Newyddion

Dewis Ysgol Uwchradd

Annwyl Riant/Rieni/Gwarcheidwad/Gwarcheidwaid

Mae’r broses gwneud cais i symud Ysgol Uwchradd yn dechrau ar 30 Medi 2019. Dyddiad cau gwneud cais yw 25 Tachwedd 2019.

Gwnewch gais ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/derbyniadauuwchradd

Rhaid i’r Cyngor alluogi rhieni i fynegi dewis ysgolion. I ystyried eich cais yn llawn mae angen i chi roi rhesymau am bob dewis a nodir fel bod modd asesu’r cais yn erbyn y meini prawf derbyn i’ch ysgolion dewis. Gofynnir y cwestiynau hyn i chi yn ystod y broses gwneud cais.

Cyn gwneud eich cais mae’n bwysig i chi ddarllen y wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 2020/21 yn www.caerdydd.gov.uk/derbynisgyolion  Mae’n bwysig i chi ddeall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol.

Derbyniadau Cydlynol

Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Uwchradd (Sefydledig) Yr Eglwys Newydd, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Teilo Sent wedi cytuno i dreialu cynllun cydlynu derbyniadau yng Nghaerdydd. Rhaid i chi bellach wneud cais i’r ysgol hyn a’r holl Ysgolion Cymunedol yng Nghaerdydd ar-lein.

Cofiwch y bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Ychwanegol hefyd ar gyfer ceisiadau am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant. Gallwch gael y ffurflen gan yr ysgol.

Nid yw Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Gatholig Y Fair Ddihalog nac Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant yn rhan o’r cynllun peilot. Os hoffech i’ch plant fynd i unrhyw un o’r ysgolion hyn bydd angen gwneud cais uniongyrchol i’r ysgol.

Awgrymiadau

  • Gallwch nodi hyd at 5 ysgol ddewis ar eich cais. Argymhellwn i chi ddefnyddio’r 5. Deallir y gallai ceisiadau cyfrwng Cymraeg ond dymuno gwneud cais i ysgolion Cymraeg, yn yr achos hwn argymhellwn i chi wneud cais i’r 3 yn nhrefn eich dewis.
  • Argymhellir yn gryf cyflwyno’ch cais ar amser. Os yw’ch cais yn hwyr, rydych yn annhebygol o gael eich dewis le. Yn 2019, roedd 55% o ysgolion wedi’u gordanysgrifio yn y rownd gyntaf. Argymhellwn yn gryf i rieni gyflwyno cais ar amser.
  • Gall unrhyw un wneud cais i ysgol Gymraeg waeth p’un a yw’r teulu’n siarad Cymraeg ai peidio. Anogir pawb i ystyried buddion addysg Gymraeg.

Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno rhwng dydd Llun 30 Medi 2019 a dydd Llun 25 Tachwedd 2019 i gael eu hystyried yn y rownd ddyrannu gyntaf. Argymhellwn yn gryf i chi gyflwyno’ch cais yn ystod y cyfnod hwn gan y bydd hyn yn sicrhau’r cyfle gorau o sicrhau lle yn eich ysgol ddewis.

Ni chewch gynnig lle ysgol os nad ydych yn cyflwyno cais. Mae’n bwysig iawn i chi wneud cais ar amser gan na chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried nes ar ôl i bob cais a ddaeth i law ar amser gael eu cynnig lle ysgol. Nid anfonir negeseuon atgoffa.

Os yw’r plentyn yn destun datganiad anghenion addysgol arbennig neu’n destun asesiad ffurfiol mae dal angen i chi gyflwyno cais i’ch ysgol ddewis. Cewch wybod am le ysgol ddewis eich plentyn gan y Gwasanaeth Cyrhaeddiad a Chynhwysiant cyn gynted â phosibl.

Er y gall byw mewn dalgylch helpu â chyfleoedd eich plentyn o gael cynnig lle yn yr ysgol y gwnaed cais amdani, nid oes sicrwydd y bydd hyn yn bosibl. Gallwch weld dalgylch eich Ysgol Gymunedol yn www.caerdydd.gov.uk/mapiauarlein

Rhaid i wybodaeth am Ysgolion Gwirfoddol A Gynorthwyir (Ffydd) ddod gan yr ysgol unigol.

