Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyflwyniad

Mae gan ddisgyblion wahanol gryfderau a galluoedd, anghenion penodol a meysydd i’w datblygu. Mae rhai disgyblion yn dangos gallu academaidd yn gynnar ac mae angen eu hannog a’u herio’n briodol. Mae angen mwy o amser neu gymorth ar eraill i ddatblygu eu sgiliau darllen, sillafu neu fathemateg neu eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Mae pob rhan o fywyd yr ysgol yn gynhwysol ac mae’r addysgu wedi’i deilwra tuag at ddysgu unigol gan ddarparu her a chefnogaeth; annog pawb i gyrraedd eu potensial llawn. Rhoddir ystyriaeth i anghenion unigol trwy wahaniaethu’n briodol y cwricwlwm yn yr ystafell ddosbarth a lle bo hynny’n briodol, mewn sefyllfa unigolyn neu grŵp bach. Mae staff yn darparu ethos cadarnhaol i alluogi’r plant i weithio tuag at ddatblygu ‘sgiliau bywyd’ a meithrin dyheadau dysgu gydol oes i bawb trwy ystod o weithgareddau sy’n hwyl ac yn bleserus.

Diffinio Anghenion Dysgu Ychwaengol

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021:

(1) Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster dysgu neu anabledd (p’un a yw’r anhawster dysgu neu’r anabledd yn deillio o gyflwr meddygol neu fel arall) sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol.

(2) Mae gan blentyn oedran ysgol gorfodol neu berson dros yr oedran hwnnw anhawster dysgu neu anabledd os yw ef neu hi—

(a) yn cael sylweddol fwy o anhawster dysgu na’r mwyafrif o bobl eraill o’r un oed, neu
(b) anabledd yn ol Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n ei atal neu’n ei rwystro rhag defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol i eraill o’r un oed mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach.

(3) Mae gan blentyn o dan oedran ysgol gorfodol anhawster dysgu neu anabledd os yw ef neu hi pe na bai darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei gwneud, yn debygol o fod o fewn is-adran (2) pan fydd yn oed ysgol gorfodol.

(4) Nid oes gan berson anhawster dysgu neu anabledd dim ond oherwydd bod yr iaith (neu’r ffurf iaith) y mae ef neu hi yn cael ei dysgu ynddi yn wahanol i iaith (neu ffurf iaith) a ddefnyddir neu a ddefnyddiwyd adref

 

Bydd unrhyw blentyn y nodir bod ganddo anghenion dysgu ychwanegol yn cael darpariaeth ddysgu ychwanegol. Nodir hyn fel:

(1) Mae “darpariaeth ddysgu ychwanegol” ar gyfer person tair oed neu’n hŷn yn golygu darpariaeth addysgol neu hyfforddiant sy’n ychwanegol at, neu’n wahanol i’r hyn a wneir yn gyffredinol ar gyfer eraill o’r un oed yn— (a) ysgolion a gynhelir yn brif ffrwd yng Nghymru, ( b) sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach yng Nghymru, neu (c) lleoedd yng Nghymru lle darperir addysg feithrin.

(2) Mae “darpariaeth ddysgu ychwanegol” ar gyfer plentyn o dan dair oed yn golygu darpariaeth addysgol o unrhyw fath.

(3) Yn is-adran (1), ystyr “addysg feithrin” yw addysg sy’n addas ar gyfer plentyn sydd wedi cyrraedd tair oed ond sydd o dan oedran ysgol gorfodol.

Wrth drefnu cymorth dysgu ychwanegol mae’n bwysig iawn ein bod yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys a mynediad rheolaidd i bob maes dysgu i blant sydd ag ADY. Credwn na ddylai plant ag ADY gael eu gwahanu fel mater o drefn oddi wrth eu hathrawon dosbarth a’u cyfoedion ond eu cynnwys cymaint â phosibl yn eu dosbarth.

Byddwn yn sicrhau bod athrawon a chynorthwywyr addysgu yn barod ar gyfer delio ag unrhyw heriau ac anawsterau cymhleth a achosir gan blant ag ADY trwy ddarparu’r hyfforddiant angenrheidiol iddynt. Credwn fod athrawon yn gyfrifol am ddysgu a bydd cynorthwywyr dysgu plant yn cael eu defnyddio’n effeithiol i ddarparu’r gefnogaeth angenrheidiol i blant ag ADY yn yr ystafell ddosbarth.

Rydym yn croesawu arferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn llawn yn ein hysgol ac o’r herwydd rydym yn anelu at gynnwys disgyblion ADY a’u rhieni mewn unrhyw benderfyniadau a allai effeithio arnynt. Bydd pob plentyn y nodir bod ganddo ADY yn derbyn Cynllun Datblygu Unigol sy’n cynnwys Proffil Un Tudalen.

Gellir cael cefnogaeth bellach trwy wasanaethau athrawon arbenigol neu’r tîm seicoleg addysg.

Y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yw Mrs S Powys.

 

Os ydych chi’n poeni am eich plentyn a’r cynnydd y mae ef / hi yn ei wneud, siaradwch â’r athro dosbarth.

 

Adolygu Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Anhapus gyda’r gefnogaeth yn Nhreganna ?

Wyt ti’n deall yr hyn mae’r athro’n gofyn?

Canllaw Cam wrth Gam i gymorth gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol

System anghenion dysgu ychwanegol: canllaw i rieni