Polisiau eraill

 

Amddiffyn Data a’r we

Defnydd diogel o ddelweddau disgyblion

Polisi Amddiffyn Data

Rhyddid Gwybodaeth

Adolygiad Amddiffyn Data Cyffredinol 2018

AADC- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn Nhreganna


Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Llinell gymorth Rhieni/Gofalwyr

02920 872731

Neu anfonwch e-bost at:

LlinellGymorthADY@Caerdydd.gov.uk

Neu drwy wefan y Cyngor:

https://www.caerdydd.gov.uk


Cydraddoldeb

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Nhreganna

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Cydraddoldeb Hiliol

Cydraddoldeb Anabledd

Cynllun Mynediad Anabl

Drafft polisi herio bwlio 2022


Cwynion

Polisi Cwynion

Polisi “Chwythu Chwiban” ar gyfer staff yr ysgol


Cyfathrebu Gyda Rhieni a Gofalwyr

Cyfathrebu gyda Rhieni a Gofalwyr


Cyllid

Cylch Gorchwyl ac Amserlen y flwyddyn

Rheolau Cyllid Ysgol


Disgyblaeth

Gwobrwyon ac Ataliadau

Ymdrin a digywddiadau corfforol yn bositif 


Dysgu ac Addysgu

Cwricwlwm

Asesu er mwyn Dysgu

Addysg Grefyddol

Ymyriadau


Iechyd, Lles a Diogelwch

Cynllun Diogelwch Covid 19

Polisi a Gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch a Lles

Cymryd Moddion yn yr Ysgol

Parcio ar dir yr ysgol

Polisi Gwrth Fwlio

Cod Ymddygiad 2022

Cystadlu a dewis timau yn Nhreganna


Rheoli Perfformiad

Rheoli Perfformiad a Datblygiad Proffesiynol


Taliadau

Codi tal ar gyfer gweithgareddau ysgol