Newyddion

CYLCHLYTHYR 20/01/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Nosweithiau CAU

Gwahoddir rhieni sydd â phlant yn derbyn Cynlluniau Addysg Unigol (CAU) i gyfweliad estynedig yn lle’r nosweithiau rhieni arferol . Fe fydd y cyfweliadau yma yn digwydd ar 14eg o Fawrth 2017. Fe fydd angen i chi derfnu eich cyfweliad arlein

Cyfweliadau’r Hydref – Ail Gyfle

I’r nifer fach oedd wedi methu cyfweliadau rhieni llynedd (ac yn methu aros tan fis Mawrth ) fe fyddwn yn cynnal noson “ tacluso” ar eich cyfer ar y 7fed o Chwefror. Cliciwch yn fan hyn i drefnu amser eich cyfweliad.

Cyfweliadau Rhieni

Fe fydd cyfweliadau rhieni yn digwydd o 4 tan 6:30pm ar yr 21ain a’r 22ain o Fawrth 2017. Cynhelir y cyfweliadau yn y dosbarthiadau ac fe fydd cyfle i chi weld llyfrau’r plant yn ystod yr ymweliad. Cliciwch yn fan hyn er mwyn bwcio amser a dyddiad eich cyfweliad

Tîm Pêl Droed Merched

Llongyfarchiadau i dîm pêl droed Merched Treganna ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint yr Urdd. Rowndiau Terfynol yn Aberystwyth nesaf.

Clwb Dawnsio Gwerin

Gobeithio i chi fwynhau’r sesiwn blasu ar gyfer Dawnsio Gwerin dydd Llun diwethaf. Mae’r clwb yn dechrau o ddifrif ar ddydd Llun yn ystod yr awr ginio.

Caniatâd a thaliadau

Cofiwch fod angen i chi roi caniatâd a gwneud taliadau ar-lein er mwyn sicrhau lle i’ch plentyn ar unrhyw weithgaredd. Wrth i’r Ysgol dyfu mae’n gynyddol annos i ni ffonio rhieni unigolion sydd heb ganiatâd ar fore’r gweithgaredd.

HMS

Sylwer os gwelwch yn dda mai dyddiad yr HMS nesaf yw’r 24ain o Ebrill nid y 27ain o Chwefror 2017

CHWARAEON YSGOL

Her Traws Gwlad Cyngor Athletau Prydain 22ain o Ionawr 2017 Aelodau’r Clwb rhedeg

Dyma gyfle i’r disgyblion a fynychodd y clwb rhedeg yn nhymor yr Hydref i gystadlu mewn ras 1,700m, yn erbyn plant cynradd o ysgolion ledled Prydain.

Trefniadau
  • Cwrdd: 1.15pm Caeau Blackweir
  • Ras merched: 1.55pm
  • Ras bechgyn: 2.05pm

Fe fydd angen dillad cynnes i wisgo cyn ac ar ôl y ras, ac esgidiau sbâr. Sicrhewch fod gan eich plentyn diod o ddŵr a’i fod yn gwisgo crys-t ymarfer corff yr Ysgol. Mi fydd aelodau o staff yr Ysgol ar gael i gynhesu’r plant ac i’w goruchwylio yn ystod y ras, ond disgwylir i rieni aros ar y safle.

Caniatâd a thâl cofrestru £3


CHWARAEON YSGOL

Gem Bel Rwyd yn Ysgol Nant Caerau
25ain Ionawr 2017

Fe fydd bws mini’r Ysgol yn cludo’r tîm i Nant Caerau ar gyfer y gêm yn ystod y prynhawn ac yn dychwelyd i Dreganna erbyn 4:45pm

Caniatâd a thâl gwirfoddol £1:50


GWIBDAITH YSGOL

Bl3 i Ganolfan Gwastraff Dwr Rhostir Cog
Matholwch 25ain o Ionawr 2017
Ceridwen a Lleu 26ain o Ionawr 2017

Bydd disgyblion blwyddyn 3 yn ymweld â’r ganolfan fel rhan o waith thema’r dosbarth ar gyfer y tymor.

Caniatâd a thâl gwirfoddol £2


GWIBDAITH YSGOL

Derbyn i Sw Bryste
14eg Chwefror 2017

Bydd disgyblion y dosbarthiadau Derbyn yn ymweld â Sw Bryste

Caniatâd a thâl gwirfoddol £11


GWIBDAITH YSGOL

Bl1 i Ganolfan Techniquest ym Mae Caerdydd `
31ain o Ionawr 2017

Bydd disgyblion Blwyddyn 1 yn ymweld â Techniquest ym mae Caerdydd

Caniatâd a thâl gwirfoddol £2

Gwaith Cartref yr Urdd

Fe fyddwn yn cynnal Eisteddfodau Dosbarth ymhen pythefnos. Dyma gyfle i bob disgybl gymryd rhan ym mwrlwm yr Urdd. Mae’r darnau adrodd a chanu unigol wedi eu llwytho i’r tudalennau gwaith cartref. Pob lwc.

