Polisiau

Amddiffyn Data a’r we

Defnydd diogel o ddelweddau disgyblion

Polisi Amddiffyn Data

Rhyddid Gwybodaeth

Adolygiad Amddiffyn Data Cyffredinol 2018

AADC- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn Nhreganna


Diogelu

Polisi Diogelu


Anghenion Dysgu Ychwanegol

Oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol?
Llinell gymorth: 02920 872731
Ebost: LlinellGymorthADY@Caerdydd.gov.uk
Gwefan y Cyngor: https://www.caerdydd.gov.uk

Disgyblion Mwy Abl


Cydraddoldeb

Cyfle Cyfartal

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Nhreganna

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Cydraddoldeb Hiliol

Cydraddoldeb Anabledd

Cynllun Mynediad Anabl


Bwlio

Herio-Bwlio 23


Cwynion

Gwneud Cwyn

Ffurflen Cwyno

Polisi “Chwythu Chwiban” ar gyfer staff yr ysgol


Cyfathrebu Gyda Rhieni a Gofalwyr

Cyfathrebu gyda Rhieni a Gofalwyr


Cyllid

Cylch Gorchwyl ac Amserlen y flwyddyn

Rheolau Cyllid Ysgol


Disgyblaeth

Gwobrwyon ataliadau

Ymdrin a digywddiadau corfforol yn bositif 


Iechyd, Lles a Diogelwch

Cynllun Diogelwch Covid 19

Polisi a Gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch a Lles

Cymryd Moddion yn yr Ysgol

Parcio ar dir yr ysgol

Cod Ymddygiad 2022

Iechyd a Diogelwch ar Wibdeithiau Ysgol

Cystadlu a dewis timau yn Nhreganna

Datblygiad Personol Rhyw a Pherthynas


Taliadau

Codi tal ar gyfer gweithgareddau ysgol