Newyddion

Croeso / Welcome

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gydweithio gyda chi fel tîm i gynnig profiad hapus, addysgiadol, cysurus, annwyl a chyfeillgar tra rydych yn aelod o ddosbarth Gwych Gwenhwyfar.

Ar y dudalen hon fe welwch holl wybodaeth rydych ei angen… amserlen dosbarth, gwaith cartref, cynlluniau tymor, trefn darllen, sillafu a thablau. Gofiwch os oes unrhyw brobelm dewch i’n gweld ni ar ddiwedd y dydd (mae ei’n drws wastad ar agor) neu cysylltwch ar ddefbynfa er mwyn trefnu cyfarfod.

A warm welcome to you as parents to Dosbarth Gwenhwyfar’s webpage! We’re looking forward to providing your child with a happy, kind and positive environment so that they can achieve their best educationally and socially.

On this page you can find all the information needed whilst your child is a member of Dosbarth Gwenhwyfar……class timetable, schemes of work, homework, reading, spelling and time table routines. If you have any queries or concerns catch me at the end of the school day or give the school reception a ring and we can ring you back.

Eisteddfod yr Urdd

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD PEN-Y-BONT AR OGWR TAF ELAI 2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Hoffem longyfarch pob disgybl a gystadlodd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau arbennig i’r canlynol ar eu buddugoliaeth:

Unawd Bl 3&4 – Efan Williams
Unawd Cerdd Dant Bl3&4 – Efan Williams
Unawd Alaw Werin Bl6 ac iau – Efan Williams

Tipyn o gamp i Efan i ennill y dair cystadleuaeth!

Ymgom – Lefi Jo Hughes, Awen Davies, Catrin Stewart a Gruff Charles
Serameg/Crochenwaith Bl 5&6 – Seren Robinson
Pypedau (Gwaith Grwp) Bl 3&4 – Lily Young, Tomos McAleavey, Mali McAleavey, Ella Woodhead

Diolch i’r holl staff am eu gwaith caled yn hyfforddi a chefnogi’r disgyblion!

Llongyfarchiadau hefyd i Mrs Sian Powys a Mrs Bethan Mair Roberts ar gael eu dewis i feirniadu yn yr Eisteddfod yn dilyn eu holl lwyddiannau dros y blynyddoedd!

Yn gywir,
Rh G Harries BA MSc Pennaeth

CYLCHLYTHYR 16/06/2017

Holiadur Rhieni 2017

Cofiwch os gwelwch yn dda am ein holiadur blynyddol i rieni os gwelwch yn dda.

Clwb Brecwast

Ychydig o newid yn y drefn eleni; Fe fyddwn yn casglu’r ceisiadau ynghyd ac yn dewis enwau ar hap. Fe fydd blaenoriaeth i ddisgyblion sy’n derbyn cinio am ddim. Er nad oes modd i ni gynnig llefydd ychwanegol eleni fe fydd yr arolwg yma yn caniatáu i ni fesur y galwad ar gyfer cynlluniau’r dyfodol. Fe fydd y wefan ceisiadau ar agor tan hanner dydd ar ddydd Gwener y 23ain o Fehefin 2017. Ystyrir teuluoedd fel uned wrth ddosrannu llefydd.

Gwneud cais am le yn y clwb Brecwast Medi 2017

Cyfweliadau Rhieni CAU

Fe fydd noson rhieni ar gyfer disgyblion sy’n derbyn Cynllun Addysg Unigol ar nos Fawrth y 4ydd o Orffennaf 2017. Cewch wahoddiad Testun wythnos nesaf i’r dudalen trefnu cyfweliad.

Noson Derbyn Newydd

Fe fydd noson ar gyfer rhieni Derbyn Medi 2017 ar nos Fawrth yr 20fed o Fehefin am 5pm.

