Newyddion

Gwaith Cartref – 22/11/19

Helo!

Wel, rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yr wythnos hon yn ymchwilio i Vesuvius a’r hyn a ddigwyddodd yn Pompeii yr holl flynyddoedd hynny yn ôl. Mae hi wedi bod yn hyfryd gweld eich brwdfrydedd wrth ddysgu am yr hyn ddigwyddodd, yn ogystal â’ch gwaith caled chi yn dysgu sut i ddweud yr amser yn y gwersi Mathemateg. Ewch ati dros y penwythnos i ymarfer dweud yr amser ar glociau analog a digidol. Fedrwch chi gysylltu’r ddau gyda’i gilydd tybed?

SIOE NADOLIG – Mae ymarferion y sioe Nadolig wedi dechrau. Mae’r caneuon a’r geiriau bellach ar Teams i chi gael eu hymarfer. GWISG – siwmperi Nadolig a jins / gwaelodion du. Dim penwisg – byddwn yn darparu rhain yn yr ysgol.

Trip ysgol – mae ein Peiriant Amser yn paratoi i deithio i weld y Celtiaid, felly ar Ragfyr 19eg fe fyddwn ni’n mynd i Sain Ffagan. Os gwelwch yn dda fedrwch chi roi caniatad ar ParentPay.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – ymarfer TT Rockstars. Rydyn ni eisoes wedi dysgu tabl 2, felly rydyn ni’n barod i ddechrau dysgu tabl 4 bellach. Cofiwch mai dwbl 2 yw 4, felly os ydyn ni’n gwybod mai 3 x 2 yw dwbl 3, rydyn ni’n gwybod mai 3 x 4 yw dwbl 3 ac yna dwblu’r ateb eto. Felly – 3 x 2 = 6 sydd yn golygu bod 3 x 4 = 12

Geiriau Step Star – ur sound

fur

purse

church

nurse

Saturday

burn

turn

Thursday

burst

hurt

Red words

have

like

were

 

Gobeithio gewch chi benwythnos bendigedig,

Staff Blwyddyn 3

Sioe Nadolig 23/11/19

Helo blant.

Yr ydyn wedi bod yn brysur yn ymarfer caneuon Sioe Nadolig yr wythnos hon. Eich gwaith cartref y penwythnos yma fydd i  barhau i ddysgu ac ymarfer geiriau’r caneuon isod. Cofiwch os nad ydych wedi llwyddo i ddod a gwisg Nadolig yr wythnos hon. Mi fydd angen i chi ddod a nhw erbyn dydd Gwener 29ain o Dachwedd,  os gwelwch yn dda.

Gwybydaeth Pwysig:

Sioeau Nadolig 

Dosbarth Llyr    (Thursday)             5/12/2019 –  10 am 

Dosbarth Arianrhof  (Thursday )   5/12/2019 – 2pm

Dosbarth Blodeuwedd  (Friday)     6/ 12/ 2019 – 10am

 

Geiriau’r Caneuon

Plu Eira

Dyn Eira Tal

Chwilio am y Goeden Nadolig

Negeseuon Testun SMS

Ar hyn o bryd fe fyddwch yn derbyn negeseuon a nodiadau atgoffa drwy SMS ar eich ffon symudol. Fe fydd y cynllun yma yn dirwyn i ben ar ôl Nadolig. Er mwyn parahau i dderbyn negeseuon gan Treganna fe fydd angen i chi osod Groupcall Xpression ar eich ffôn neu eLechen.

Lawrlwytho a Chofrestru Xpressions

Cyflwyniad Llafar

Cyflwyniad Llafar CymraegAnnwyl blant,Rydym wedi cael hanner tymor prysur iawn! Da iawn chi am ddysgu’r holl ganeuon ar gyfer y gwasanaeth Diolchgarwch. Roedd eich perfformiad yn wefreiddiol!

Dros hanner tymor hoffem ni i chi baratoi cyflwyniad llafar byr. Yn dechrau dydd Llun 5ed o Dachwedd, fe fydd pawb yn cael cyfle i siarad o flaen y dosbarth am ychydig o funudau, yn y Gymraeg. Y pwnc yw:

  • Dyfais o Oes Victoria

Dyma rai safleood gwe i’ch helpu:

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/victorians/inventions.htm

http://www.victorians.co.uk/victorian-inventions

http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/victorians/inventiotimeline.html

COFIWCH

  • Cewch ddod â lluniau, llyfrau neu gwrthrychau/ateffactau i ddangos
  • Os ydych yn creu Pwynt Pwer, rhowch DIM OND deitl i ddechrau, wedyn is-deitl a llun/lluniau ar bob tudalen. Dim brawddegau plîs! Does dim marciau ychwanegol am Bwynt Pwer.
  • Cewch nodi is-deitlau ar gardiau bach i’ch helpu, ond nid brawddegau
  • Rydym eisiau eich clywed yn siarad, nid yn darllen.

