Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 27/9/19

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Mae’r peiriant amser dal i fod yn yr Aifft ac yr wythnos hon mae’r plant wedi llunio map Yr Hen Aifft a gorffen eu pwerbwynt drwy weithio ar y cyd ar y cyflwyniad. Yn ein gwersi Mathemateg rydym wedi bod yn meistroli’r dull colofn er mwyn adio gan gario rhifau.

Braf gweld cymaint o blant wedi dechrau defnyddio eu cyfrif ‘Bugs on line’. Mae defnyddio hwn yn gyson adref yn gymorth mawr iddynt ar gyfer datblygu eu sgiliau darllen a deal yn y Saesneg.

Gwybodaeth Bugs – https://www.activelearnprimary.co.uk/downloadable-resource?id=716486&file=letter_to_parents.pdf

Diolch i chi’r rhieni am fynychu ein noson wybodaeth. Fel addawyd, mae’r cyflwyniad isod.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu’r geiriau Step Star, sydd isod ac yn y llyfr Step Star, a dysgu Red Words

Geiriau STEP STAR words – oo sound

 • look
 • book
 • cook
 • hook
 • took
 • foot
 • crook
 • brook
 • good
 • hood

Red Words

 • I
 • we
 • she

Watch this clip to help.

Short oo sound- https://www.youtube.com/watch?v=vR47jG-imRo

 

Gwaith Cartref 20/9/19

Annwyl rhieni / gwarchodwyr,

Mae’r plant wedi mwynhau ysgrifennu portread o gymeriad yn y Saesneg yr wythnos hon yn ogystal â defnyddio eu sgiliau rhesymu i adeiladu pyramid. Ddylai pawb fod wedi derbyn llyfr darllen Saesneg yr wythnos hon ac felly’r wythnos nesaf fyddwn yn cyflwyno ‘Bugs on line’ i’r disgyblion. Mae gwybodaeth bellach drwy ddilyn y ddolen isod. Cofiwch am noson wybodaeth i rieni Blwyddyn 3 nos Fawrth y  24/9/19 am 4.00yp.

Gwybodaeth Bugs – https://www.activelearnprimary.co.uk/downloadable-resource?id=716486&file=letter_to_parents.pdf

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu geiriau Step Star sydd isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words

Geiriau STEP STAR words – u sound

 • up
 • cup
 • mug
 • bug
 • run
 • sun
 • fun
 • lunch
 • Sunday
 • Jump

Red Words

 • the
 • he
 • me

Watch this clip to help.

u – https://www.youtube.com/watch?v=4iOR6ssUZt8

 

Gwaith Cartref 13/09/19

Annwyl rieni a gwarchodwyr,

Wel, am wythnos! Rydyn ni yn sicr ar ein taith dysgu yn yr Adran Iau bellach; wedi cyflwyno ein hunain mewn llythyr a chychwyn taith i’r Hen Aifft. Braf yw gweld y dosbarthiadau wedi ymgartrefu mor sydyn ac yn weithgar tu hwnt.

Gwaith Cartref

Fel sy’n wir bob wythnos, mae ein gwaith cartref wythnos hon yn canolbwyntio ar ein seiniau sillafu Saesneg a’n darllen. Gweler y seiniau Step Star newydd isod.

Darllen

Yn yr Adran Iau, rydyn yn annog annibynniaeth yn ein dysgwyr ac am y rheswm hyn bydd rhai man newidiadau o drefniant darllen y Cyfnod Sylfaen:

 • Y plant sydd nawr yn gyfrifol am ddychwelyd eu llyfrau a dewis rhai newydd. Ni does angen cadw at lyfr yr wythnos nac ychwaith aros i’r athro/awes glywed pob llyfr. Maent i gyfnewid eu llyfr darllen pob tro maen nhw yn ei orffen. Mae hyn er mwyn datblygu sgiliau darllen annibynnol, mwynhâd a pherchnogaeth dros eu darllen.
 • Mae angen dychwelyd bag a chofnod darllen yn ddyddiol. Eto, disgyna’r cyfrifoldeb ar y dysgwyr; er bydd atgoffhâd ar ddiwedd pob dydd.
 • Bydd pob plentyn yn darllen a’u hathro/awes oleiaf yn wythnosol. Nid oes diwrnod penodedig o’r wythnos gan fod amserlen hyblyg yn ein galluogi i fwynhau ein cwricwlwm creadigol.
 • Annogwn ein rhieni i ddarllen yn wythnosol gyda’u plant. Nodwch:
  • Ni does rhaid i hyn fod dros y penwythnos.
  • Wrth gofnodi yn y cyfnod does dim angen traethawd, dim ond nodyn byr i gadw’r trafodaeth rhyngddom ni a’r cartref.
  • Os yw’ch plenty eisoes yn darllen yn annibynnol, cofiwch y medrwch barhau i atgyfnerthu gwaith yr ysgol wrth drafod gyda’r plant am y testun, y cymeriadau ayyb
  • Peidiwch o.g.y.dd a chadw bagiau darllen adref nes i chi gael cyfle i nodi ynddynt. Mae eu cael yn dychwelyd yn ddyddiol yn bwysig i ni.
 • Mae darllen i’ch plentyn yr un mor bwysig. Wrth ddarllen rydym yn agor dychymyg a brwdfrydedd plant ac mae mod di chi gyflwyno geirfa a phatrymau nad ydyn nhw eto’n barod i ddarllen eu hunain. Heddiw (13/09/19) mae hi’n Ddiwrnod Roald Dahl, beth am ddewis un o gampweithiau’r awdur fel llyfr stori amser gwely?

Geiriau STEP STAR words – Sounds a, i, o

13/9/19 – Er mwyn hwyluso eu cyflwyniad i’r iaith newydd, byddwn yn ailymweld a seiniau wythnos ddiwethaf, ond gyda geiriau newydd.

lid

sing

military

plan

tram

pram

box

pot

pond

orange

Gwyliwch rhain am gymorth

a – https://www.youtube.com/watch?v=H6fxDt4nV64

i – https://www.youtube.com/watch?v=vyiT8CP1M5A

O – https://www.youtube.com/watch?v=53Fneh2Jlgk

Gwaith Cartref 06.09.19

Annwyl rhieni / gwarchodwyr,

Mae’r plant wedi ymgartrefu yn arbennig o dda ym mlwyddyn 3 ac rydym wedi mwynhau dod i’w nabod. Mae sawl peth newydd ym mlwyddyn tri a chawn noson i drafod rhain ar yr 24/9/19 (gweler cylchlythyr), ond am y tro mae’n bwysig cofio bod bagiau darllen yn dychwelyd yn ddyddiol.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu geiriau Step Star sydd isod ac yn y llyfr Step Star.
 • Yr wythnos nesaf fyddwn yn ysgrifennu llythyr – allwch chi ddysgu eich cyfeiriad?

6/9/19

 • cat
 • man
 • apple
 • about
 • pig
 • prince
 • mint
 • dot
 • octopus
 • crocodile

Yr Wythnos Olaf!

Ynys y Barri

Dyma ni bron wedi gorffen y flwyddyn! Cofiwch am ein taith i Ynys y Barri ar ddydd Iau – gofynnwch i’ch rhieni/gwarchodwyr ymweld â “ParentPay” er mwyn rhoi caniatâd i chi fynd. Fe fydd angen bocs bwyd, tywel eli haul, dwr a rhywbeth i chwarae gydag ar y traeth. Plant i wisgo crys T ysgol a siorts.

Dychwelyd Llyfrau Darllen

A wnewch chi ddychwelyd unrhyw lyfrau darllen sydd gennych chi yn y tŷ erbyn diwedd yr wythnos, os gwelwch yn dda?

Diolch,

Staff Blwyddyn 3

Gwaith Cartref 05/07/19

Gwaith Cartref

Fe fydd eich Diwrnod Darganfod nesaf ar ddydd Mawrth y 9fed. Mae eich athrawon newydd eisiau i chi ddod i’r ysgol mewn gwisg Fictoraidd.