Dyddiadau’r GRhA

 • 19 Mehefin 2017 – cyfarfod ym Mãe Maria am 6.30pm i drefnu’r ffair haf a thrafod y flwyddyn ganlynol.
 • 29 Mehefin 2017 – stondin lluniaeth ar ddiwrnod y mabolgampau. Gofynnir am gyfraniadau o gacennau neu fisgedi ar y diwrnod. Diolch!
 • 9 Gorffennaf 2017 – diwrnod golff yng Nghlwb Golff Caerdydd, Cyncoed. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Siôn Os oes gennych chi wobrau y gallwch chi eu cyfrannu, rhowch wybod.
 • 14 Gorffennaf 2017 – ffair haf yr ysgol. Cewch ragor o fanylion maes o law.

Ffon :029 2059 0830 Ebost: ysgoltreganna@caerdydd.gov.uk rharries@caerdydd.gov.uk Gwefan: www.ysgoltreganna.co.uk

Diolch i bawb am gefnogi nos Wener ddiwethaf, a diolch yn fawr i Mike Bubbins a Chris Sweetman am gymryd rhan.


Mabolgampau 2017

Dosbarth Math
22/06/2017
9:30am a 1:15pm

Sylfaen Foundation
29 / 06/2017
9:15am

Adran Iau Juniors
29 / 06/2017
1:00pm

CYLCHLYTHYR 09/06/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Dosbarthiadau Medi 2017

Fe fyddwn yn cysylltu yn fuan gyda rhieni’r dosbarthiadau Meithrin Medi 2017 er mwyn cynnig lle yn y dosbarthiadau ac amlinellu trefniadau ar gyfer ymweliadau a chychwyn Ysgol.

Ychydig iawn o newid bydd eleni gydag aelodaeth dosbarthiadau wrth i ddisgyblion symud i flwyddyn 1. Fe fyddwn mewn cysylltiad gyda rhieni unrhyw ddisgybl sydd angen symud erbyn dydd Llun y 12fed o Fehefin 2017.

Holiadur Rhieni 2017

Tybed a wnewch chi gymryd ychydig o’ch amser i gwblhau holiadur blynyddol i rieni os gwelwch yn dda.

Gwibdaith Blwyddyn 3 i Gaerllion 12/6/17

Cofiwch fod angen cofnodi eich caniatâd ynghyd a thal gwirfoddol ar Parent Pay ar gyfer y trip cyn gynted â phosib.

Tafwyl

Fe fydd disgyblion blwyddyn 2 yn perfformio ar gaeau Llandaf yng ngŵyl Tafwyl am 4pm ar ddydd Sul yr 2il o Orffennaf 2017.
Dyma raglen digwyddiadau a chyngherddau’r wythnos.

Y GRhA

HENO – noson gymdeithasol i godi arian at yr ysgol yn y Canton Liberal Club, o 7.30pm. Bingo Mike Bubbins, ocsiwn Daf Du a disgo Chris Sweetman. Tocynnau’n £6 wrth y drws. Plîs dewch i gefnogi!

Sgwad Nofio

Llongyfarchiadau i’r tîm gala nofio am ennill y rownd gyntaf (cyntaf neu’n ail ym mhob ras!). Fe fydd yr ail rownd yn y Pwll Cenedlaethol ym Mae Caerdydd ar y 23ain o Fehefin am 9:30-1:00. Cofnodwch eich caniatad ar Parent Pay os gwelwch yn dda.

Ffarwel

Fe fydd Ms Marged Wiliam yn gadael staff y swyddfa wythnos nesaf. Fe fu Ms Wiliam yn aelod o staff Treganna ers amser hir ac er yn drist i’w gweld yn mynd carem ddymuno pob lwc iddi yn ei swydd newydd.

Cynlluniau Tymor

Fe fyddwn yn addasu a datblygu ein gwefan ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd nesaf. Yn y cyfamser, mae nifer o ddatblygiadau ar y safle gwe bresennol. Mae modd, er enghraifft i chi weld cynllun gwaith dosbarth eich plentyn ar y tudalen dosbarth:

Twrnamaint Criced Blwyddyn

Fe fydd twrnamaint Criced ar gyfer bl 5 a 6 dydd Iau nesa yn Sain Ffagan o 10am tan 1pm. Croeso i chi ddod i gefnogi

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Osian Darwin Lewis, Cai Phipps a Dafydd Ball am fynd ar daith i’r Almaen fel rhan o dim Pel-droed Ysgolion Caerdydd.


