Newyddion

Gwersi Rhyw a Pherthynas

Blwyddyn 3

 • Gwers 1: ‘Perthnasoedd – beth yw ffrind da?’
 • Gwers 2: ‘Cyfeillgarwch – Datblygu empathi’
 • Gwers 3: ‘Pethau tebyg ac annhebyg rhwng bechgyn a merched.’ Edrych ar ystrydebau bachgen/merch, cyflwyno’r brif wahaniaeth corfforol rhwng ‘bechgyn’ a ‘merched’ drwy luniau o fabanod, heb ddefnyddio iaith ffurfiol am organau rhywiol
 • Gwers 4: ‘Cyffwrdd priodol ac amhriodol’

Blwyddyn 4

 • Gwers 1: ‘Gwahaniaethau teuluol – Beth yw teulu?’
 • Gwers 2: ‘Cylch bywyd pobl’ a chyfrifoldebau’n newid
 • Gwers 3: ‘Gwahaniaethau corfforol rhwng bechgyn a merched.’ Enwi rhannau o’r corff. Defnyddio enwau cywir am rannau o’r corff gan gynnwys yr organau rhywiol
 • Gwers 4: ‘Tyfu i fyny a bod yn ddiogel’ – mae gan bob plentyn yr hawl i deimlo’n ddiogel, gwybod o le i gael cymorth a chyngor os yw’n teimlo’n anniogel

Blwyddyn 5

 • Gwers 1 – ‘Cyfeillgarwch’ – Mae pethau tebyg ac annhebyg rhwng pobl yn cyfrannu at amrywiaeth o ran cyfeillgarwch
 • Gwers 2 – ‘Newidiadau corfforol yn y glasoed’
 • Gwers 3 – Y Glasoed – Grwpiau Bechgyn/Merched – Y misglwyf, newidiadau i fechgyn. Gwersi ar wahân i fechgyn a merched fel bod modd ateb cwestiynau manylach
 • Gwers 4 – ‘Y Glasoed – systemau

Blwyddyn 6

 • Gwers 1 – ‘Perthnasoedd – Beth yw cariad?’
 • Gwers 2 – ‘Y Glasoed – pwysigrwydd hylendid corfforol’. Ystyried newidiadau emosiynol hefyd
 • Gwers 3 – ‘Atgenhedlu’ – Adolygu rhannau o’r corff, trafod cenhedlu
 • Gwers 4 – ‘Perthnasoedd, cenhedlu a beichiogrwydd’. Gweithgareddau mewn perthnasoedd,  adolygu cenhedlu, ystyried datblygiad babanod, bod yn iach yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a bwydo’r babi

Gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae o ran sicrhau bod ein hysgolion yn gallu aros ar agor. 

Erbyn hyn mae rhestr estynedig o symptomau COVID-19 wedi’i llunio ac mae profion ar gael i blant a theuluoedd sy’n eu profi.  Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin diweddaraf i gael rhagor o wybodaeth am y symptomau estynedig a negeseuon pwysig eraill am ddechrau’r ysgol. https://www.cardiff.gov.uk/dychwelydirysgol

Wrth i bob disgybl ddychwelyd, helpwch i gadw ein hysgolion yn ddiogel ac yn agored. Er mwyn i hyn ddigwydd, cadwch eich hun, eich teuluoedd a staff ein hysgol yn ddiogel drwy ddilyn y rheolau hyn:

 

? Gwisgwch orchudd wyneb yn ystod amseroedd gollwng a chasglu

Cadwch 2️ fetr ar wahân i eraill

 Peidiwch â chyrraedd yn gynnar i ollwng/ codi eich plentyn er mwyn osgoi gormod o bobl yn casglu wrth gatiau’r ysgol

️Dylech osgoi ymgynnull gyda rhieni eraill o amgylch mynedfeydd yr ysgol a gadewch yn syth ar ôl yr amseroedd gollwng neu gasglu. Peidiwch â chael eich temtio i aros i sgwrsio

? Cerddwch neu ewch ar sgwter neu feic lle bo modd

? Os oes rhaid i chi yrru, parciwch ymhell i ffwrdd o’r ysgol a cherddwch weddill y ffordd

?️I helpu gyda diogelwch disgyblion a mesurau cadw pellter cymdeithasol, peidiwch â pharcio ar y palmant

? Peidiwch â derbyn cynnig o lifft i’r ysgol gan rieni eraill, oni bai nad oes gennych ddewis arall

? Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn deall pwysigrwydd golchi ei ddwylo’n rheolaidd

Cofiwch hefyd:

️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr ai Coronafeirws ydyw.

