Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 27.10.17

Is there structural racism on the internet?

 

Annwyl Adran Iau,

Dyma gyfle arall eto eleni i gefnogi ymgyrch ‘Race Equality First’ drwy gystadlu a chyflwyno poster ar gyfer Calendr. Nid yn unig cyfle i gefnogi ymgyrch sy’n agos iawn at ein calonnau yma’n Nhreganna, ond hefyd cyfle i ennill taleb £50 a hefyd taleb o £150 i’r ysgol. Yn ogystal bydd yr enillwyr yn ennill tysygrif a chyfle i fynychu cinio lawnsio y Poster a’r Calendr.

 

Clipart light bulb lit clipartboldLlwybr LlwyddiantClipart light bulb lit clipartbold

 • Meddwl am syniadau unigryw
 • Creu poster lliw A4 yn cynnwys y thema – ‘Racism. It Stops with me’
 • Iaith y dasg – Saesneg
 • Cyflwyno’r gwaith erbyn dydd Mercher y 8fed o Dachwedd
 • Mwynhewch

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc yma.

I weld y poster gwybodaeth cliciwch ar y linc ‘ma.

Diolch am hanner tymor llawn gwaith a hwyl a mwynhewch bob eiliad o’r gwyliau. Edrychwn ymlaen at glywed am eich helyntion!

Hwyl,

 

Staff yr Adran Iau.

Hydref 19eg 2017

Helo blant,

Dyma eich geiriau STEP STAR yr wythnos hon.

LIST OF WORDS ‘oo’

Bydd y prawf yn digwydd wythnos nesaf gan ein bod wedi cael gwasanaeth Diolchgarwch yr wythnos hon.

Beth am edrych fan hyn i ddarganofd mwy am y swn:

Hydref 13eg 2017

Hoffwn i chi baratoi cyflwyniad llafar Cymraeg ‘Pwy ydw i?’ a dylai’r cyflwyniad para rhwng tri a phum munud.

Wrth baratoi, meddyliwch am y canlynol:

 • Pwy ydych chi?
 • Pwy ydy aelodau o’ch teulu?
 • Oes gennych chi unrhyw anifeiliaid anwes?
 • Beth ydy’ch hoff atgof (rhywbeth cyffrous sydd wedi digwydd i chi)?
 • Pa swydd hoffech chi pan fyddwch chi’n hŷn?
 • Beth yw eich diddordebau?
 • Beth ydy eich uchelgais mewn bywyd? (your ambition/goal)
 • Pa fath o berson ydych chi?
 • Ydy’ch chi’n grefyddol?
 • Ydy’ch chi’n teimlo’n gryf dros rywbeth?

 

PWYSIG

Croeso i chi ddod ag offer gyda chi er mwyn dangos a thrafod yn ystod eich cyflwyniad. Mae yna groeso i chi hefyd paratoi cyflwyniad Power Point i gefnogi chi OND peidiwch ag ysgrifennu mwy na 10 gair ar unrhyw sleid achos eich siarad chi sydd yn bwysig. Weithiau, mae lluniau ac is-deitlau yn fwy effeithiol.

Cofiwch ymarfer eich cyflwyniad adre. Byddwch yn cyflwyno i’r dosbarth yn ystod wythnos Dydd Llun, y 23ain o Hydref, 2017.

 

Cystrawen Ddefnyddiol
X
Roedd fi wedi cael Cefais i
Fi gyda Mae gen i
Fi’n hoffi Fy hoff ….. ydy
Fi ddim yn hoffi Dydw i ddim yn hoffi
Fi’n gallu Rydw i’n gallu/ Gallaf
Fi wrth fy modd gyda Rydw i wrth fy modd gyda ……

Mae dad wrth ei fodd gyda ….

Mam mam wrth ei bodd gyda …..

Ni yn deulu hapus Rydym ni’n deulu hapus
Geiriau Gwych

cystadleuaeth

aelod o dîm

wrth fy modd yn ….

llysfam/ llystad/ llyschwaer/ llysfrawd: stepmother/ stepfather

uchelgais: beth ydych chi eisiau cyflawni?

diddordeb: y peth rydych chi’n mwynhau gwneud

Hanner chwaer – half sister

Cefndryd – cousins

Cyfnither – a female cousin

Cefndyr – a male cousin

Agoriadau Ardderchog

Rydw i’n credu

Credaf

Rydw i eisiau gwella

Hoffwn wella

Byswn i’n caru …

Heb os nac oni bai

Yn fy marn i …..

Does dim dwywaith

Oherwydd …….

Pêl-droed ydy fy hoff …..

Bod yn gantores ydy fy uchelgais oherwydd ……

Er fy mod i’n ……

 

 

Sut i baratoi cyflwyniad http://www.youtube.com/watch?v=EAsPR1CJ4wM

 

Pryd ydw i angen treiglo?

http://www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/pdf/welshgrammar_mutations.pdf

 

trên y treiglad trwynol

http://www.youtube.com/watch?v=pjGcf9PvBDY

 

Pob hwyl,

Mrs Ausi, Mr Knott a Mrs Esau

Diolchgarwch

Dyma linc i ganeuon diolchgarwch blwyddyn 3

CYTGAN Hafan Gobaith:

Yma fe gei ysbaid,

Noddfa i’th enaid

Cei yma orffwys

Yn hafan gobaith hyd y wawr

 

I’r sawl sy’n myned drwy ei ddôr

Cynhaliaeth gref a ddaw

Ffydd, gobaith a chariad iôr

Yw’r heulwen wedi’r glaw   CYTGAN

 

Calon Lân

(Fersiwn OBA)

https://www.youtube.com/watch?v=UG7UkFbw-ps

 

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau mân,
Gofyn rwyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na’r lili dlos,
Dim ond calon lân all ganu

Canu’r dydd a chanu’r nos.

 1. Hwyr a bore fy nymuniad
  Esgyn ar adenydd cân
  Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
  Roddi imi galon lân.

Cytgan:

Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na’r lili dlos,
Dim ond calon lân all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos.

Calon Lân.

 

Yfory

Daw heulwen ar fryn, yfory

Gellir fentro popeth ar yfory,

Fe fydd haul.

Wrth feddwl am, yfory

Poen ac ofnau heddiw sy’n diflannu

Yn ddi-ffael.

 

Pan fo heddiw yn ddydd mor brudd ac unig,

Fe godaf fy mhen i’r nen a dweud.

Ooo daw heulwen ar fryn, yfory

Felly rhaid i’m beidio digalonni

Fe ddaw’r wawr.

 

Yfory, yfory, fe’th garaf yfory

Yfory sy’n agos nawr. (x2)

 

Pan fo heddiw yn ddydd mor brudd ac unig,

Fe godaf fy mhen i’r nen a dweud.

Ooo daw heulwen ar fryn, yfory

Felly rhaid i’m beidio digalonni

Fe ddaw’r wawr.

 

Yfory, yfory, fe’th garaf yfory

Yfory sy’n agos nawr. (x2)