Blwyddyn 4 – Gwenhwyfar

Wythnos 12 Haf: Diwedd blwyddyn 4!

Annwyl blant,

Dyma eich wythnos olaf ym Mlwyddyn 4! Rydych wedi dysgu a datblygu llawer, ac rydym i gyd yn falch ohonoch.

Mae un tasg BWYSIG arall i chi, sef i ysgrifennu a chreu fideo am eich hunan ar gyfer eich athrawon y flwyddyn nesaf. Mae’r manylion i gyd ar yr Assignment yn Teams. Dylech roi hwn i mewn erbyn 12.00 DYDD IAU, i roi cyfle i’ch athrawon newydd weld y gwaith. Dydd Gwener bydd eich Diwrnod Teganau!

Fe fydd neges fideo arbennig i chi yr wythnos hon oddi wrth eich athrawes newydd, felly gwyliwch allan ar “Teams” am hynny.

Mae hi wedi bod yn bleser i ni fod yn athrawon i chi eleni, yn yr ysgol ac tra ein bod wedi aros gartref. Rydych wedi ymdrechu’n galed, gwrando’n astud, gofyn cwestiynau arbennig a chael syniadau diddorol. Rydych i gyd wedi parhau i ddysgu au trwy gyfnod anodd. Rydym yn sicr, yn y dyfodol, gallwch edrych yn ol ar y cyfnod hwn gyda blachder am sut rydych wedi addasu a dyfalbarhau. Rydych i gyd yn blant arbennig iawn.

Mwynhewch yr haf, a phob hwyl ym Mlwyddyn 5!

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

 

Wythnos 11 Haf: Mabolgampau, Iechyd a Lles Blwyddyn 4

Annwyl blant Blwyddyn 4,
Dim ond UN “Assignment” sydd gennych yr wythnos hon – ond mae’n BWYSIG! Dydyn ni ddim yn gallu cynnal Mabolgampau yn yr ysgol eleni… OND dyma eich cyfle i ennill Mabolgamapu Blwyddyn 4 2020!
                                               
Mae’r holl fanylion yn yr “Assignment.” Ond CYN i chi edrych arno, gwyliwch y fideo ar ben “Files” yn sianel “General” eich dosbarth! (Mae’r fideo hefyd wedi ei bostio yn y sgwrs “General.”)
                                                          
Dylech roi eich holl fideos, lluniau ac ysgrifennu am eich heriau Mabolgampau ar “Bwynt Pwer” neu ddogfen “Word” erbyn 12.00 ganol dydd, Dydd Gwener yma, er mwyn ennill pwyntiau i’ch llys. Mae hefyd cyfle i chi ennill wobr arbennig unigol…
                                                               
Pob hwyl – a phob lwc i bawb! Rydym yn edrych ymlaen at weld beth rydych yn llwyddo eu gwneud, a sawl pwynt fyddech yn ennill i’ch timoedd! (A chroeso i’ch rhieni a’ch teuluoedd i gymryd rhan, hefyd!)
Tybed pwy fydd yn ennill: Pwyll, Branwen neu Fanawyden?
Mrs Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

Wythnos 10 Tymor yr Haf, 29.6.20

Da iawn chi blant am eich holl waith arbennig unwaith eto’r wythnos ddiwethaf, yn enwedig gan fod y tywydd mor boeth! Roedd eich areithiau yn dangos eich wir teimladau o ddiolch i gymaint o bobl sydd wedi ein helpu yn ystod cyfnod y clo. Gwelsom hefyd sawl arbrawf gwyddonol diddorol iawn!

Dyma eich tasgau ar gyfer yr wythnos nesaf:

 • Iaith Cymraeg: Ysgrifennu adolygiad o Flwyddyn 4 ar gyfer plant Blwyddyn 3
 • Mathemateg: Cymesuredd Enwogion Cymru
 • Thema: Cynllunio gwisg/dyfais ymbellhau cymdeithasol
 • TGCh: manylion ar yr “Assignment” erbyn dydd Mawrth
 • Big Maths
 • Bugs on-line
 • TT Rockstars

Mae manylion pob peth ar “Teams: Assignments,” fel arfer. Cofiwch hefyd am eich galwadau fideo yr wythnos hon. Braf iawn yw eich gweld chi i gyd!

Hwyl am y tro,

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

Dysgu Digidol 22/6/20

 

 

See the source image

Helo arwyr blwyddyn 4!

