Blwyddyn 1 – Gwaith Cartref

Cyflwyniad Noson Agored Blwyddyn 1 30/09/20

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i’r noson agored heno.  Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint ohonoch.  Gobeithio roedd y wybodaeth o ddefnydd! Os oes unrhyw gwestiynau yn codi, cofiwch hala ebost at ysgoltreganna@cardiff.gov.uk

Dyma’r cyflwyniad pwerbwynt os na gafoch chi gyfle i fynychu’r cyfarfod: Noson agored Blwyddyn 1

Cofiwch fwrw golwg ar y tasg gwaith cartref ar J2homework ddydd Gwener.

Diolch am eich cefnogaeth,

Ms Pennar, Mrs Boyce a Mrs Llwyd

Yr wythnos olaf 13.07.20

Helo bawb! Mae’n anodd credu bod hi’n wythnos olaf y tymor.  Mae hi wedi bod yn dymor od yn dysgu o bell ond rydym mor falch o’ch gwaith caled.  Rydyn ni’n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau ein thema olaf.  Gobeithio gewch chi gyfle dros y gwyliau haf i barhau i fwynhau  y byd o’n cwmpas trwy fynd am dro.

Hoffem rannu gyda chi y fideo o’r lluniau a chlipiau hyfryd anfonoch chi yn ystod yr wythnos Iechyd a Ffitrwydd.

https://spark.adobe.com/video/AczJ2blKVtHNR

Yr wythnos hon mae yr ymweliadau dosbarth. Rydym yn gyffrous iawn i’ch gweld chi.  Os nag ydych wedi ei weld yn barod, cofiwch edrych ar y fideo yn eich ffeiliau wedi’u rhannu am y trefniadau ar gyfer ble i fynd ar gyfer eich ymweliad.  Os oes gennych bwmp asthma neu epipen, gwnewch yn siwr ei fod gyda chi ar gyfer yr ymweliad.  

Mae’n bryd i ni eich cyflwyno i’ch athrawon dosbarth newydd ac i chi gyflwyno eich hunain i athrawon Blwyddyn 2. Mae gwybodaeth am y gweithgaredd pontio wythnos yma ar gael ar j2homework ac mae fideo arbennig i chi gan eich athrawon newydd ar Flipgrid.  Beth am recordio neges yn cyflwyno eich hunain i’ch athrawon?

Gwydion: https://flipgrid.com/f0a75cfb

Culhwch: https://flipgrid.com/cd9b4f84

Elen: https://flipgrid.com/c8008293

Yn eich Ffeiliau wedi’u rhannu, mae enghraifft o lyfryn pontio os hoffech weithio ar rywbeth i ddangos i’ch athrawes newydd.

Cadwch olwg ar Trydar @bl1treganna yr wythnos hon, rhag ofn i ni roi lluniau o’r plant a negeseuon.

Diolch yn fawr iawn i chi am eich holl waith caled a chefnogaeth dros y cyfnod clo.  Rydych chi yn blant a rhieni arbennig iawn.

Oddi wrth,

Ms Pennar, Mrs James, Mrs Boyce, Mrs Gibbon, Miss Stewart, Miss Thomas a Mr Evans

Gwaith Cartref 6/7/20

Helo blant

Dyma ein wythnos olaf ar y thema ‘Trychfilod’, rydym yn gobeithio eich bod chi wedi mwynhau dysgu am yr holl drychfilod gwahanol. Diolch enfawr i chi am eich gwaith arbennig dros y cyfnod yma. Yr wythnos hon, fe fyddwn yn edrych ar drychfilod sydd yn hedfan. Gweler y linc isod.

W10 Gwaith Cartref (Pethau sy’n hedfan)

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at eich gweld wythnos nesaf. Rydych wedi derbyn neges gan yr ysgol i ddweud pryd fydd eich diwrnod ymweld. Os nad ydych wedi derbyn y wybodaeth yma, cysylltwch gyda’r swyddfa.

 

Cofiwch i gysylltu gyda ni dros Flipgrid i drafod eich gobeithion a phryderon ynglun a mynd nôl i’r ysgol wythnos nesaf.

Mae adnoddau’r wythnos i gyd yn eich ffeiliau wedi’u rhannu.

 

Fe welwn ni chi cyn hir a mwynhewch yr wythnos.

Staff Blwyddyn 1

Gweithio o adref 29.06.20

Helo bawb!

Rydym wir wedi mwynhau eich lluniau a’ch fideos o’r wythnos Iechyd, Ffitrwydd a Lles. Am blant talentog sydd gennym ym mlwyddyn 1!

Rydym yn gyffrous iawn am ymweliadau Blwyddyn 1 ar wythnos y 13eg o Orffennaf.  Bydd hwn yn gyfle i gael diwrnod hwyl, dod i’r arfer a’r drefn yn yr ysgol a dathlu y flwyddyn aeth heibio.  Cofiwch lenwi y ffurflen hon o’r cylchlythyr os ydych yn awyddus i ddod : https://kwiksurveys.com/s/gYyfEYQS#/0

Dyma waith yr wythnos hon.  Rydym yn dychwelyd at y trychfilod: W9 Gwaith Cartref (Trychfilod 3)

Cofiwch ein bod ar gael trwy J2Message, Trydar a Flipgrid ac rydym wrth ein bodd yn gweld eich gwaith yn eich cyfrifon HWB.