Os hoffech gymorth â’ch cais, mae ar gael yn Hybiau’r Cyngor. Ewch â’r llythyr hwn â chi i gynorthwyo â’ch cais. Mae manylion yr Hybiau yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Pages/default.aspx

 

Yn gywir,

Tîm Derbyn i Ysgolion

Gwaith Cartref Wythnos 3

Annwyl blant,

Gobeithio eich bod wedi mwynhau cwrdd â’r Frenhines Victoria ac ysgrifennu amdani yr wythnos hon. A gawsoch chi atebion i’ch cwestiynau?

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd marciau llawn ym mhrawf Tabl 2 dydd Mercher. Byddwch chi’n cymud ymlaen i brawf hawdd yr wythnos nesaf, sef Tabl 10! Os nad oeddech yn gwybod rhai atebion yn y prawf yn gywir, ceisiwch ddysgu’r atebion yna ar gyfer tro arall ar brawf Tabl 2 dydd Mercher.

Geiriau sillafu Saesneg “ck” sydd gennym yr wythnos hon:

ck words

Dyma sialens i chi: Tybed os allwchwch ddod o hyd i unrhyw air Saesneg gyda’r llythrennau hyn y ffordd arall o gwmpas, sef “kc”?

Cofiwch ddarllen eich llyfrau, hefyd, a gofyn i oedolyn adref i lofnodi eich Cofnod darllen.

Mwynhewch y penwythnos braf!

Mrs Davage, Mr Evans, Miss Williams and Miss Lewis.

Gwaith Cartref Wythnos 2

Annwyl blant,

Dyma ni ar ddiwedd wythnos gyntaf lawn Blwyddyn 4! Gobeithio eich bod wedi mwynhau dysgu am atebion i’ch cwestiynau:

“Beth oedd pobl Oes Victoria yn defnyddio i dynnu llun cyn cael camera?”

“Oedd y plant yn iach?”

“Oedd llawer o germau yn Oes Victoria?”

Mae’ch rhieni yn gallu ein dilyn ni ar ein cyfrif Trydar newydd i weld peth o’n anturiaethau a dysgu: @bl4treganna

Cofiwch am ein trip dydd Iau nesaf i Gastell Caerdydd i gwrdd â’r Frenhines Victoria ei hun! (Gofynnwch wrth oedolyn i roi caniatad ar ParentPay.) Fe fydd angen pecyn bwyd, potel o ddŵr, a chot.

Eich gwaith cartref bob wythnos o hyn ymlaen, oni bai bod gwaith paratoi arbennig, bydd:

  1. Darllen eich llyfrau darllen (gofyn wrth oedolyn gartref i ysgrifennu yn eich Cofnod Darllen, neu i lofnodi ein sylwadau ni i ddangos eich bod wedi darllen)
  2. Dysgu geiriau sillafu
  3. Ymarfer eich tablau lluosi

Dyma eiriau sillafu’r wythnos hon:

Sillafu Oes Victoria Wythnos 3

Fe fydd prawf tablau bob dydd Mercher. Yr wythnos hon, fe fydd pawb yn dysgu Tabl 2, o 0x2 i 12×2. Cewch ymarfer yma:

https://www.youtube.com/watch?v=G04fMZW7Ffo

Fe fydd y profion ar lafar, a’r cwestiynau wedi eu cymysgu, ee:

Beth yw 7 lluosi 2?

Beth yw 3 lluosi 2?

Beth yw 12 lluosi 2?

https://res.cloudinary.com/dk-find-out/image/upload/q_80,w_1920,f_auto/times2_y0zwu8.jpg

Mae angen i chi ateb yn gyflym, fel Ferrari – dyna pam rydym yn galw’r profion yn “Ferrari Tablau!

Pan fyddech yn cael marciau llawn (unwaith ar dablau hawdd, dwywaith ar dablau mwy anodd), cewch symud ymlaen i’r tabl nesaf. Pob lwc!

Mrs Davage, Mr Evans, Miss Williams a Miss Lewis.

Croeso i Flwyddyn 4!

Annwyl blant,

Croeso mawr i Flwyddyn 4! Gobeithio bod eich bod wedi mwynhau eich diwrnodau cyntaf yn eich dosbarthiadau newydd. Mae gennym lawer o ddysgu ac hwyl i ddod!

Rydym wedi dechrau astudio ein thema, “Oes Victoria.” Ydych chi’n cofio ein Diwrnod Darganfod cyn yr haf? Rydym wedi ateb un o’ch cwestiynau yn barod, sef,

“Beth oedd pobl Oes Victoria yn defnyddio i dynnu llun cyn cael camera?”