Mehefin

 • 12 – Taith Arianrhod i Tesco
 • 16 – Pontio Disgyblion Glantaf
 • 22 – Mabolgampau Dosbarth Math 9:30am a 1:30pm
 • 29 – Mabolgampau’r Ysgol

Gorffennaf


Medi

 • 6 – Diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd newydd

 

CYLCHLYTHYR 26/05/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont Taf Elai

Pob lwc i’r canlynol sy’n cystadlu wythnos nesaf:

 • Osian Dawes
 • Efan Williams
 • Elen Edwards
 • Gruff Charles
 • Awen Davies
 • Catrin Stewart
 • Lefi Jo Hughes

Sut i gyrraedd yr Eisteddfod

Gwersi Hwylio Blwyddyn 5

Cofiwch fod modd i chi ddechrau gwneud taliadau ar gyfer y gwersi hwylio ar lein. Fe fydd y gwersi yn cychwyn ar ddechrau’r tymor newydd ar y 5ed o Fehefin 2017.

Llwybr wrth ochr yr Ysgol

Fe fydd gwaith gosod tarmac ar y llwybr wrth ochr yr Ysgol yn digwydd yn ystod hanner tymor. Rhagrybudd – fe fydd y maes parcio dros dro wrth ochr y safle adeiladu tai yn diflannu ar ddiwedd Mehefin, er rydym yn gobeithio y bydd hyn yn medru cael ei ohirio tan ddiwedd tymor.

Gwibdeithiau “Fferm i’r Fforc”

Fe fydd y canlynol yn ymweld â Tesco’s ar gyfer gweithdy. Caniatâd a chyfraniad gwirfoddol o £3:50 tuag at gostau teithio ar-lein os gwelwch yn dda Fe fydd y gwibdeithiau yma yn digwydd o fewn oriau Ysgol a does dim angen gwneud unrhyw drefniadau arbennig.

 • Blodeuwedd 05/06/2017
 • Llyr 06/06/2017
 • Arianrhod 07/06/2017

Trip Bl6 i @Bristol

Fe fydd Bl6 yn teithio i’r ganolfan ym Mryste ar 6/6/17. Mae modd talu £16 a rhoi caniatad ar lein. Fe fydd y bws yn gadael Bryste am 3.30yp ac yn cyrraedd nôl yn yr Ysgol tua 5.00yp.

Pontio Glantaf

Fe fydd disgyblion Bl6 yn ymweld â Glantaf ar 16/6/17 ar gyfer diwrnod chwaraeon. Fe fydd angen i chi gludo eich plentyn i Ysgol Glantaf erbyn 8.45yb. Fe fydd y bws mini yn eu casglu yn y prynhawn i’w dychwelyd i Dreganna erbyn diwedd y dydd. Bydd angen i’r plant ddod â brechdanau a chyrraedd yr ysgol yn eu dillad ymarfer corff.

Blwyddyn 3:

Nofio

Ceridwen: dydd Llun 5/6/17 – 9/6/17
Lleu: dydd Mawrth 13/6/17 – 16/6/17
Matholwch: dydd Llun 19/6/17 – 23/6/17

Cofiwch mae’n rhaid dangos caniatad ar Parentpay erbyn bore gwers gyntaf eich plentyn ar yr hwyraf. Mae manylion am y gwersi ar dudalen gwaith cartref Bl3.

Gwibdaith Blwyddyn 3 i Gaerllion 12/6/17

Cofiwch mae angen cofnodi eich caniatad ar gyfer y trip cyn gynted â phosib.

Tywydd Braf

Gyda dyfodiad yr haul, cofiwch fod angen eli haul, het a digon o ddŵr ar eich plentyn!
Diogelwch Haul

Y GRhA
 • Hetiau ar werth yn yr ysgol heddiw – £5 yr un.
 • Noson gymdeithasol yn y Canton Liberal Club, nos Wener 9 Mehefin 2017 – tocynnau’n £6, ar gael drwy Parentpay, a bydd nifer gyfyngedig ar y drws.
 • Ocsiwn – mae angen gwobrau ar gyfer ocsiwn 9 Mehefin (uchod). Os gallwch chi gyfrannu neu helpu i gasglu gwobrau, cysylltwch â lisa.tiplady@hotmail.co.uk.
 • 9 Gorffennaf 2017 – diwrnod golff yng Nghlwb Golff Caerdydd, Cyncoed. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Siôn yn: sgwilym@hopkinslawltd.com

Yn gywir,
Rh G Harries BA MSc Pennaeth

CYLCHLYTHYR 19/05/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Cystadleuaeth Traws Gwlad yr Urdd – Ymddiheuriad.

