Polisi Gwrth Fwlio


Cyflwyniad

Mae bwlio’n effeithio pawb nid yn unig y bwlis a’r dioddefwyr. Mae hefyd yn effeithio’r plant eraill hynny sy’n gwylio, a gall disgyblion llai ymosodol gael eu denu i mewn dan wasgedd grŵp. Nid yw bwlio’n rhan annatod o fywyd ysgol nac yn rhan hanfodol o dyfu i fyny, ac anaml iawn mae’n datrys ei hun.

Mae’n amlwg bod jôcs arbennig, sarhad, ymddygiad neu sylw hiliol, ymddygiad brawychus/ bygythiol enllib ysgrifenedig a thrais i’w canfod yn ein cymdeithas.

Ni ddylai un person neu grŵp, boed yn staff neu ddisgybl, orfod derbyn y math hwn o ymddygiad. Dim ond pan wynebir pob mater o fwlio y medra blentyn elwa orau o’r cyfleoedd sydd ar gael yn yr Ysgol.

Pam y mae polisi gwrth-fwlio’n angenrheidiol?

Mae’r Ysgol Treganna yn credu fod gan ein disgyblion yr hawl i ddysgu mewn awyrgylch cynhaliol, gofalgar a diogel, heb ofn cael eu bwlio.

Mae pob sefydliad, boed yn fawr neu’n fach, yn cynnwys ambell ddisgybl â’r potensial i fwlio. Os yw ysgol yn ddisgybledig ac yn drefnus iawn, mae’n gallu lleihau’r posibilrwydd o fwlio’n digwydd. Mae gan yr Ysgol hefyd, bolisi clir ynglŷn â hybu dinasyddiaeth dda, a gwneir yn eglur yn y polisi fod bwlio’n ffurf o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ni chaiff ei oddef.

Mae’n bwysig, felly, fod gan yr Ysgol bolisi ysgrifenedig clir i hyrwyddo’r gred hon, ble mae disgyblion a rhieni/gwarcheidwaid, yn ogystal, yn llwyr ymwybodol y caiff cwynion am fwlio eu trin yn gadarn, yn deg ac yn brydlon.

Beth yw bwlio?

Mae pob digwyddiad o fwlio’n eithaf unigryw. Rhaid bod yn ddoeth a phwyllog i geisio canfod a ydyw digwyddiad yn un neilltuol ac yn weddol ddiniwed neu’n dystiolaeth o fwlio. Gall bwlio ddigwydd ar ffurf sawl math o ymddygiad anghymdeithasol. Gall hyn fod yn :-

a) Gorfforal.
Gall plentyn gael ei daro, ei gicio, ei fwrw, ei boeri arno, ac ati, yn gorfforol.

b) Llafar.
Gall anfri llafar gymryd ffurf o alw enwau. Gall gael ei gyfeirio at ryw, tarddiad ethnig, anabledd corfforol/cymdeithasol, neu bersonoliaeth, ac ati.

c) Eithrio
Gall plentyn gael ei fwlio hyd yn oed wrth gael ei adael allan o drafodaethau/ gweithgareddau, gan y rhai y mae’n credu eu bod yn ffrindiau iddo.

ch) Difrod i eiddo neu ladrad.
Gall ddigwydd bod disgyblion yn cael eu heiddo wedi’i ddifrodi neu’i ddwyn. Gall y bwli fygwth yn gorfforol fel bod y disgybl yn trosglwyddo’r eiddo iddo.

d) Ar-Lein
Mae lluniau anffodus, sylwadau annymunol neu enllib ysgrifenedig oll yn sgil effeithiau anffodus ein cymdeithas ryng-gysylltiedig. Mae gan yr ysgol canllawiau clir ar gyfer y cyfrwng ac fe fyddwn yn gweithredu yn uniongyrchol mewn unrhyw achos o fwlio .

Cyngor ar E ddiogelwch i rieni

Mae byd y cyfryngau cymdeithasol yn newid yn gyson. Mae’n anodd iawn cynnig cyngor ac arweiniad i gyd-fynd gyda llanw a thrai diwylliant technolegol. Mae datblygiad cymhwysedd digidol ein disgyblion yn allweddol wrth iddynt dyfu yn ddinasyddion digidol. Gall y cyngor gorau ymddangos yn hen ffasiwn. Mae gwerthoedd teuluol yr aelwyd yn arfogaeth hynod. Mae cwrteisi, meddylgarwch, caredigrwydd, gallu uniaethu ac ystyried eraill yn weision cadarn iawn ar lein.

Canllawiau pellach i rieni

Cyngor i rieni / Gwarcheidwaid

Beth fedrwch ei ddweud wrth eich plentyn os ydyw’n cael ei fwlio?

 • Bydd athrawon yn eich cymryd o ddifrif ac yn ymdrin â bwlis mewn ffordd fydd yn diweddu’r bwlio a heb wneud pethau’n waeth ichi.
 • Cofiwch mai eich distawrwydd chi yw arf bwysicaf bwli!
 • Dywedwch wrthych eich hun nad ydych yn haeddu cael eich bwlio. Byddwch yn falch o bwy ydych. Mae’n beth da i fod yn unigol.
 • Ceisiwch beidio â dangos eich bod wedi cynhyrfu. Mae’n anodd, ond mae bwlis yn mwynhau gweld rhywun yn ofnus.
 • Arhoswch gyda chriw o ffrindiau/pobl. Mae diogelwch mewn grwp
 • Byddwch yn gadarn – dywedwch “Na!” Cerddwch i ffwrdd yn hyderus. Ewch yn syth at athro, aelod o staff.
 • Fel arfer, y peth gorau i’w wneud yw dweud yn syth wrth oedolyn ‘rydych yn ymddiried ynddo. Fe fydd yn eich cefnogi.

