Newyddion

Dawns Plasbach – Haf 2019

Rydym am gynnig cyfanswm o 5 diwrnod dawnsio yn ystod yr Hâf. Bydd y sesiynau yn rhedeg rhwng 10-3 yn Ysgol Plasmawr a byddent yn cynnwys dawnsio o wahanol arddulliau yn y bore ac yn  yn creu dawns fel grwp gyda’r prynhawn.

Cost: £20 y dydd neu 2 ddiwrnod am £35

Dyddiadau : 22ain a 23ain o Orffennaf ac 14eg, 15fed ac 16eg o Awst.

Does dim angen mynychu pob sesiwn – mae modd dewis a dethol. 

Os oes diddordeb  gan eich plentyn a fydde modd cofrestru  drwy ddanfon ebost atom cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda. Byddwch yn derbyn manylion talu nes ‘mlaen.

Mae’r ymateb wedi bod yn wych hyd yn hyn felly y cyntaf i’r felin…

Diolch

Elin, Maria & Bethan

Dawns Plasbach

Dawnsplasbach@outlook.com

Dawns Plasbach

Dawns Plasbach

Annwyl riant/warcheidwad,

Yn dilyn llwyddiant dawnswyr Plasmawr yn ddiweddar, daeth nifer o rieni i holi am glwb dawns i ddisgyblion Ysgolion Cynradd ffrwd Cymraeg sy’n bwydo Plasmawr. Daeth tîm blwyddyn 7 ac 8 yn ail yng nghystadleuaeth Aml Gyfrwng o Dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ogystal â 3ydd yn y Ddawns Hip Hop, Stryd a Disgo o dan 15. Mae’r tîm hefyd wedi cyrraedd Pencampwriaethau Prydain ym mis Tachwedd lle caiff y disgyblion gyfle i gystadlu yn “Winter Gardens”. O ganlyniad i’r diddordeb sydd wedi codi, rydym wedi penderfynu sefydlu clwb wythnosol ar gyfer disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 o Fis Medi ymlaen. Byddwn yn cynnal sesiynau rhagflas ar gyfer disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 presennol yn dechrau wythnos nesaf.

Cost y sesiynau blasu bydd £4 y pen a bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn y Stiwdio Ddawns yn Ysgol Plasmawr. I ddechrau, bydd y sesiynau ar nos Lun rhwng 5 a 6 ond os bydd diddordeb mawr, byddwn hefyd yn cynnig sesiwn nos Fawrth rhwng 5 a 6 yn ychwanegol. O fewn y sesiynau rhagflas, bydd  disgyblion yn cael profi dawns gyfoes, hip-hop, stryd, jazz, salsa a’r charleston. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal gan Miss Elin Owen, Athrawes Addysg Gorfforol Plasmawr, sydd wedi bod yn hyfforddi merched Plasmawr  ers 2 flynedd.

O fis Medi ymlaen, bydd y timau yn cystadlu mewn cystadlaethau hip-hop ag aml-gyfrwng. Gofynnwn wedyn eich bod yn mynychu’r sesiynau yn wythnosol fel bod y tîm yn gallu rraedd y safon uchaf.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch dawnsplasbach@outlook.com  gydag enw’r disgybl, blwyddyn ysgol a’r ysgol mae ynddi.

Yr eiddoch yn gywir,

 Tîm Dawns Plasbach

dawnsplasbach@outlook.com

Gorymdaith Tafwyl 22/06/2019

COFRESTRU ARLEIN

Annwyl Riant / Ofalwr,

Rydym wedi derbyn cais i gymryd rhan mewn gorymdaith i ddathlu 70 mlynedd o Addysg Gymraeg yn y ddinas. Y gobaith yw y bydd pob ysgol Gymraeg, Cynradd ac Uwchradd, yn rhan o’r dathlu fore Sadwrn, Mehefin 22ain,

Mae trefnwyr y digwyddiad wedi cwblhau’r trefniadau. Gweler isod:

  • Ymgasglu ar Rodfa y Brenin Edward VII, rhwng y Llysoedd Barn a Neuadd y Ddinas, rhwng 9.00 a 10.00.  Bydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, yn cyfarch pawb sy’n cymryd rhan, ac yna bydd yr orymdaith yn gadael yn brydlon am 10.00.

Llwybr yr Orymdaith fydd:

  • Drwy’r danffordd cerddwyr dan Boulevard de Nantes i Heol y Brodyr Llwydion
  • I lawr Heol y Brodyr (Friary) at Heol y Frenhines a throi i’r dde  ar hyd Heol y Frenhines
  • Troi i’r chwith i Heol Sant Ioan ac ymlaen ar hyd Heol Working i’r Aïs
  • O gwmpas yr Aïs a chofeb John Batchelor a dychwelyd drwy Victoria Place a heibio’r Farchnad i Heol Sant Ioan
  • Troi i’r dde eto i Heol y Frenhines, ac yn ôl ar hyd Heol y Brodyr Llwydion
  • Dychwelyd drwy’r tanffordd  cerddwyr a throi i’r chwith o flaen y Llysoedd Barn
  • Mynd i lawr y danffordd cerddwyr dan Heol y Gogledd a throi i’r chwith i fyny’r ramp
  • Gan ddefnyddio gofal, troi yn ôl i’r dde ar ddarn cul o bafin, ac yna throi i mewn i Barc Biwt
  • Mynedfa i’r Tafwyl drwy Borth y Gogledd

SYLWER – Bydd trefn archwilio bagiau eleni eto wrth fynd i mewn i’r Tafwyl. Bydd o gymorth mawr i hwyluso mynediad buan yr orymdaith os y cedwir unrhyw fagiau i’r nifer isaf posibl ac osgoi eitemau peryglus neu foteli dŵr. Bydd archwilwyr ychwanegol wrth Borth y Gogledd yn golygu y bydd yn haws ac yn gynt mynd i mewn i’r Tafwyl y ffordd hon na thrwy’r porth arferol ar Stryd y Castell.

Bydd stiward penodol i bob ysgol, yn sefyll ar hyd Rhodfa Edward VII gyda pholyn sy’n cario bathodyn yr ysgol, i farcio’r man ymgynnull ar gyfer disgyblion, rhieni ac athrawon.

Mae’r trefnwyr yn awyddus i gael amcangyfrif o faint o ddisgyblion a rhieni’r ysgol sy’n debygol o fod yn cymryd rhan yn yr orymdaith. Gofynnwn yn garedig i chi lenwi’r bonyn isod a’i ddychwelyd i’r ysgol erbyn neu gofrestru arlein. Byddai’n hyfryd cael nifer yn cynrychioli’r ysgol yn y digwyddiad. Diolch am eich cefnogaeth.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GORYMDAITH DATHLU 2019

 

Enw’r plentyn/Child’s name: ___________________________________      Dosbarth/Class: ____

Byddaf / Ni fyddaf yn mynychu’r orymdaith gyda fy mhlentyn/plant am 09.45 ar 22.06.19

Arwyddwyd/Signed: ___________________________________________________ Rhiant/Parent