Bydd dim prawf sillafu yn ystod yr wythnos – fe fyddem yn gwrando ar y cyflwyniadau yn ystod amser sillafu a darllen yr wythnos ar ol hanner tymor. Cofiwch ddal ati i ddarllen a chofiwch barhau i ddefnyddio BUGS.

Mwynhewch hanner tymor a chadwch yn ddiogel!

Mrs Davage, Miss Lewis, Miss Williams a Mr Evs

Dewis Ysgol Uwchradd

Annwyl Riant/Rieni/Gwarcheidwad/Gwarcheidwaid

Mae’r broses gwneud cais i symud Ysgol Uwchradd yn dechrau ar 30 Medi 2019. Dyddiad cau gwneud cais yw 25 Tachwedd 2019.

Gwnewch gais ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/derbyniadauuwchradd

Rhaid i’r Cyngor alluogi rhieni i fynegi dewis ysgolion. I ystyried eich cais yn llawn mae angen i chi roi rhesymau am bob dewis a nodir fel bod modd asesu’r cais yn erbyn y meini prawf derbyn i’ch ysgolion dewis. Gofynnir y cwestiynau hyn i chi yn ystod y broses gwneud cais.

Cyn gwneud eich cais mae’n bwysig i chi ddarllen y wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 2020/21 yn www.caerdydd.gov.uk/derbynisgyolion  Mae’n bwysig i chi ddeall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol.

Derbyniadau Cydlynol

Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Uwchradd (Sefydledig) Yr Eglwys Newydd, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Teilo Sent wedi cytuno i dreialu cynllun cydlynu derbyniadau yng Nghaerdydd. Rhaid i chi bellach wneud cais i’r ysgol hyn a’r holl Ysgolion Cymunedol yng Nghaerdydd ar-lein.

Cofiwch y bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Ychwanegol hefyd ar gyfer ceisiadau am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant. Gallwch gael y ffurflen gan yr ysgol.

Nid yw Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Gatholig Y Fair Ddihalog nac Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant yn rhan o’r cynllun peilot. Os hoffech i’ch plant fynd i unrhyw un o’r ysgolion hyn bydd angen gwneud cais uniongyrchol i’r ysgol.

Awgrymiadau

  • Gallwch nodi hyd at 5 ysgol ddewis ar eich cais. Argymhellwn i chi ddefnyddio’r 5. Deallir y gallai ceisiadau cyfrwng Cymraeg ond dymuno gwneud cais i ysgolion Cymraeg, yn yr achos hwn argymhellwn i chi wneud cais i’r 3 yn nhrefn eich dewis.
  • Argymhellir yn gryf cyflwyno’ch cais ar amser. Os yw’ch cais yn hwyr, rydych yn annhebygol o gael eich dewis le. Yn 2019, roedd 55% o ysgolion wedi’u gordanysgrifio yn y rownd gyntaf. Argymhellwn yn gryf i rieni gyflwyno cais ar amser.
  • Gall unrhyw un wneud cais i ysgol Gymraeg waeth p’un a yw’r teulu’n siarad Cymraeg ai peidio. Anogir pawb i ystyried buddion addysg Gymraeg.

Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno rhwng dydd Llun 30 Medi 2019 a dydd Llun 25 Tachwedd 2019 i gael eu hystyried yn y rownd ddyrannu gyntaf. Argymhellwn yn gryf i chi gyflwyno’ch cais yn ystod y cyfnod hwn gan y bydd hyn yn sicrhau’r cyfle gorau o sicrhau lle yn eich ysgol ddewis.

Ni chewch gynnig lle ysgol os nad ydych yn cyflwyno cais. Mae’n bwysig iawn i chi wneud cais ar amser gan na chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried nes ar ôl i bob cais a ddaeth i law ar amser gael eu cynnig lle ysgol. Nid anfonir negeseuon atgoffa.

Os yw’r plentyn yn destun datganiad anghenion addysgol arbennig neu’n destun asesiad ffurfiol mae dal angen i chi gyflwyno cais i’ch ysgol ddewis. Cewch wybod am le ysgol ddewis eich plentyn gan y Gwasanaeth Cyrhaeddiad a Chynhwysiant cyn gynted â phosibl.

Er y gall byw mewn dalgylch helpu â chyfleoedd eich plentyn o gael cynnig lle yn yr ysgol y gwnaed cais amdani, nid oes sicrwydd y bydd hyn yn bosibl. Gallwch weld dalgylch eich Ysgol Gymunedol yn www.caerdydd.gov.uk/mapiauarlein

Rhaid i wybodaeth am Ysgolion Gwirfoddol A Gynorthwyir (Ffydd) ddod gan yr ysgol unigol.

Os hoffech gymorth â’ch cais, mae ar gael yn Hybiau’r Cyngor. Ewch â’r llythyr hwn â chi i gynorthwyo â’ch cais. Mae manylion yr Hybiau yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Pages/default.aspx

 

Yn gywir,

Tîm Derbyn i Ysgolion