Cyngor i ddisgyblion

Os gwyddoch chi am rywun sy’n cael ei fwlio:-

Rhaid Gweithredu!

 • Mae gwylio a gwneud dim byd yn edrych fel pe baech chi ar ochr y bwli. Mae’n gwneud i’r person sy’n dioddef deimlo’n fwy anhapus ac unig.
 • Os teimlwch na fedrwch gael eich tynnu i mewn, dywedwch wrth oedolyn AR UNWAITH. Mae gan athrawon ffyrdd o ymdrin â’r bwli heb eich cael chi i drafferth.
 • Peidiwch â bod, nac esgus bod, yn ffrindiau â bwli.
 • Cofiwch y blwch “Sut Wyt Ti?” ar wefan yr Ysgol ac yn y neuadd. Mae’n bosib i chi anfon neges at yr Ysgol heb i unrhyw un eich adnabod

Fel rhiant

Edrychwch am ymddygiad anarferol yn eich plant. Er enghraifft, ni fyddant, yn sydyn, am fynd i’r ysgol, teimlant yn sâl yn rheolaidd, neu ni fyddant yn cwblhau’u gwaith i’w safon arferol.

Chwaraewch ran frwd bob amser yn addysg eich plentyn. Holwch sut ddiwrnod a gawsant, gyda phwy y treulion nhw eu hamser, beth a wnaethant amser cinio ac ati.

Os teimlwch fod eich plentyn yn dioddef o fwlio, rhowch wybod YN SYTH i’r Ysgol. Cymerir eich cwyn o ddifrif ac i ddilyn, fe gymerir y camau gweithredu priodol.

 • Mae’n bwysig eich bod yn cynghori’ch plentyn i beidio ag ymladd yn ôl. Gall waethygu’r mater!
 • Dywedwch wrth eich mab/merch nad oes unrhyw beth yn bod arno/arni. Nid ei fai ef/bai hi ydyw ei fod/bod yn cael ei fwlio/bwlio.
 • Gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn llwyr ymwybodol o bolisi’r Ysgol ynglyn â bwlio, a nid oes angen ofni gofyn am gymorth.
 • FEL YSGOL BYDDWN YN:-
 • Ymdrin yn gyflym, yn gadarn a theg ag unrhyw gwynion, gan gynnwys y rhieni lle bo’n angenrheidiol.
 • Adolygu Polisi’r Ysgol a’i fesur o lwyddiant.
 • Parhau i feddu ar strwythur disgyblaeth gadarn ond teg. Ychydig fydd y rheolau, yn syml a hawdd eu deall.
 • Ymatal rhag defnyddio deunyddiau neu gyfarpar dysgu sy’n rhoi golwg gwael neu negyddol o unrhyw grŵp oherwydd eu tarddiad ethnig, rhyw, ac ati
 • Annog disgyblion i drafod sut i ddod ymlaen â phobl eraill ac i ffurfio agwedd bositif tuag at bobl eraill.
 • Annog disgyblion i drin pawb â pharch.
 • Trin bwlio fel trosedd ddifrifol gan gymryd pob cam posibl i’w ddileu o’n Hysgol.

Y camau i’w cymryd pan ddrwgdybir bwlio.

Os drwgdybir bwlio, fe siaradwn â’r plentyn ‘rydym yn amau sy’n dioddef, y bwli a ddrwgdybir ac unrhyw dystion. Os adwaenir unrhyw radd o fwlio, cymerir y camau canlynol:-

Rhoddir cymorth, cynhaliaeth a chyngor, fel bo’n addas, i’r dioddefwyr a’r bwlis, yn ogystal:

‘Rydym yn cynnal y dioddefwyr yn y ffyrdd canlynol:

 • Trwy gynnig cyfle’n syth iddynt siarad am y profiad gyda’u hathro dosbarth, neu athro arall os dewisant.
 • Hysbysu rhieni/gwarcheidwaid y dioddefwyr.
 • Trwy gynnig cynhaliaeth bellach pan deimlant fod angen hynny arnynt.
 • Trwy gymryd un neu fwy o’r saith cam disgyblu a ddisgrifir isod i atal mwy o fwlio.

‘Rydym hefyd yn disgyblu, ond eto’n ceisio helpu’r bwlis yn y ffyrdd canlynol:

 • Trwy siarad am yr hyn a ddigwyddodd, er mwyn darganfod pam aethant i helbul.
 • Rhoi gwybod i rieni/gwarcheidwaid y bwlis.
 • Trwy barhau i weithio â’r bwlis er mwyn cael gwared ar agweddau rhagfarnllyd cyn belled ag y bo modd.
 • Trwy gymryd un neu fwy o’r saith cam disgyblu a ddisgrifir isod i atal mwy o fwlio.

Camau disgyblu:

 1. Gweler hefyd polisi gwobrwyon ac ataliadau
 2. Cânt eu rhybuddio’n swyddogol i beidio â throseddu.
 3. Rhoddir gwybod i rieni/gwarcheidwaid y bwlis.
 4. Gallent gael eu diarddel o safle’r Ysgol adeg amser cinio.
 5. Gallem drefnu i rieni eu hebrwng i safle’r Ysgol ac oddi yno.

Os nad ydynt yn peidio â bwlio, cânt eu diarddel am gyfnod byr penodol. Amlinellir y canllawiau ynglyn â diarddel yn y ddogfen polisi Ymddygiad. Dylid nodi, fodd bynnag, y gellid diarddel ar unwaith (yn ôl doethineb y Pennaeth) ar unrhyw achlysur pan deimlir bod ymddygiad disgybl yn ffurfio bygythiad corfforol.

Os byddant wedyn yn parhau, argymhellir iddynt gael eu diarddel am gyfnod penodol hwy.