Gair o ymddiheuriad am gam sillafu enw Elis Finlayson wythnos diwethaf. Carem bwysleisio iddo ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Traws Gwlad Cenedlaethol yn Aberystwyth. Llongyfarchiadau Elis.

Gwersi Hwylio Blwyddyn 5

Cofiwch fod modd i chi ddechrau gwneud taliadau ar gyfer y gwersi hwylio ar Parent Pay. Fe fydd y gwersi yn cychwyn ar ddechrau’r tymor newydd ar y 5ed o Fehefin 2017.

Prentis Blwyddyn 5

Cofiwch fod angen gwisgo’n bwerus ar gyfer cystadleuaeth y “Prentis” blwyddyn 5 ar ddydd Gwener y 26ain o Fai 2017.

Twrnamaint Tenis

Ar ddydd Llun y 22ain o Fai 2017 fe fydd aelodau o’r tim tenis yn ymweld â chanolfan David Lloyd i gystadlu yn nhwrnamaint Chwaraeon Cymru.

Pontio Plasmawr

Ar ddydd Mercher y 24ain o Fai fe fydd disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld a Phlasmawr (gwybodaeth Glantaf i ddilyn).

Dyddiadau Diwedd Tymor a Threfniadau / tocynnau Eisteddfod yr Urdd

Fe fydd yr ysgol yn cau am hanner tymor ar ddydd Gwener y 26ain o Fai 2017 ac yn ail agor ar gyfer y tymor newydd ar ddydd Llun y 5ed o Fehefin 2017. Dosbarthwyd tocynnau ar gyfer cystadleuwyr yr Eisteddfod. Mae manylion pellach ynglyn ag amseroedd rhagbrofion i ddilyn.

Ras Hwyl y Cyfnod Sylfaen

Diolch i bawb a gymerodd ran. Llwyddodd y plant gasglu dros £3800 ar gyfer offer allanol!

Dosbarthiadau Blwyddyn 1 Medi 2017

Cofiwch fe fydd rywfaint o newidiadau yn aelodaeth y dosbarthiadau derbyn presennol wrth symud ymlaen i flwyddyn 1.

Neges i Rieni blwyddyn 6:

Cyfarfod i drafod trefniadau parti diwedd blwyddyn a.a. – Mae Maria, 8.30pm nos Lun, 22 Mai.
Ffon :029 2059 0830 Ebost: ysgoltreganna@caerdydd.gov.uk rharries@caerdydd.gov.uk Gwefan: www.ysgoltreganna.co.uk

Y GRhA

 • Hetiau ar werth yn yr ysgol heddiw – £5 yr un.
 • Noson gymdeithasol yn y Canton Liberal Club, nos Wener 9 Mehefin 2017 – tocynnau’n £6, ar gael drwy Parentpay, a bydd nifer gyfyngedig ar y drws.
 • Ocsiwn – mae angen gwobrau ar gyfer ocsiwn 9 Mehefin (uchod). Os gallwch chi gyfrannu neu helpu i gasglu gwobrau, cysylltwch â lisa.tiplady@hotmail.co.uk.
 • 9 Gorffennaf 2017 – diwrnod golff yng Nghlwb Golff Caerdydd, Cyncoed. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Siôn yn: sgwilym@hopkinslawltd.com

Yn gywir,
Rh G Harries BA MSc Pennaeth

CYLCHLYTHYR 12/05/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

GWIBDAITH GWENHWYFAR

Maes y Fron 17eg o Fai 2017 (angen pecyn bwyd ar gyfer Dydd Mercher 17eg)

Caniatâd a thâl gwirfoddol £144 erbyn 9fed (Seithennyn) a’r 16eg (Gwenhwyfar)

Dosbarth Math

Nodyn i’ch atgoffa bod angen talu arian byrbryd ffrwythau os gwelwch yn dda.

