Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 28.2.20

Helo blant,

Mae wedi bod yn braf iawn eich croesawu’n ôl i’r ysgol wythnos hon a mwynhau’r Eisteddfod gyda’n gilydd ddydd Iau.

Mae dydd Iau nesaf hefyd yn ddiwrnod gwahanol i’r arfer… Sgwn i os oes rhywun yn gwybod pam mae’r diwrnod yma yn un arbennig?

Ie – Diwrnod y Llyfr! Cyfle i ni ddathlu dychymyg Dahl, trysorau T Llew Jones a chreadigrwydd eich hoff awduron CHI!

Eleni, rydyn ni yn yr Adran Iau yn mynd i helpu dysgwyr y Cyfnod Sylfaen i ddechrau dwli ar ddarllen hefyd! Yn y prynhawn, mi fyddwn yn eu gwahodd i’n dosbarthiadau i fwynhau darllen a bod yn greadigol.

Felly, dros y penwythnos, hoffwn i chi fynd ati i helpu ni baratoi ar gyfer y dydd!

 1. Yn lle dod wedi gwisgo mewn gwisg wahanol, hoffwn i chi ddod ag unrhyw ddillad e.e. het môr ladron neu clogyn archarwr neu unrhyw ‘props’ eraill sydd gennych a fuasai’n gallu cael eu defnyddio yn y dosbarth i greu ‘cornel chwarae rôl’. Mi fydd hwn yn gyfle i chi gael hwyl a sbri wrth actio a chwarae gyda’r plant iau.

**Hoffwn bwysleisio bod DIM angen gwario arian a phrynu unrhywbeth o’r siop ar gyfer hyn.

**Mae hefyd yn bwysig rhoi enw ar eich dillad / eiddo er mwyn gwneud yn siwr eich bod yn gallu cael nhw nôl ar ddiwedd y dydd.

 

 1. Os oes gennych chi lyfr adref rydych chi wir wedi mwynhau, beth am ddod ag ef er mwyn ei argymhell neu ei fenthyg i ffrind?

 

 1. Beth am wneud adolygiad llyfr (book review) am lyfr rydych wedi mwynhau darllen yn ddiweddar? Gall hwn fod yn llyfr ffeithiol neu ffuglen ac yn Gymraeg neu’n Saesneg. Gallwch ysgrifennu adolygiad neu, hyd yn oed yn well, defnyddiwch y côd / QR sydd ar eich TEAM dosbarth ac ei fewnbynnu ar wefan Flipgrid er mwyn recordio eich hunan yn trafod y llyfr! Gallwch drafod pethau fel:
 • Y prif gymeriadau
 • Pa fath o lyfr yw e? (ffeithiol, doniol, antur, dirgel)
 • Beth yw’r plot? (heb roi unrhyw ‘spoilers’!)
 • Sgôr allan o 10 neu sawl seren allan o 5?

Yn ogystal â hyn, mi fydd yna westeion arbennig yn dod atom yn y bore a sôn am eu hoff lyfrau!

Mwynhewch y penwythnos a Dydd Gwyl Dewi hapus i chi gyd!

Gwaith Cartref 28.2.20

STEP STAR (English Spelling)

THIS WEEK’S STEP STAR SOUND – e

even, behind, evil, me, he, she, begin, behave, before, because.

Red Words 

two, mother, son.

 

 

Gwaith Cartref 14.02.2020

Wel wir!

Dyma ni, wedi cyrraedd y gwyliau’n barod ac yn gwneud hynny mewn steil. Rhwng eich cerddi creadigol eich samba sblennydd a’ch cyfansoddi campweithiol rydych chi wedi dangos sgiliau newydd ar draws eich dysgu. Da iawn chi!

Dros y gwyliau, eich gwaith cartref fydd i ganolbwynio ar ein 3 ffocws. Darllen, Sillafu a Thablau.

DARLLEN A THABLAU:

Hoffwn i chi dreulio amser ar Bugs Online ac ar TT Rockstar dros y gwyliau. Fe fydd y tlws Seren Roc Tablau ar gael i’r plentyn sy’n ymdrechu fwyaf ar TT Rockstar, ac fe fydd gwobr newydd ar gyfer y plentyn ym mhob dosbarth sydd wedi llwyddo i ateb mwyaf o’r trychfilod yn gywir ar Bugs Online hefyd. Cofiwch, mae’r ateb yn y testun, cerwch yn ôl a darllenwch cyn clicio ar eich ateb.

SILLAFU:

Dyma geiriau sillafu i blant clwb CLIP 1 a CLIP 2

      CLIP 1          Mae, mynd, dyma, roedd, ysgol, chwarae, cath, bath, math

      CLIP 2          Ble, ble mae, hefyd, tu ôl, o dan, wrth, sws, bws, ffws

STEP STAR      Dyma geiriau sillafu STEP STAR, ble gofynwn i chi adolygu y seiniau “ee” (fel sleep) ac “ea” (fel beach) i ni weithio

arnynt yn yr ysgol dors y bythefnos ddiwethaf.