️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi neu unrhyw un arall yn yr aelwyd yn dangos unrhyw un o symptomau COVID-19

️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi neu unrhyw un arall yn yr aelwyd yn aros am ganlyniad prawf

️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi wedi’i nodi fel cyswllt agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd.

Er bod ysgolion yn ailagor i rai disgyblion, nid yw Coronafeirws wedi diflannu. Atgoffwn rieni a gofalwyr na chaniateir cymysgu y tu allan i’r ysgol o hyd, hyd yn oed os ydynt yn yr awyr agored a hyd yn oed os yw plant yn yr un swigod yn yr ysgol.

Mae hyn yn cynnwys cysgu dros nos, partïon a sesiynau chwarae gan y gallai hyn gynyddu lledaeniad y feirws ac arwain at fwy o gyfyngiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gadw’n ddiogel a chadw ysgolion ar agor, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion sydd wedi’u diweddaru: https://www.cardiff.gov.uk/dychwelydirysgol

Gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr

O ddydd Llun, bydd Treganna yn croesawu plant yn ôl i’r Feithrin, Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae o ran sicrhau bod ein hysgolion yn gallu aros ar agor i’r disgyblion hyn ac y gallwn, gobeithio, groesawu blynyddoedd eraill yn ôl yn fuan.

Er mwyn i hyn ddigwydd, cadwch eich hun, eich teuluoedd a staff ein hysgol yn ddiogel drwy ddilyn y rheolau hyn:

 ? Gwisgwch orchudd wyneb yn ystod amseroedd gollwng a chasglu

2? Cadwch 2️ fetr ar wahân i eraill

⌚ Peidiwch â chyrraedd yn gynnar i ollwng/ codi eich plentyn er mwyn osgoi gormod o bobl yn casglu wrth gatiau’r ysgol

⚠️Dylech osgoi ymgynnull gyda rhieni eraill o amgylch mynedfeydd yr ysgol a gadewch yn syth ar ôl yr amseroedd gollwng neu gasglu. Peidiwch â chael eich temtio i aros i sgwrsio.

? Cerddwch neu ewch ar sgwter neu feic lle bo modd.

? Os oes rhaid i chi yrru, parciwch ymhell i ffwrdd o’r ysgol a cherddwch weddill y ffordd.

?️ I helpu gyda diogelwch disgyblion a mesurau cadw pellter cymdeithasol, peidiwch â pharcio ar y palmant

? Peidiwch â derbyn cynnig o lifft i’r ysgol gan rieni eraill, oni bai nad oes gennych ddewis arall

Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn deall pwysigrwydd golchi ei ddwylo’n rheolaidd

Cofiwch hefyd:

⚠️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw’n teimlo’n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr ai Coronafeirws ydyw.

⚠️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi neu unrhyw un arall yn yr aelwyd yn dangos unrhyw un o symptomau COVID-19

⚠️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi neu unrhyw un arall yn yr aelwyd yn aros am ganlyniad prawf

⚠️ Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydy e/hi wedi’i nodi fel cyswllt agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd

Er bod ysgolion yn ailagor i rai disgyblion, nid yw Coronafeirws wedi diflannu. Atgoffwn rieni a gofalwyr na chaniateir cymysgu y tu allan i’r ysgol o hyd, hyd yn oed os ydynt yn yr awyr agored a hyd yn oed os yw plant yn yr un swigod yn yr ysgol.

Mae hyn yn cynnwys cysgu dros nos, partïon a sesiynau chwarae gan y gallai hyn gynyddu lledaeniad y feirws ac arwain at fwy o gyfyngiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gadw’n ddiogel a chadw ysgolion ar agor, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i rieni a disgyblion sydd wedi’u diweddaru: https://www.cardiff.gov.uk/dychwelydirysgol

Os ydych chi’n ansicr a ddylech gadw eich plentyn gartref i hunanynysu neu i gael prawf, dilynwch ein canllawiau i rieni ar gyfer absenoldebau sy’n gysylltiedig â COVID-19: https://www.cardiff.gov.uk/gwiriwrsymptomauysgolion