Dosbarthiadau Derbyn a Meithrin blwyddyn nesaf

Fe fyddwn yn gwneud trefniadau ymweliadau ac anwytho ar gyfer y dosbarthiadau yma ar ôl derbyn gwybodaeth am aelodaeth gan y Cyngor Sir.

Bagiau Darllen yn y Cyfnod Sylfaen

Cofiwch, os gwelwch yn dda, i ddychwelyd y bagiau yma yn brydlon ar fore dydd Mawrth.

Timoedd Pêl Droed Bechgyn a Merched a Thîm Traws Gwla

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm oedd yn cynrychioli Caerdydd yn y gystadleuaeth genedlaethol yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn. Daeth y bechgyn yn drydydd yn eu grŵp ac fe gyrhaeddodd y merched y rownd cyn-derfynol. Llongyfarchiadau i Ellis am ddod yn gyntaf ac i weddill y tîm traws gwlad am eu canlyniadau gwych.

Seiclo Blwyddyn 5

Cofiwch Hyfforddiant Seiclo ar gyfer blwyddyn 5:

 • Peredur: Mai 15fed – 18fed
 • Rhiannon: Mai 22ain – 25ain

Ras Hwyl y Cyfnod Sylfaen

Llongyfarchiadau i bawb oedd wedi rhedeg ei ras hwyl anhygoel heddiw. Cofiwch ddychwelyd unrhyw daflen nawdd i’r Ysgol.

Ymarfer Ymgom

Fe fydd ymarfer ymgom bob nos Fercher rhwng 3.30 a 5.00yp tan hanner tymor.

Nofio Blwyddyn 3

Fe fydd dosbarthiadau Bl3 yn mynychu gwersi nofio rhwng 5/6/17 – 23/6/17 . Bûm yn gweithio’n galed i negyddu pris a nawdd ar gyfer y  gweithgaredd ac fe fydd manylion yn dilyn yn fuan.

Trip Caerllion a Sioe Buddug Blwyddyn 3

Fe fydd y cwmni theatr Mewn Cymeriad yn cynnal gweithdy gyda Bl3 ar ddydd Iau, 18fed o Fai.
Trip i Gaerllion ar 12/6/17.
Caniatâd a thâl gwirfoddol am y ddau weithgaredd £8.00 

Gala Nofio Chwaraeon Caerdydd Bl 5&6

Fe fydd y tîm nofio yn teithio i ganolfan Western ar 18/5/17 rhwng 1-3yp i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
Ffurflen ganiatâd ar Parentpay.

Twrnamaint Tenis Bl5

Fe fydd y tîm tenis yn cystadlu mewn twrnamaint ar ddydd Llun, 15fed o Fai yng Nghanolfan David Lloyd. Plant i ddod i’r Ysgol mewn gwisg ymarfer corff ac fe fydd angen pecyn bwyd a diod.

Y GRhA

 • Nodyn i’r dyddiadur – noson gymdeithasol yn y Canton Liberal Club ar nos Wener, Mehefin 9fed 2017 (manylion i ddilyn wap).
 • Ocsiwn – mae angen gwobrau ar gyfer yr ocsiwn ar y 9fed o Fehefin (uchod). Os fedrwch gyfrannu neu helpu i gasglu gwobrau, cysylltwch â lisa.tiplady@hotmail.co.uk
 • 9fed o Orffennaf 2017 – diwrnod Golff yn Nghlwb Golff Caerdydd,Cyncoed. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Siôn sgwilym@hopkinslawltd.com

Yn gywir,
Rh G Harries BA MSc Pennaeth

CYLCHLYTHYR 05/05/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Croeso ‘nôl Mr Harries

Fe fydd Mr Harries yn dychwelyd i’r Ysgol ar ddydd Llun 8/5/17 ar drefniant Dychwelyd Graddol.