Cofiwch edrych yn eich Ffeiliau wedi’u rhannu i weld eich Amserlen Ffrydio.

Hwyl am y tro,

Staff Gwydion, Elen a Culhwch

Wythnos Iechyd, Ffitrwydd a Lles y Cyfnod Sylfaen

Helo Blwyddyn 1,

Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwaith caled yr wythnos diwethaf. Roeddech chi wir wedi defnyddio dychymyg i greu diweddglo i’r stori ‘Corinela’.

Yr wythnos hon, fe fydden ni’n cynnal wythnos ‘Iechyd, Ffitrwydd a Lles’. Mae athrawon y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn brysur yn meddwl am heriau gwahanol i chi i wneud yn ystod yr wythnos. Rydym ni wrth ein boddau gyda diwrnod mabolgampau, felly yn edrych ymlaen yn arw i weld eich lluniau a’ch fideos. Mae mwy o wybodaeth am yr heriau isod.

Cofiwch gysylltu gyda ni dros Flipgrid, rydyn ni’n edrych ymlaen i glywed am eich hoff chwaraeon.

Cofiwch fod llyfrau ar gael ar J2Launch os yr ydych eisiau ymarfer yr wythnos hon.  Canolbwyntiwch ar un llyfr yr wythnos.

Mwynhewch yr wythnos, mae hi’n edrych fel bydd y tywydd yn ogoneddus! Cadwch lygad allan am eich athrawon yn cymryd rhan yn yr heriau hefyd.

Dyma wefan â mwy o syniadau ar gyfer yr wythnos Iechyd, Ffitrwydd a Lles.

https://www.youthsporttrust.org/national-school-sport-week-home

 

 

Un o’n uchafbwyntiau i yn ystod tymor yr haf yw ein diwrnod mabolgampau! Yn anffodus, nid yw’n bosib i ni gynnal y diwrnod eleni ond rydym am gynnal wythnos Iechyd, Ffitrwydd a Lles er mwyn dathlu pwysigrwydd edrych ar ôl ein corff ac ein meddwl.

Mae 20 her i chi geisio cwblhau yn ystod yr wythnos ac mi fydd ambell un ychwanegol yn cael ei rannu gyda chi drwy dudalen Teams eich dosbarth (Blwyddyn 2) neu yn eich Ffeiliau wedi’u rhannu (Blwyddyn 1 a Derbyn). Efallai bydd ambell wyneb cyfarwydd yn eich cyfarch neu yn gosod her arbennig y dydd!

Gweithgareddau Iechyd, Ffitrwydd a Lles

Cofiwch yrru lluniau neu glipiau fideo ohonoch yn cwblhau’r heriau i’ch athrawes ddosbarth drwy Teams neu J2e. Byddwn yn paratoi fideo i ddathlu gweithgareddau’r wythnos a rhannu eich doniau.

Gallwch gwblhau’r heriau yn erbyn aelodau eich teulu neu yn erbyn ffrind (drwy ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol) yn y parc.

Sgwn i os bydd eich athrawes yn llwyddo i gwblhau rhai o’r heriau?

Pob lwc!

Staff y Cyfnod Sylfaen

o.n Mi fydd ffrydio byw yn parhau wythnos yma.

Bl 1 Gweithio o adref 15/06/20

Helo blant,

Rydym wir wedi mwynhau gweld eich holl waith ar malwod yr wythnos hon.  Rydym wedi gweld llwyth o gregyn hyfryd, ffeiloffeithiau trylwyr a stribedau comig creadigol dros ben.  Diolch i chi am eich ymdrechion.

A fedrwch chi ddyfalu beth fydd yn mynnu ein sylw yr wythnos hon?

Dyma’r gwaith: W8 Gwaith Cartref (Trychfilod 2)

Os edrychwch chi yn ofalus ar eich tudalen J2Launch yr wythnos hon, fe welwch chi y teils yma:

Mae’r teil ffeithiau rhif yn adnodd i’ch helpu yn eich gwaith Mathemateg.  Mae’r teil Llyfrau darllen yn wefan sy’n llawn o lyfrau i chi ddarllen o adref. Mae llyfrau Prosiect x, Coeden ddarllen Rhydychen a llyfrau hwyl a sbri.  Gobeithio bydd hwn yn ddefnyddiol i chi.

Dyma’r ddolen i Flipgrid yr wythnos hon : https://flipgrid.com/0c492d8d

Cofiwch gysylltu os oes unrhyw gwestiwn gennych.

Hwyl,

Staff Gwydion, Elen a Culhwch

Bl 1 Gweithio o adref 08.06.20

Helo blantos!

Rydym wir wedi mwynhau gwylio eich rhaglenni coginio dros yr wythnos aeth heibio.  Mae llu o gogyddion talentog ym Mlwyddyn 1!