– ac rydych chi wedi bod wrthi yn copio portreadau paent olew y Frenhines.

Eich gwaith cartref yw i drafod adref beth hoffech chi ddysgu am y Frenhines Victoria. Dydd Iau 19eg o Fedi fe fyddem yn ymweld â’r Frenhines Victoria ei hun! Beth am feddwl am neu ysgrifennu cwestiynau i ofyn iddi?

Yr wythnos nesaf byddwch yn dechrau dod â’ch llyfrau darllen adref.

Yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous,

Miss Williams, Miss Lewis, Mrs Davage and Mr Evans.

Yr wythnos olaf!

Annwyl blant blwyddyn 4,

Wel dyma ni bron wedi gorffen y flwyddyn! Cofiwch am ein taith i Fae Caerdydd dydd Mawrth yma – gofynnwch i’ch rieni/gwarcheidwyr ymweld â “ParentPay” er mwyn rhoi caniatâd i chi fynd. Fe fydd angen cinio a diod, hefyd eli haul, het haf a gwisg ysgol.

Rydym wedi mwynhau ein thema “Mae gan Gymru Dalent,” ac i ddathlu diwedd y thema, rydych chi wedi cael y syniad i gynnal:

Parti’r Enwogion

                  

Fe fydd hwn yn digwydd prynhawn dydd Llun, 15fed o Orffennaf. Eich gwaith cartref yw i baratoi gwisg smart ar gyfer y parti. Gwisgwch hwn i’r ysgol dydd Llun. Fe fydd cyfle i chi gael eich ffotograff wedi’i dynnu ar y carped coch, fel “seleb” go iawn!

Hefyd dewch ag ychydig o fwyd parti iachus i’ch hunan, mewn bocs (nid ar blât). Peidiwch â dod ag unrhyw fwyd sy’n cynnwys cnau.

Gawn ni ddweud bod hi wedi bod yn bleser eich dysgu eleni! Rydych i gyd wedi dysgu a datblygu llawer! Gobeithio bod gennych lawer o atgofion da – fel gwelon ni ar eich gwaith cartref yr wythnos ddiwethaf. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd!

Gwyliau hapus, a phob lwyddiant ym Mlwyddyn 5!

Mrs Davage, Miss Lewis, Miss Williams and Miss Manning.

Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau pwysig diwedd y tymor:

Dydd Mawrth 9.7.19: Diwrnod Darganfod Blwyddyn 5 – gwisgwch fel arweinydd enwog, neu wisgwch ddillad smart

Dydd Iau 11.7.19: Mabolgampau

Bydd mabolgampau blwyddyn 3+4 ar brynhawn dydd Iau yr 11eg. Fe fyddwn ni’n dechrau’r gweithgaredd cyntaf am 1 o’r gloch. Cofiwch ddod â het haul, eli haul a photel o ddŵr.

Dydd Llun 15.7.19: Parti’r Enwogion (cewch wybod mwy am hwn wythnos nesaf)

Dydd Mawrth 16.7.19: Gwibdaith i Fae Caerdydd: Sinema a thaith cwch

Dydd Gwener 20.7.19: Diwedd tymor – eich diwrnod olaf ym Mlwyddyn 4!

Diolch!

Athrawon Blwyddyn 4

Gwaith Cartref Wythnos 9 – 05.07.19

Annwyl blant,

Da iawn chi am wythnos arall o waith caled! Rydyn ni hefyd wedi mwynhau gweld chi’n ymarfer yn yr haul ar gyfer y Mabolgampau wythnos nesaf, am hwyl! Roedd pawb yn edrych yn barod i gystadlu!

Eich gwaith cartref:

Wythnos yma, hoffwn ni i chi greu map meddwl am eich hoff brofiadau o flwyddyn 4. Meddyliwch am ein tripiau, ein gwaith neu brofiadau allgyrsiol (er enghraifft chwaraeon neu glybiau arbennig). Byddwn ni’n hapus iawn i glywed eich hoff brofiadau wythnos nesaf! 

 

Yn ogystal, does dim sillafu wythnos nesaf! Ond cofiwch i ddarllen.

 

Mwynhewch eich penwythnos.

 

Miss Lewis, Mrs Davage, Miss Williams a Miss Manning.