 

Mwynhewch y gwyliau!

Mr Thomas-Williams, Ms Hopkins a Miss Morris

 

Logo e-ddiogelwch

Yr wythnos hon rydym am i chi ddylunio logo e-ddiogelwch newydd i Ysgol Treganna. Cystadleuaeth yw hon a byddem yn dewis yr enillydd erbyn diwrnod e-ddiogelwch a’i gyflwyno i’r ysgol gyfan yn y gwasanaeth.

Mae diwrnod e-ddiogelwch ar Chwefror yr 11eg ac fe fyddem yn trafod sut i fod yn ddiogel ar y we.  Er enghraifft, pryd dylsech chi ofyn am help neu am gyngor gan oedolyn? Pa fath o gemau sy’n addas i chwarae ar y we? Ydy e’n ddiogel i siarad gydag eraill dros y we? Sut ddylsech chi drin eraill ar y we?

Fedrwch chi feddwl am unrhyw reolau pwysig?

Dyma hen logo yr ysgol: Dilys Diogel! Fedrwch chi wella’r logo yma?

Dewch a’ch dyluniad i’r ysgol erbyn Dydd Llun y 10fed o Chwefror. Mae croeso i chi wneud y logo ar gyfrifiadur neu gyda llaw.

Diolch yn fawr,

Athrawon yr Adran Iau

Dydd Miwsig Cymru 2020

Hi blant,

Ar ddydd Gwener yr 7fed o Chwefror rydyn ni am ddathlu Dydd Miwsig Cymru yma yn Nhreganna. Bwriad y dydd yw dathlu pob math o fiwsig Cymraeg ac ysbrydoli’r genedl i wrando ar fwy o ganeuon cyfoes yn ogystal â mwynhau’r hen ffefrynnau. Cofiwch ddod â £1 grefnodi’r dydd a gwisgo dillad eich hun.

Er mwyn ceisio rhoi blâs ar wahanol gerddoriaeth, rydyn ni wedi trefnu gweithdy ar gyfer pob blwyddyn (gweler y tabl isod). Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw i ymchwilio am y cerddor sy’n eich dosbarth. Yna, mae modd i chi greu rhyw fath o gyflwyniad ar y cerddor yn ogystal â gwrando ar y caneuon ar y linciau isod. Gallwch greu:

 • Powerpoint
 • Adobe Spark
 • Sway
 • Poster
 • Prezie
 • Creu fideo

Neu beth am fod yn unigryw a chyflwyno’n defnyddio dull wahanol?

Ysbrydoliaeth

WIGWAM! Cliciwch ar y linc am esiampl o PowerPoint

Dyma dabl yn cynnwys trefn y dydd a linciau er mwyn gwrando ar eu caneuon.

Blwyddyn Gweithgaredd
Blwyddyn 3 Mei Gwynedd
Blwyddyn 4 John Nicholas ac  Eädyth Crawford
Blwyddyn 5 Mei Gwynedd ac  Eädyth  Crawford
Blwyddyn 6  John Nicholas ac Al Lewis

 

Ymchwil pellach

Mei Gwynedd

John Nicholas

Eädyth Crawford

Al Lewis

Melin Melyn

Beth am fynd ar wefan Dydd Miwsig Cymru er mwyn dysgu mwy am y dydd. Yn ogystal, mae ambell rhestr o ganeuon ar spotify. Mae hyd yn oed Seren a Sbarc wedi creu un.

Mwynhewch y penwythnos,

Yr Adran Iau

Gwaith Cartref 23.01.2020

Helo bawb!

Wythnos hon mae’r gwaith cartref mymryn yn wahanol. Fe fyddwn ni dal yn canolbwyntio ar y sillafu (Step Star), lluosi a darllen ond hoffwn ni i chi edrych ar ddarnau llefaru a chanu yr eisteddfod ysgol hefyd. Fe fyddwn ni’n yn rhoi y rhain ar eich Timoedd ar HWB. Cofiwch fe fydd ein heisteddfod dosbarth wythnos ar ôl y nesaf, felly ffwrdd a chi i ddysgu’r darnau!!

STEP STAR

Our last of the “ay” sounds this week with the  aigh/eigh spellings. Here are this week’s words:

straight

weight

eight

straighten

neighbour

sleigh

freight

neigh

eighty

eighth

THIS WEEK’s RED WORDS:

could | should | would

 

TABLAU

Miss Morris a Miss Hopkins (Tabl 2, 4, 5 a 10)

Mr Thomas-Williams (Tabl 8)

TT Rockstar fan hyn:   https://ttrockstars.com/

 

EISTEDDFOD

  https://hwb.gov.wales/

 

Diolch yn fawr!