Diolch o galon i chi eto am gwblhau’r gwaith wythnos ddiwethaf. Rhaid imi gyfaddef roeddwn i wedi gweld ambell enw diddorol a doniol ar Kahoot. Unwaith yn rhagor roedd ei gwaith iaith yn wych ac roedd eich gweld chi yn y ffrydio byw yn uchafbwynt!!
Tasg rhif 1 – Rydw i’n gobeithio eich bod chi’n dweud diolch i’ch athrawon (rhieni) yn ddyddiol a dwi’n gobeithio nad ydyn nhw wedi rhoi neb ar goch eto?See the source image

 

Eto yn ystod yr wythnos hon mae disgwyl i chi:

 • Ddallen llyfrau bugsSee the source image
 • Cwblhau’r Profion Rhiafau Rhagorol
 • Chwarae TT Rockstars
 • Mynychu sesiynau ffrydio byw

 

Eich tasgau ffurfiol am yr wythnos yw (manylion ar TEAMS):

 • Mathemateg – Lluosi
 • Iaith – Ysgrifennu araith (Cymraeg)
 • Ymchwiliad Gwyddonol
 • TGCh – Creu basdata / Cronfa ddataSee the source image

Hwyl am y tro,

Staff Blwyddyn 4

See the source image

 

 

 

Wythnos 8 Tymor yr Haf, 15.6.20

Annwyl blant,

Rydych i gyd wedi gweithio’n wych eto dros yr wythnos ddiwethaf, ac rydym yn mwynhau gweld yr holl waith arbennig rydych yn ei anfon atom. Rydym yn falch iawn ohonoch!

See the source image

Dyma eich tasgau yr wythnos hon. Cofiwch edrych ar “Assignments” am y cyfarwyddiadau i gyd.

 • Iaith (Saesneg): ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Maths: Canrannau
 • Thema: Gêm “Pwy yw Pwy?”
 • Flipgrid: Creu rhaglen newyddion

Cofiwch hefyd bod angen i chi weithio ar:

 • Big Maths
 • Bugs Online (ActiveLearn)
 • TT Rockstars

Fe fydd galwadau fideo eto yr wythnos hon – edrychwch allan am neges oddi wrth eich athrawes ddosbarth. Cofiwch wisgo crys-T neu siwmper gwisg Ysgol Treganna. Dylech fod mewn ystafell addas fel lolfa neu gegin.

Daliwch ati gyda’r gwaith arbennig!

Mrs Davage, Mr Evans, Miss Williams a Miss Lewis.

Wythnos 7 – 08.06.20 – Tymor yr Haf

Annwyl blant,

Hoffwn ddiolch i chi gyd am eich gwaith hynod o galed dros yr wythnosau diwethaf. Mae safon y gwaith wedi bod yn anhygoel! Rydyn ni’n athrawon lwcus dros ben i’ch dysgu.

Mae yna restr o’r tasgau isod, ond chofiwch fod esboniadau trylwyr iawn ar bob assignment ar Teams yn y Gymraeg a’r Saesneg. Felly, darllenwch yn ofalus.

Dyma dasgau wythnos yma:

 • Tasg Iaith (Cymraeg) – Darllen a deall
 • Tasg Mathemateg – Tebygolrwydd
 • Tasg Thema – Creu gêm bwrdd eich hunain
 • Tasg Flipgrid – Creu hysbyseb i werthu’ch gêm bwrdd
 • Big Maths
 • Bugs Online
 • TT Rockstars

Cofiwch:


 

Mae galwadau fideo yn digwydd unwaith eto wythnos yma. Gwisgwch wisg ysgol (nid pyjamas!) a dewch â phen/phensil a phapur yn barod i’r dasg hwyl gyda’ch athrawon. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld!

 

 

Mwynhewch eich wythnos!

Miss Lewis, Miss Williams, Mr Evans a Mrs Davage.

Wythnos 6 Tymor yr Haf 02/06/20

 

 

Annwyl blant,                  

Croeso ‘nôl i ail hanner Tymor yr Haf. Rydym yn gobeithio bod pawb yn ddiogel, yn iach, yn hapus a phrysur!

Mae pob un ohonoch wedi gwneud ymdrech aruthrol i gwblhau eich gwaith cartref hyd yma Rydym ni’n meddwl eich bod yn wych! Da iawn chi!

Dyma restr o dasgau yr wythnos hon. Cewch fwy o wybodaeth ar dudalen Teams y dosbarth.

Tasgau dyddiol:

Wythnosol

Tasgau yr wythnos hon

 • Tasg ysgrifennu Saesneg – A balanced argument Should children in Wales be returning to school this week?
 • Celf a chrefft – Creu gludlun
 • Mathemateg – Amser
 • Codio enw rhywun enwog o Gymru

Pob lwc,

Mrs Davage, Ms Williams, Miss Lewis a Mr Evans

 

Wythnos 5 Tymor yr Haf 18/5/20 Sgriptio, creu a recordio sioe bypedau

See the source image

Bore da blant,

Diolch i chi unwaith yn ragor am eich gwaith caled yn ystod yr wythnos ddiwethaf a gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ymlacio yn yr haul. Hoffwn eich llongyfarch am lwyddo llwyddo i ddringo’r Wyddfa yn ystod y Corona. Rydyn ni’n gobeithio rhannu’r fideo gyda chi cyn diwedd yr wythnos felly cofiwch fod dal amser i chi yrru fideo er mwyn bod yn yr imovie. See the source image

Cofiwch ddiolch yn ddiddiolch i’ch rhieni am yr holl gymorth yn ystod y cyfnod yma o addysgu adref a hefyd cofiwch ddyfalbarhau a cheisio gweithio’n annibynnol os yn bosib – chi wir yn blant arbennig.

