Newyddion

Gwibdaith Blwyddyn 5 i Ganolfan Liddington

Dydd Llun   11/10/2021

Gadael yr Ysgol 7am

Dychwelyd 6:45pm

Lluniau, negeseuon a diweddariadau ar Drydar Bl 5

 

Dillad

Crys T Addysg Gorfforol Ysgol

Trowsus tracwisg a ‘sgidiau rhedeg

Siwmper neu grys chwys a chot law

Cofiwch labelu gydag enw’r plentyn

 

Bydd angen cyflwyno unrhyw feddyginiaethau mewn amlen yn dangos

Enw’r disgybl

Maint ac amlder y dôs

 

Bydd hefyd angen

Cinio ac ychydig o fyrbrydau

Dwr

Llyfr neu bos ar gyfer y siwrnai

Dim ffonau symudol, camerau  na offer/gem trydanol os gwelwch yn dda.

Canllawiau Covid-19

Cadw Treganna’n Ddiogel 

Mae’n gallu i gadw Treganna ar agor yn dibynnu’n fawr ar ein cymuned. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau gwarchod ein disgyblion a staff rhag Covid-19 ond mae’n rhaid i ni ddibynnu arnoch chi i weithredu’n gall er mwyn cynnal y lefelau isel yn y gymuned sy’n caniatáu i ni agor ein hysgolion. Parchwch ganllawiau’r llywodraeth a chofiwch:

beidio ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw’n sâl, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl nad oes ganddyn nhw’r coronafeirws.  

Cofiwch os gwelwch yn dda:

 Gyrraedd yn brydlon

 • Adael yn ddiymdroi 
 • Sefyll 2m ar wahân 
 • Mygydau ar gyfer oedolion 

Profion COVID-19 i bobl gydag ystod ehangach o symptomau

Rydym yn cynghori prawf coronafeirws os oes ystod ehangach o symptomau gyda chi.

Yn ogystal â thymheredd uchel, peswch parhaus newydd neu golli/newid i’r gallu i arogli neu flasu – gallwch bellach gael prawf gydag unrhyw un o’r symptomau blinder, myalgia (poenau neu wayw yn y cyhyrau),  gwddf tost, cur pen, tisian, trwyn yn rhedeg, dim chwant bwyd, cyfog, chwydu, neu ddolur rhydd.

Mae’r newidiadau’n cael eu gwneud er mwyn helpu i ddod o hyd i achosion o amrywiadau newydd o COVID-19 ac i nodi pobl a allai fod mewn perygl o drosglwyddo’r clefyd i bobl eraill heb wybod hynny.

 

Bydd y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu hefyd yn cynnig prawf i’r holl unigolion sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â’r rheiny sydd wedi cael prawf positif, yn hytrach na gofyn iddynt aros nes iddynt ddatblygu symptomau, ac yn cynnig profion i unrhyw un y mae eu symptomau wedi newid yn dilyn canlyniad prawf negyddol blaenorol.

 

Gallwch drefnu prawf yma: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws  neu drwy ffonio 119.  Wrth drefnu prawf ar-lein, oherwydd y rhestr ehangach o symptomau, dylai trigolion ddewis yr opsiwn “gofynnodd eich cyngor lleol i chi gael prawf”.

Gwersi Rhyw a Pherthynas

Blwyddyn 3

 • Gwers 1: ‘Perthnasoedd – beth yw ffrind da?’
 • Gwers 2: ‘Cyfeillgarwch – Datblygu empathi’
 • Gwers 3: ‘Pethau tebyg ac annhebyg rhwng bechgyn a merched.’ Edrych ar ystrydebau bachgen/merch, cyflwyno’r brif wahaniaeth corfforol rhwng ‘bechgyn’ a ‘merched’ drwy luniau o fabanod, heb ddefnyddio iaith ffurfiol am organau rhywiol
 • Gwers 4: ‘Cyffwrdd priodol ac amhriodol’

Blwyddyn 4

 • Gwers 1: ‘Gwahaniaethau teuluol – Beth yw teulu?’
 • Gwers 2: ‘Cylch bywyd pobl’ a chyfrifoldebau’n newid
 • Gwers 3: ‘Gwahaniaethau corfforol rhwng bechgyn a merched.’ Enwi rhannau o’r corff. Defnyddio enwau cywir am rannau o’r corff gan gynnwys yr organau rhywiol
 • Gwers 4: ‘Tyfu i fyny a bod yn ddiogel’ – mae gan bob plentyn yr hawl i deimlo’n ddiogel, gwybod o le i gael cymorth a chyngor os yw’n teimlo’n anniogel

Blwyddyn 5

 • Gwers 1 – ‘Cyfeillgarwch’ – Mae pethau tebyg ac annhebyg rhwng pobl yn cyfrannu at amrywiaeth o ran cyfeillgarwch
 • Gwers 2 – ‘Newidiadau corfforol yn y glasoed’
 • Gwers 3 – Y Glasoed – Grwpiau Bechgyn/Merched – Y misglwyf, newidiadau i fechgyn. Gwersi ar wahân i fechgyn a merched fel bod modd ateb cwestiynau manylach
 • Gwers 4 – ‘Y Glasoed – systemau

Blwyddyn 6

 • Gwers 1 – ‘Perthnasoedd – Beth yw cariad?’
 • Gwers 2 – ‘Y Glasoed – pwysigrwydd hylendid corfforol’. Ystyried newidiadau emosiynol hefyd
 • Gwers 3 – ‘Atgenhedlu’ – Adolygu rhannau o’r corff, trafod cenhedlu
 • Gwers 4 – ‘Perthnasoedd, cenhedlu a beichiogrwydd’. Gweithgareddau mewn perthnasoedd,  adolygu cenhedlu, ystyried datblygiad babanod, bod yn iach yn ystod beichiogrwydd, genedigaeth a bwydo’r babi