Polisiau eraill

 

Amddiffyn Data a’r we

Defnydd diogel o ddelweddau disgyblion

Polisi Amddiffyn Data

Rhyddid Gwybodaeth

Adolygiad Amddiffyn Data Cyffredinol 2018

AADC- Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn Nhreganna


Anghenion Dysgu Ychwanegol

Oes angen cyngor neu wybodaeth arnoch ynglŷn ag Anghenion Dysgu Ychwanegol?

Llinell gymorth Rhieni/Gofalwyr

02920 872731

Neu anfonwch e-bost at:

LlinellGymorthADY@Caerdydd.gov.uk

Neu drwy wefan y Cyngor:

https://www.caerdydd.gov.uk


Cydraddoldeb

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Nhreganna

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Cydraddoldeb Hiliol

Cydraddoldeb Anabledd

Cynllun Mynediad Anabl

Herio-Bwlio23


Cwynion

Polisi Cwynion cyf Saesneg dros dro

Polisi “Chwythu Chwiban” ar gyfer staff yr ysgol


Cyfathrebu Gyda Rhieni a Gofalwyr

Cyfathrebu gyda Rhieni a Gofalwyr


Cyllid

Cylch Gorchwyl ac Amserlen y flwyddyn

Rheolau Cyllid Ysgol


Disgyblaeth

Gwobrwyon ac Ataliadau

Ymdrin a digywddiadau corfforol yn bositif 


 

Iechyd, Lles a Diogelwch

Cynllun Diogelwch Covid 19

Polisi a Gweithdrefnau Iechyd, Diogelwch a Lles

Cymryd Moddion yn yr Ysgol

Parcio ar dir yr ysgol

Polisi Gwrth Fwlio

Cod Ymddygiad 2022

Cystadlu a dewis timau yn Nhreganna


Rheoli Perfformiad

Rheoli Perfformiad a Datblygiad Proffesiynol


Taliadau

Codi tal ar gyfer gweithgareddau ysgol