Tasgau dyddiol:

Wythnosol

Tasgau Ffocws (CYMRAEG)

 • Ysgrifennu sgript (assignment)
 • Creu pypedau (assignment)
 • Recordio’r sioe ar Flipgrid
 • Mathemateg (assignmnet)

Mwynhewch y tywydd braf a phob lwc,

Staff Blwyddyn 4

Neges i rieni/ofalwyr Blwyddyn 4: Galwadau Fideo

Annwyl rieni/ofalwyr,

Rydym yn gweld eisiau’r plant yn fawr iawn! Yr wythnos nesaf, os ydych eisiau, hoffem gynnal galwadau fideo grŵp trwy Teams. Fe fydd pob cyfarfod yn para tua 15 munud. Mae modd i’r plentyn ddiffodd y camera neu’r meicroffôn os bydd yn fwy cyfforddus, neu gyfathrebu’n fyw gyda’r grŵp trwy deipio negeseuon i ymateb i’r sgwrs, yn lle siarad.

Mae dau bwrpas i’r alwad gyntaf:

· Dod i arfer â’r technoleg

· Lles – cael gweld cyd-ddisgyblion a’r athro; trafod sut maen nhw’n teimlo yn y cyfnod hwn ac ateb unrhyw gwestiynau am eu gwaith

Os nad ydych eisiau i ni gynnwys eich plentyn, dim problem – os gwelwch yn dda â wnewch ebostio’r athro/athrawes.

Fe fydd pob plentyn yn derbyn ebost ddiwedd yr wythnos yn dweud pryd mae ei grŵp yn cwrdd. Erbyn dydd Llun fe fyddan nhw’n rhan o “Team” newydd ar gyfer yr alwad. Tua 5 munud cyn y cyfarfod, ddylen nhw logio ymlaen i’r “Team” newydd hwn, ac aros tan eu bod yn gallu ymateb i alwad yr athro/athrawes trwy wasgu ar y llun ffôn/camera.

Er mwyn paratoi, os gwelwch yn dda, gallwch ddarllen canllawiau Ysgol Treganna ar gyfer cyfarfodydd fideo, ar y cylchlythyr: http://www.ysgoltreganna.cymru/cms/wp-content/uploads/2020/05/060520C.pdf

https://www.canva.com/design/DAD7ajLVpU8/LeAmSBW8a0cDpOEUsFqI0Q/view?utm_content=DAD7ajLVpU8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

Mae’r fideo hwn yn egluro pob peth: http://www.ysgoltreganna.cymru/cy/2020/05/06/ffrydio-byw/

Plîs gadewch i rieni eraill y dosbarth wybod! Diolch, ac rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â’r plant eto!

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

 

Wythnos 4, Tymor yr Haf: 11-15.5.20

Annwyl blant blwyddyn 4,

Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r penwythnos hir ac wedi cael cyfle i fwynhau’r tywydd braf! Mae eich gwaith yr wythnos ddiwethaf wedi bod yn wych – dylwch chi fod yn falch iawn o’ch hunain!

Mae gennym holiadur i’ch RHIENI YN UNIG – gofynnwch iddyn nhw edrych ar y dudalen Saesneg.

Mae gwaith newydd gennym i chi ar gyfer Wythnos 4 Tymor yr Haf! Dyma’r tasgau:

 • Iaith (Cymraeg): Ymchwilio ac ysgrifennu am eich hoff artist Cymreig
 • Mathemateg: dysgu am unedau mesur – Pwynt Pŵer a thaflenni (dydd Llun) a cwis (dydd Mercher)
 • Thema: gwerthuso darnau celf artistiaid o Gymru, wedyn efelychu (copïo) un ohonynt
 • Tasg Iechyd a Lles: Cerdded i gopa’r Wyddfa (fel dosbarth!); creu taenlen Excel, ac anfon fideo
 • Bugs Online
 • Big Maths
 • TT Rockstars

COFIWCH: IAITH POB TASG YW CYMRAEG (oni bai am drafod Celf, os nag oes unrhywun yn eich cartref sy’n gallu siarad Cymraeg).