Mr Thomas-Williams, Miss Hopkins a Miss Morris

Gwaith Cartref 17.01.2020

Wel wel, am wythnos brysur! Wedi’r holl ddadansoddi siartiau, adlewyrchu a chyflwyno Ffeil-o-Ffeithiau gwych mae’r trên dysgu yn ôl ar y trac!

Wythnos hon, byddwn yn canolbwyntio eto ar y 3 darn o waith cartref hynod bwysig 🙂

 

1. STEP STAR (English Spelling)

THIS WEEK’S STEP STAR SOUND – ai (sounds like ay)

 1. wait
 2. nail
 3. sail
 4. pain
 5. rain
 6. train
 7. paint
 8. brain
 9. again (depending on your accent!)
 10. email

THIS WEEK’S RED WORDS:

1 There (a place)     2 Their (Belings to them)      3 Watch

2.  DARLLEN (Cyfle i weithio gyda’ch rhieni ar eich targedau darllen)

We’re reading in English again this weekend to correspond to our language on our language tasks in class. Please remember to use your Bugs Online accounts as often as you like!

3. TIMES TABLES (Learning them by heart will be of huge benefit moving forward).

Wythnos hon, fe fydd dosbarth mathemateg Miss Hopkins a dosbarth Miss Morris yn parhau â Thabl 4.

Fe fydd dosbarth Mathemateg Mr Thomas-Williams’ cyn symud ymlaen at dabl 8. Cofiwch os allwch chi ddyblu Tabl 4 rydych chi’n gwybod Tabl 8!!

Diolch am fod yn wych plantos a diolch i chi’r rhieni am eich cefnogaeth.

Mr Thomas-Williams, Miss Hopkins and Miss Morris

Gwaith Cartref

Helo,

Croeso’n ôl!

Wel am wythnos brysur yn cynllunio’r holl wersi ar gyfer y tymor. Rydych chi wedi dod lan a chymaint o syniadau penigamp! Dydyn ni methu aros i gael teithio o dan y mor, adeiladu tai yn y coed nac achub y byd! Ond, am y tro dyma’ch gwaith cartref wythnos hon:

1. STEP STAR (English Spelling)

THIS WEEK’S STEP STAR SOUND – a (sounds like ay)

 1. stable
 2. lady
 3. table
 4. halo
 5. baby
 6. gravy
 7. paper
 8. radio
 9. April
 10. crazy

THIS WEEK’S RED WORDS:

1 They     2 One      3 Where

2.  READING (An opportunity to work with your child on given targets)

We’re reading in English for the next two weeks to correspond to our language on our language tasks in class. Please remember to use your Bugs Online accounts as often as you can!

3. TABLAU

Rydyn ni bron yn gwybod rhain yn ddigon da er mwyn symud ‘mlaen ond dim cweit! Cerwch ati i’w trafod, ailadrodd, canu yn y car neu gwylio’r fideo Youtube i’ch helpu.

Diolch am weithio mor galed!

Mr Thomas-Williams, Miss Hopkins and Miss Morris

Gwaith Cartref 20/12/19

Helo!

Er gwaethaf y glaw cawsom amser arbennig yn Sain Ffagan dydd Iau. Roedd y pentref Celtiaid yn wych a chafodd y plant hwyl yn yr awyr iach. Diolch yn fawr i’r rhieni a ddaeth i’n helpu hefyd.

Mae’r plant wedi cael tymor cyntaf llwyddiannus iawn yn yr adran Iau a braf yw gweld sut maent wedi aeddfedi a datblygu. Da iawn chi blant.

Diolch o galon am yr holl anrhegion a geiriau caredig ar ddiwedd y tymor – rydym wir yn gwerthfawrogi. Diolch enfawr i’r plant am fod yn wych ac am ein gwneud yn falch bob dydd, ac i chi’r rhieni am bob cefnogaeth. Mwynhewch yr amser arbennig yma gyda eich teulu a’ch ffrindiau.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – parhau i ymarfer TT Rockstars – tabl 2, 4, 5 a 10

Geiriau Step Star – a_e sound

plate

shade

whale

brave

game

pale

cake

make

name

sale

Red words

fall

call

small

 

Mwynhewch y gwyliau.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Staff Blwyddyn 3

Gwaith Cartref – 13/12/19

Helo!

Llongyfarchiadau mawr i chi ar y sioeau Nadolig! Roeddech chi i gyd yn arbennig! Rydyn ni’n athrawon balch iawn! Da iawn chi!

Trip ysgol – Cofiwch am ein trip wythnos nesaf! Mae ein Peiriant Amser yn paratoi i deithio i weld y Celtiaid, felly ar Ragfyr 19eg fe fyddwn ni’n mynd i Sain Ffagan. Os gwelwch yn dda fedrwch chi roi caniatad ar ParentPay.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – parhau i ymarfer TT Rockstars – tabl 2, 4, 5 a 10

Geiriau Step Star – a_e sound

plate

shade

whale

brave

game

pale

cake

make

name

sale

Red words

fall

call

small

 

Mwynhewch y penwythnos!

Staff Blwyddyn 3