Newyddion

Gorymdaith Tafwyl 22/06/2019

COFRESTRU ARLEIN

Annwyl Riant / Ofalwr,

Rydym wedi derbyn cais i gymryd rhan mewn gorymdaith i ddathlu 70 mlynedd o Addysg Gymraeg yn y ddinas. Y gobaith yw y bydd pob ysgol Gymraeg, Cynradd ac Uwchradd, yn rhan o’r dathlu fore Sadwrn, Mehefin 22ain,

Mae trefnwyr y digwyddiad wedi cwblhau’r trefniadau. Gweler isod:

  • Ymgasglu ar Rodfa y Brenin Edward VII, rhwng y Llysoedd Barn a Neuadd y Ddinas, rhwng 9.00 a 10.00.  Bydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, yn cyfarch pawb sy’n cymryd rhan, ac yna bydd yr orymdaith yn gadael yn brydlon am 10.00.

Llwybr yr Orymdaith fydd:

  • Drwy’r danffordd cerddwyr dan Boulevard de Nantes i Heol y Brodyr Llwydion
  • I lawr Heol y Brodyr (Friary) at Heol y Frenhines a throi i’r dde  ar hyd Heol y Frenhines
  • Troi i’r chwith i Heol Sant Ioan ac ymlaen ar hyd Heol Working i’r Aïs
  • O gwmpas yr Aïs a chofeb John Batchelor a dychwelyd drwy Victoria Place a heibio’r Farchnad i Heol Sant Ioan
  • Troi i’r dde eto i Heol y Frenhines, ac yn ôl ar hyd Heol y Brodyr Llwydion
  • Dychwelyd drwy’r tanffordd  cerddwyr a throi i’r chwith o flaen y Llysoedd Barn
  • Mynd i lawr y danffordd cerddwyr dan Heol y Gogledd a throi i’r chwith i fyny’r ramp
  • Gan ddefnyddio gofal, troi yn ôl i’r dde ar ddarn cul o bafin, ac yna throi i mewn i Barc Biwt
  • Mynedfa i’r Tafwyl drwy Borth y Gogledd

SYLWER – Bydd trefn archwilio bagiau eleni eto wrth fynd i mewn i’r Tafwyl. Bydd o gymorth mawr i hwyluso mynediad buan yr orymdaith os y cedwir unrhyw fagiau i’r nifer isaf posibl ac osgoi eitemau peryglus neu foteli dŵr. Bydd archwilwyr ychwanegol wrth Borth y Gogledd yn golygu y bydd yn haws ac yn gynt mynd i mewn i’r Tafwyl y ffordd hon na thrwy’r porth arferol ar Stryd y Castell.

Bydd stiward penodol i bob ysgol, yn sefyll ar hyd Rhodfa Edward VII gyda pholyn sy’n cario bathodyn yr ysgol, i farcio’r man ymgynnull ar gyfer disgyblion, rhieni ac athrawon.

Mae’r trefnwyr yn awyddus i gael amcangyfrif o faint o ddisgyblion a rhieni’r ysgol sy’n debygol o fod yn cymryd rhan yn yr orymdaith. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r bonyn isod a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn neu gofrestru arlein. Byddai’n hyfryd cael nifer yn cynrychioli’r ysgol yn y digwyddiad. Diolch am eich cefnogaeth.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GORYMDAITH DATHLU 2019

 

Enw’r plentyn/Child’s name: ___________________________________      Dosbarth/Class: ____

Byddaf / Ni fyddaf yn mynychu’r orymdaith gyda fy mhlentyn/plant am 09.45 ar 22.06.19

Arwyddwyd/Signed: ___________________________________________________ Rhiant/Parent

Papur y Plas

Ar ddydd Mawrth y 26ain o Fawrth, daeth ugain disgybl at ei gilydd o bob un o’r pump ysgol gynradd yng nghlwstwr Plasmawr. Eu her oedd i ysgrifennu papur newydd mewn diwrnod gan gyd-weithio mewn grwpiau cymysg.

Papur y Plas