Dyma fwy o fanylion am y tasgau (manylion am y 3 cyntaf ar Assignments):

Iaith: Cymraeg               

Eich hoff artist o Gymru

Eich tasg chi yr wythnos hon yw dewis eich hoff artist o Gymru a rhoi rhesymau  am eich dewis.

Byddwch yn:

 • ymchwilio i gefndir yr artist
 • dangos esiamplau o waith yr artist
 • dewis eich hoff lun gan roi resymau am eich dewis

 

Mathemateg   

Dydd Llun –

Ar yr assignment ‘Mathemateg Mesur’ ar Teams, bydd pŵer bwynt i chi wylio sydd yn dysgu chi am wahanol unedau mesur a sut i ddewis yr unedau cywir i fesur wrthrychau wahanol (mae’n bwysig i chi wylio’r pŵer bwynt er mwyn eich atgoffa). Mae’r pŵer bwynt hefyd yn eich dysgu sut i drosi unedau (e.e., o milimetrau i centimetrau). Ar ddiwedd y pŵer bwynt bydd cwis bach i’ch atgoffa am raddfa mesur (sawl uned sydd mewn uned arall).

Yna, mae 3 taflen gwaith coch, oren a gwyrdd yn atodol ar yr assignment ‘Mathemateg Mesur’. Ar y daflen gwaith, mae yna broblemau mesur i chi ddatrys. Cofiwch i ddangos eich gwaith yn drefnus a thaclus i’ch athrawon ddarllen a marcio.

Dydd Mercher – Bydd cwis i chi wneud ar Teams ble fydd angen i chi gael papur a phen yn barod i gyfrifo cwestiynau mesur gyda gwahanol unedau! Cofiwch ar ol i chi orffen y cwis ar Forms, mae angen i chi wasgu’r botwm ‘Submit’ ar y gwaelod.

Mwynhewch!

 

Thema                     

Mae dwy ran i’r gwaith (mwy o fanylion yn Assignments):

 1. Gwerthuso

Fe fydd angen i chi ddod o hyd i adnodd ar Hwb a darllen syniadau am sut i arsylwi ar ddarnau o gelf. Fe fydd 5 llun ar Bwynt Pwer i chi edrych arnynt a thafod gydag aelod o’ch teulu. Wedyn mae gwybodaeth am 6 artist enwog o Gymru – tybed ydych chi’n gallu gweithio allan pwy sydd wedi peintio pob llun, wrth edrych ar arddull gwahanol pob artist?

 1. Creu

Cewch ddewis eich hoff lun o’r ddau ddogfen, a chreu copi ohono, gan ddefnyddio unrhyw adnoddau celf sydd gyda chi (hyd yn oed jyst pensil!) Wedyn tynnwch ffotograff o’ch gwaith, a’i anfon yn Assignments.

 

Tasg Iechyd a Lles

Cyrraedd y Copa yn ystod y Corona!

        

Wythnos diwethaf roedden ni’n ‘Coginio yn ystod y Corona’ ond yr wythnos hon rydyn ni am ‘ddringo yn ystod y Corona!’

Mynydd mwyaf enwog Cymru yw’r Wyddfa, felly ein her ni fesul dosbarth yw cyrraedd y copa. Bydd disgwyl i chi gerdded fyny ac i lawr grisiau eich tŷ a chyfri pob cam cyn rhoi’r data ar daenlen Excel fesul diwrnod (Byddaf esiampl ar assignments).

I gyrraedd copa’r Wyddfa rhaid cerdded 24,785 o gamau – tipyn o gamp. Rydyn ni am drio neud hyn fel dosbarth yn cychwyn am 12.00 ar ddydd Llun ac yn gorffen am 12.00 ar ddydd Gwener.  Wrth ymgymryd â her eithafol fel hyn rhaid meddwl am eich diogelwch.

Rhaid sicrhau bod:

 • Chi’n gofyn caniatâd rhiant i ddringo’r grisiau
 • Gwisgo esgidiau addas
 • Gwisgo dillad addas
 • Y grisiau’n glir ac yn ddiogel
 • Amserlennu pryd rydych chi am wneud hyn yn cynnwys sawl saib

Hoffwn i chi yrru clip fideo 10-15 eiliad ohonoch chi’n gwneud yr her a neges i godi ein calonnau yn ystod y cyfnod yma. Gall y neges fod mor syml â:

 • Rydyn ni’n methu chi!
 • Diolch GIG, rydych chi’n wych!

Cofiwch yrru bob clip i evansg13@hwbmail.net.

Pob lwc!

 

Cofiwich gwblhau a chyflwyno eich gwaith erbyn 2.00yh dydd Gwener – y tasgau Iaith, Maths (2) a Thema ar Assignments. Cewch Amser Aur wedyn am awr olaf yr wythnos ysgol!

Rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld beth fyddwch yn ei wneud – ac rydym yn gweld eich eisiau chi i gyd!

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.