Cyngor Ysgol ac Eco Gyngor

Croeso i dudalen Cyngor Ysgol Treganna. Mae gan ddosbarthiadau blynyddoedd 2 i 6 Gyngor Dosbarth, ac yn ystod y flwyddyn cynhelir sawl cyfarfod ble caiff y disgyblion gyfle i fynegi barn am weithdrefnau’r ysgol a sicrhau bod Ysgol Treganna’n yn ysgol hapus i bawb.

Ar ddechrau pob blwyddyn ysgol cynhelir pleidlais ble mae pob Cyngor Dosbarth yn ethol un disgybl i’w cynrychioli ar y Cyngor Ysgol. Mae’r aelodau hyn yna’n cyfarfod bron yn wythnosol er mwyn trafod syniadau’r Cynghorau Dosbarth cyn pennu blaenoriaethau a rhaglen weithredu. Disgwylir i’r cynrychiolwyr adrodd yn ôl i’w dosbarth yn dilyn pob cyfarfod fel eu bod yn deall ac yn gwybod pa benderfyniadau sydd wedi cael eu gwneud. 

 

Mae’r Cynghorau Dosbarth ac Ysgol yn rhoi cyfle i’r disgyblion fynegi barn a chydweithio mewn partneriaeth gyda Staff a Llywodraethwyr i wella a datblygu’r ysgol er lles pawb. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r disgyblion ddatblygu amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, gwrando, mynegi barn, datrys problemau, gwneud penderfyniadau a myfyrio. Gan eu bod hefyd yn cynhyrhcu adnoddau, yn cadw cofnodion a chyfathrebu mewn sawl ffordd, maent yn datblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn drawsgwricwlaidd.