Gwibdaith Ysgol

SEITHENNYN

Maes y Fron 10fed o Fai 2017 (angen pecyn bwyd ar gyfer Dydd Mercher 10fed)

GWENHWYFAR

Maes y Fron 17eg o Fai 2017 (angen pecyn bwyd ar gyfer Dydd Mercher 17eg)

Caniatâd a thâl gwirfoddol £144 erbyn 9fed (Seithennyn) a’r 16eg (Gwenhwyfar)

Timoedd Pêl Droed Bechgyn a Merched

Pob lwc i’r ddau dîm fydd yn cynrychioli Caerdydd yn y gystadleuaeth cenedlaethol yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 6ed o Fai.

Seiclo Blwyddyn 5

Hyfforddiant seiclo ar gyfer blwyddyn 5:

 • Peredur: Mai 15fed – 18fed
 • Rhiannon: Mai 22ain – 25ain

Gweithdy Bitbbocsio Bl4

Fe fydd Mr Phormula yn ymweld â Bl4 ar y 9fed o Fai 2017. Gofynnwn am gyfraniad gwirfoddol o £4.50

Ymweliadau Bl6 ag Ysgolion P lasmawr a Glantaf

A fedrwch chi gyfrannu £12 at ymweliadau pontio eich plant i Ysgol Plasmawr a £10 i Ysgol Glantaf ar ParentPay ogydd.

Ras Hwyl y Cyfnod Sylfaen 12/5/17

Disgyblion i ddod i’r Ysgol yn eu dillad ymarfer corff. Bydd angen potel ddŵr (ac eli haul os yn braf!). Cofiwch anfon unrhyw arian a gasglwyd cyn gynted â phosib.

Bagiau Darllen Cyfnod Sylfaen

Cofiwch fod angen i’r plant ddychwelyd eu bagiau darllen erbyn Dydd Mawrth.

Ymarfer Ymgom

Fe fydd ymarfer ymgom bob nos Fercher rhwng 3.30 a 5.00yp tan hanner tymor.

Nofio Blwyddyn 3

Fe fydd dosbarthiadau Bl3 yn mynychu gwersi nofio rhwng 5/6/17 – 23/6/17 (mwy o fanylion i ddilyn).

Trip Caerllion a Sioe Buddug Blwyddyn 3

Fe fydd y cwmni theatr Mewn Cymeriad yn cynnal gweithdy gyda Bl3 ar ddydd Iau, 18fed o Fai.
Trip i Gaerllion ar 12/6/17.
Caniatad a thâl gwirfoddol am y ddau weithgaredd £8.00

Gala Nofio Chwaraeon Caerdydd Bl 5&6

Fe fydd y tîm nofio yn teithio i ganolfan Western ar 18/5/17 rhwng 1-3yp i gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
Ffurflen ganiatad ar Parentpay.

Picinic Blwyddyn 4

Mae blwyddyn 4 yn cael picnic ar brynhawn Llun 8/5 felly bydd byrbryd a diod ar eich plentyn.

Twrnamaint Tenis Bl5

Fe fydd y tim tenis yn cystadlu mewn twrnamaint ar ddydd Llun, 15fed o Fai yng Nghanolfan David Lloyd. Plant i ddod i’r Ysgol mewn gwisg ymarfer corff ac fe fydd angen pecyn bwyd a diod.

Noson Wobrwyo Celf a Chrefft yr Urdd

Mae gwahoddiad i’r rai a ddaeth yn 1af, 2ail neu 3ydd i Noson Wobrwyo ar ddydd Llun 8/5/17 am 5.30yp yng Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd. Llongyfarchiadau i’r canlynol:

 • Mared Williams Love – 2ail Gwaith Lluniadau 2D
 • Brychan Iolo – 2ail Gwaith Creadigol 3D; 2ail Creu Arteffact
 • Seren Robinson – 1af Serameg/Crochenwaith
 • Anna Dickson – 1af Pyped
 • Ffion Davies – 3ydd Pyped
 • Parti Lily: Lily Young, Ella Woodhead, Tomos McAleavey, Mali McAleavey – 1af Pypedau