STEP STAR

Next week’s spelling pattern is ‘o_e’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you will need to learn are:

nose

rose

close

home

hope

broke

rope

spoke

phone

hole

Mabolgampau 2019 
Bydd mabolgampau blwyddyn 3+4 ar brynhawn dydd Iau yr 11eg. Fe fyddwn ni’n dechrau’r gweithgaredd cyntaf am 1 o’r gloch. Cofiwch ddod â het haul, eli haul a photel o ddŵr.

Ynys y Barri

Cofiwch am ein trip i Ynys y Barri ar y 18fed o Orffennaf. Bydd angen i chi ddod â thywel, eli haul a rhywbeth bach i chwarae ag ef ar y traeth e.e. bwced a rhaw/ffrisbi.

Staff Bl 3

Gwaith Cartref 28/06/19

Da iawn chi, unwaith eto, yr wythnos hon. Roedd plantos blwyddyn 2 yn gyffrous iawn ar ôl ein sesiwn STEP STAR!

Gwaith Cartref

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw ymarfer eich sillafu yn y Gymraeg a Saesneg. Sawl gair fedrwch chi ddarganfod gyda’r sŵn ‘ae’ (traeth), ‘ai’ (dail) ac ‘au’ (blodau)? Sawl gair fedrwch chi ddarganfod gyda’r sŵn ‘oe’ (oen), ‘oi’ (troi) ac ‘ou’ (cyffrous)?

STEP STAR

Next week’s spelling pattern is ‘ow’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you will need to learn are:

slow

flow

glow

grow

show

throw

bellow

follow

window

know

Ynys y Barri

Cofiwch am ein trip i Ynys y Barri ar y 18fed o Orffenaf. Bydd angen i chi ddod â thywel, eli haul a rhywbeth bach i chwarae ag ef ar y traeth e.e bwced a rhaw/ffrisbi.


Staff Bl 3

 

Gwaith Cartref 21.06.19

Gwaith Cartref:

Eich gwaith cartref yw  ymarfer eich tablau. Dewisiwch y tabl sydd yn eich herio chi y mwyaf!

STEP STAR:

Next week’s spelling pattern is ‘i_e’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you’ll need to learn are:

ice

rice

mile

bite

bike

dive

drive

kite

polite

quite

 

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Bl 3

Gwaith Cartref 14/6/19

Gwaith Cartref:

Wythnos nesaf fe fyddwn yn cychwyn dysgu am y galon. Beth am wneud eich gwaith ymchwil cyn dod i’r ysgol ar ddydd Llun. Dilynwch y linc isod i ddarllen mwy am y galon.

https://www.gweiddi.org/rhifynnau/rhifyn-53-y-galon/beth-yw-calon/ 

STEP STAR

Next week’s spelling pattern is ‘igh’. Here is Mr Thorne’s video:

The words you’ll need to learn are:

light

bright

fight

sight

night

knight

mighty

high

flight

right

Nofio

Fe fydd angen dod â phyjamas i wisgo yn y pwll dydd Iau (20.06.19).

Mwynhewch y penwythnos,

Staff Bl 3

 

Gwaith Cartref 7/6/19

Gwaith Cartref:

Cofiwch am eich cyflwyniad Saesneg yma. Fe fyddech chi’n cyflwyno i’r dosbarth wythnos nesaf.

Nofio:

Mae nofio yn dechrau ar ddydd Llun. Cofiwch eich tywel, gwisg nofio a gogyls. Gwisgwch eich gwisg nofio o dan eich gwisg ysgol er mwyn gallu newid yn gyflym draw yn y pwll.

STEP STAR

Next week’s STEP STAR sound is ‘ow’. Here is Mr Thone’s video:

Here are the words you’ll need to learn:

cow

crown

shower

town

down

owl

growl

frown

brown

gown

Mwynhewch eich penwythnos,

Staff Blwyddyn 3