Yr wythnos hon, rydym yn dechrau ein gwaith ar drychfilod.  Y trychfil cyntaf i fynnu ein sylw yw’r falwoden.

Dyma’r gweithgareddau: W7 Gwaith Cartref (Trychfilod 1)

Cofiwch uwchlwytho lluniau o’ch gwaith i Hwb a cysylltwch ar Flipgrid.

 

Dyma eiriau sillafu yr wythnos hon;

Edrychwch yn eich ffeiliau wedi’u rhannu ar gyfer adnoddau.

Cofiwch gysylltu os oes cwestiwn gennych.

Hwyl,

Staff Gwydion, Elen a Culhwch

Bl 1 Gweithio o adref 02/06/20

Croeso nol i dymor yr haf!

Rydym wir yn gobeithio gaethoch chi saib hyfryd dros y gwyliau – fe wnaethom ni fwynhau diffodd y cyfrifiadur am ychydig!

Rydym yn awyddus i rannu canlyniadau ein pleidlais hoff flodyn gyda chi.  Yr ennillydd o bell ffordd yw…

Y Rhosyn!

Diolch i chi gyd am eich ymroddiad i’ch gwaith dros y tymor hyd yma.

Cofiwch gysylltu gyda’ch hanesion dros Flipgrid. Dyma’r linc.

Dyma waith yr wythnos hon: W6 – 2.6.20 Gwaith Cartref

Cadwch olwg allan am adnoddau yn eich Ffeiliau wedi’u rhannu ac am negeseuon yn J2message.  Mae croeso i chi gysylltu gyda ni trwy’r system neges yma hefyd.

Cofiwch uwchlwytho eich gwaith ac fe welwn ni chi ar Teams cyn bo hir!

Mwynhewch,

Staff Gwydion, Elen a Culhwch

 

Hanner Tymor Blwyddyn 1

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am weithio mor galed dros yr wythnosau diwethaf.

Rydyn ni wir wedi mwynhau sgwrsio gyda chi ar Teams. Fe fyddem yn parhau gyda hyn ar ol hanner tymor felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n edrych yn eich ffeiliau wedi’u rhannu ac yn eich J2Message rhag ofn bod amserlen neu neges ar ol y gwyliau.

Os ydych yn lawrlwytho ap Teams i’ch cyfrifiadur (yn lle mynd trwy’r porwr) byddwch yn gallu gweld mwy o wynebau.  https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Dros yr wythnos nesaf y prif beth rydym eisiau i chi wneud yw ymlacio a mwynhau amser gydag eich teulu adref. Os ydych eisiau sialens ychwanegol beth am drio greu trychfilod allan o ffrwythau a llysiau fel yn y lluniau isod.

Mi fydd gweithgareddau tymor yr haf yn parhau dydd Mawrth yr 2il o Fehefin – ni fydd yr athrawon ar-lein ar ddydd Llun y 1af oherwydd diwrnod HMS.

Mwynhewch y gwyliau blantos!

Staff Gwydion, Elen a Culhwch

 

Bl 1 Gweithio o adref 18.05.20

Awgrymiadau gwaith am yr wythnos yn dechrau 18fed o Fai

Os oes cwestiwn gennych a wnewch chi gyfeirio unrhyw gyfathrebu yn uniongyrchol at Mrs Alaw  alawe@hwbmail.net 

Helo!

Wythnos diwethaf fe ddechreuon ni dreialu ffrydio yn fyw gyda chi. Roedd e mor hyfryd cael siarad gyda chi ac rydym yn edrych ymlaen i barhau wythnos yma.  Roedd grwpiau Culhwch i gyd wythnos diwethaf. Mae amserlen i’r grwpiau sydd yn weddill yn nosbarthiadau Elen a Gwydion yn eich ffeiliau wedi’u rhannu.  Gofynnwch wrth oedolyn i ddarllen y ddogfen i ffeindio eich amser, y canllawiau a gwylio’r tiwtorial.  Beth am ymarfer mewngofnodi i Teams o flaen llaw?  Cofiwch gysylltu os ydych chi angen cymorth.

Dros yr wythnos aeth heibio, rydym ni wedi mwynhau gwylio pob sioe arddio, clywed am eich gemau pel a darllen eich brawddegau bendigedig.  Diolch am weithio mor galed.  Daliwch ati am un wythnos arall ac yna bydd hanner tymor yn gyfle i ymlacio.

Dyma waith yr wythnos hon: W5 – 18.5.20 Gwaith Cartref Cymraeg

Mae rhan fwyaf o’r tasgau ar J2Homework yr wythnos hon ac mae hefyd ffeiliau wedi’u rhannu gyda chi.

Mae hefyd croeso i chi gadw mewn cysylltiad gyda ni ar Flipgrid W5 Awn am Dro: https://flipgrid.com/3a4acea6

Cysylltwch os oes unrhyw broblem.  Rydym yn edrych ymlaen i glywed gennych!

Oddi wrth,

Ms Pennar, Mrs Boyce a Mrs James