Y GRhA

 • Hetiau ar werth heddiw yn yr Ysgol – £5 yr un.
 • Nodyn i’r dyddiadur – noson gymdeithasol yn y Canton Liberal Club ar nos Wener, Mehefin 9fed 2017 (manylion i ddilyn wap).
 • Ocsiwn – mae angen gwobrau ar gyfer yr ocsiwn ar y 9fed o Fehefin (uchod). Os fedrwch gyfrannu neu helpu i gasglu gwobrau, cysylltwch â lisa.tiplady@hotmail.co.uk
 • 9fed o Orffennaf 2017 – diwrnod Golff yn Nghlwb Golff Caerdydd,Cyncoed. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Siôn sgwilym@hopkinslawltd.com

Neges gan Menter Caerdydd:

CLWB CRICED, BL.3-6
18:00-19:00 | Stadiwm SWALEC
9 wythnos| £55

Clwb Criced newydd wedi ei redeg ar y cyd hefo Chwaraeon yr Urdd, i ddechrau heno (5/5/17) yn y Ganolfan Griced Genedlaethol, a chartref i Glwb Criced Glamorgan –SWALEC, Gerddi Sophia. Addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai sydd
am ymarfer eu sgiliau criced. Bydd offer yn cael eu darparu.
Cofrestrwch ar-lein: http://bit.ly/2nG87qc

Cwmni Provincial Printing

Mae un o’r busnesau lleol ar Heol Sanatorium wedi tynnu ein sylw at blant sy’n rhedeg o gwmpas heb oruchwyliaeth ar eu tir wrth gerdded yn ôl ac ymlaen i’r Ysgol. A fedrwch chi gadw eich plant o’r safle gan fod cerbydau yn gweithredu yno ar brydiau.

Yn gywir,

Rhiannon Roberts
Pennaeth Gweithredol

CYLCHLYTHYR 28/04/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Profion Cenedlaethol

Cynhelir y Profion Cenedlaethol i flynyddoedd 2-6 rhwng Mai 3ydd – 10fed. Mae presenoldeb eich plentyn yn yr Ysgol yn y cyfnod yma yn holl bwysig.

Clybiau ar ôl Ysgol

 • Llun – Garddio/Coginio (Adran Iau)
 • Mercher – Pel-rwyd Bl 2&3
 • Mercher – Athletau (Adran Iau)
 • Iau – Tîm Criced (5&6)
 • Iau – Aml Sgiliau’r Urdd (Adran Iau)

Gwibdaith Ysgol

SEITHENNYN

Maes y Fron 10fed o Fai 2017

GWENHWYFAR

Maes y Fron 17eg o Fai 2017

Caniatâd a thâl gwirfoddol £144

Pêl Droed Bechgyn

Llongyfarchiadau i’r tîm am ennill cystadleuaeth yr Urdd. Fe fydd y tim yn cynrychioli Caerdydd yn y gystadleuaeth cenedlaethol yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 6ed o Fai (mwy o fanylion i ddilyn).

Seiclo Blwyddyn 5

Hyfforddiant seiclo ar gyfer blwyddyn 5:

 • Peredur: Mai 15fed – 18fed
 • Rhiannon: Mai 22ain – 25ain

Twrnamaint Rygbi’r Urdd

Llongyfarchiadau i’r tîm am gystadlu mor frwd yn y gystadleuaeth.

Ymweliad ‘Ffwrnes’ â’r Dosbarthiadau Derbyn

Mae’r dosbarthiadau derbyn yn ‘teithio’ i’r Eidal wythnos nesaf ac fe fydd cwmni Ffwrnes yn ymweld â’r tri dosbarth i greu pitsas. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad gwirfoddol o £2 tuag at y gweithgaredd.

Y GRhA

Diolch yn fawr i bawb a gefnogodd yr Ysgol drwy gynllun cymunedol y Co-op. Codwyd £2,400 at offer chwarae.
Bydd hetiau yn lliwiau’r cymunedau â logo’r ysgol arnynt ar werth ar brynhawn Gwener, 5ed o Fai y tu allan i’r ysgol mewn gwahanol fannau. £5 yw cost yr hetiau, felly cofiwch ddod ag arian gyda chi! Bydd yr hetiau ar werth ar ddyddiadau eraill hefyd.

Lleoedd Dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2017

Neges bwysig o Adran Mynediad Ysgolion:

 • Os ydy’ch plentyn wedi cael cynnig lle yn Ysgol Treganna mae angen i chi dderbyn neu wrthod y cynnig yma erbyn Dydd Mercher, 3ydd o Fai fan pellaf.
 • Os nad ydy’ch plentyn wedi cael cynnig lle yn Ysgol Treganna mae angen i chi gyflwyno Ffurflen Dewis Amgen erbyn Dydd Gwener, 5ed o Fai 2017
 • Os nad ydy’ch plentyn wedi cael cynnig lle yn Ysgol Treganna a rydych yn dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y Cyngor, mae angen i chi gyflwyno Ffurflen Apelio Penderfyniad Derbyn i’r Ysgol erbyn Dydd Gwener, 5ed o Fai 2017 fan pellaf.

Yn gywir,

Rhiannon Roberts
Pennaeth Gweithredol

CYLCHLYTHYR 07/04/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Dobarth Culhwch

Fe fydd Mrs Prytherch yn ymuno â Mrs Boyce i ddysgu dosbarth Culhwch tymor nesaf.

Cystadleuaeth Cogurdd – Rownd y Sir

Llongyfarchiadau i Seren Bowen am ddod yn 2ail yn y rownd yma.

Dosbarthiadau Derbyn

Thema’r dosbarthiadau derbyn tymor nesaf yw’r ‘Carped Hud’. Fe fydd y dosbarthiadau yn ‘teithio’ i Ffrainc yn yr wythnos gyntaf ac yn cynnal ‘tour de Treganna’! Bydd angen beic neu sgwter ar eich plentyn er mwyn gwneud y daith ar ddydd Gwener, 28ain o Ebrill. Cofiwch ddod â helmed.

Profion Cenedlaethol

Cynhelir y Profion Cenedlaethol i flynyddoedd 2-6 rhwng Mai 3ydd – 10fed. Mae presenoldeb eich plentyn yn yr Ysgol yn y cyfnod yma yn holl bwysig.

Gwibdaith Ysgol

SEITHENNYN

Maes y Fron 10fed o Fai 2017

GWENHWYFAR

Maes y Fron 17eg o Fai 2017
Ffurflen feddygol
Caniatâd a thâl gwirfoddol £144

Cyfarfod Maes y Fron

Cynhelir cyfarfod ar gyfer rieni dosbarthiadau Gwenhwyfar a Seithennyn ar nos Fercher, 26ain o Ebrill am 4yp.

Tîm Hoci Bl 3&4

Llongyfarchiadau i’r tîm am gystadlu mor frwd yng nghystadleuaeth yr Urdd.

Colorfoto

Pob archeb i’r Ysgol erbyn dydd Gwener, 28.4.17 o.g.y.dd.

Llyfrgell Treganna – Bl4

Fe fydd dosbarthiadau Seithennyn a Gwenhwyfar yn mynd am dro i Lyfrgell Treganna ar brynhawn dydd Gwener 28.4.17.

Seiclo Blwyddyn 5

Hyfforddiant seiclo ar gyfer blwyddyn 5:

 • Peredur: Mai 15fed – 18fed
 • Rhiannon: Mai 22ain – 25ain

Pêl droed Bechgyn

Fe fydd y tîm yn chwarae yn erbyn Ysgol Pen y Garth yn rownd derfynol cystadleuaeth yr Urdd ar ddydd Mawrth 25ain o Ebrill.

Twrnamaint Rygbi’r Urdd

Fe fydd timoedd A a B yn cystadlu yn y twrnamaint ar ddydd Iau, 27ain o Ebrill ar gaeau Llandaf.

Cwis Llyfrau

Llongyfarchiadau i dimoedd 3&4 a 5&6 am eu perfformiadau gwych yn y gystadleuaeth eleni.

HMS 24.4.17

Diwrnod cyntaf tymor nesaf i blant yw dydd Mawrth, 25ain o Ebrill.

Yn gywir,

Rhiannon Roberts
Pennaeth Gweithredol