Yn gywir,

Rh. G. Harries
Pennaeth

CYLCHLYTHYR 13/01/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Tîm Pêl Droed

Llongyfarchiadau i dîm Treganna ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint yr Urdd. Dymuniadau gorau ar gyfer y rownd derfynol.

Clwb Celf Blwyddyn 3 a 4

Rydym am greu pypedau llinyn ar y thema “Y Dyfodol,” gan mai dyma thema Celf a Chrefft Eisteddfod yr Urdd eleni. Buaswn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniadau o hen bapurau newydd, darnau o ddefnydd, gwlân neu focys wyau cerdyn (nid plastig na pholystyrîn).

Newidiadau i’r Wefan

Yn dilyn ymchwil a hir drafodaeth penderfynwyd ar beth addasiadau ar gyfer gwefan yr Ysgol. Yn ystod yr wythnosau nesaf fe fydd nifer o ddatblygiadau. Os oes hen ffefryn wedi mynd ar goll neu eich bod yn dymuno gweld gwybodaeth ychwanegol – gadewch i ni wybod.

CHWARAEON YSGOL

Her Traws Gwlad Cyngor Athletau Prydain
22ain o Ionawr 2017 Aelodau’r Clwb rhedeg

Dyma gyfle i’r disgyblion a fynychodd y clwb rhedeg yn nhymor yr Hydref i gystadlu mewn ras 1,700m, yn erbyn plant cynradd o ysgolion ledled Prydain.

Trefniadau
  • Cwrdd: 1.15pm Caeau Blackweir
  • Ras merched: 1.55pm
  • Ras bechgyn: 2.05pm

Fe fydd angen dillad cynnes i wisgo cyn ac ar ôl y ras, ac esgidiau sbâr. Sicrhewch fod gan eich plentyn diod o ddŵr a’i fod yn gwisgo crys-t ymarfer corff yr Ysgol. Mi fydd aelodau o staff yr Ysgol ar gael i gynhesu’r plant ac i’w goruchwylio yn ystod y ras, ond disgwylir i rieni aros ar y safle.

Caniatâd a thâl cofrestru £3


GWIBDAITH YSGOL

Bl6 i Amgueddfa’r 40au
16eg o Ionawr 2017

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â’r amgueddfa yn Abertawe fel rhan o waith thema’r dosbarth ar gyfer y tymor .

Caniatâd a thâl gwirfoddol Gwibdaith Bl 6 £8


CHWARAEON YSGOL

Twrnamaint Pêl droed Merched – Tîm yn unig
17eg o Ionawr 2017

Bydd angen dillad pêl droed amddiffynnydd ceg ac esgidiau addas

Caniatâd a thâl gwirfoddol £3


GWIBDAITH YSGOL

Bl3 i Ganolfan Gwastraff Dwr Cogmoors
Matholwch 25ain o Ionawr 2017
Ceridwen a Lleu 26ain o Ionawr 2017

Bydd disgyblion blwyddyn 3 yn ymweld â’r ganolfan fel rhan o waith thema’r dosbarth ar gyfer y tymor.

Caniatâd a thâl gwirfoddol ar gyfer Gwibdaith £2

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Mynnwch olwg ar hanes a defnydd eich plentyn o dechnoleg a ffonau symudol yn rheolaidd. Mae “Instagram” yn parhau i fod yn broblem ymysg rhai o’r disgyblion . Mae nifer yn postio lluniau a’u rhieni yn ddiarwybod.

Clwb Dawnsio Gwerin

Cofiwch am y clwb Dawnsio Gwerin ar ol Ysgol am awr bob nos Lun. Croeso i ddisgyblion bl 3 – 6

CRhA

Cymdeithas ar gyfer holl rieni a staff Ysgol Treganna yw’r GRhA, ac mae angen eich help chi! Mae angen cynllunio gweithgareddau 2017 er mwyn codi arian i’r ysgol, felly plîs dewch i helpu drwy ddod i gyfarfod 19 Ionawr, 6pm! Croeso cynnes i bawb!

Yn gywir,

Rh. G. Harries
Pennaeth

CYLCHLYTHYR 06/01/2017

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Croeso yn ôl i Dreganna ac i dymor arall llawn cyffro ac anturiaethau. Gobeithio i chi fwynhau’r Nadolig a’r amser gyda’r teulu.

Tîm Pêl Droed

Llongyfarchiadau i dimoedd A a B Treganna ar eu llwyddiant yn nhwrnamaint New Directions. Dymuniadau gorau i’r tîm yn y rownd nesaf.

GWIBDAITH YSGOL

Aelodau’r tîm Pêl droed cymysg yr Urdd
10fed o Ionawr 2017 Gerddi Soffia

Fe fydd angen dillad chwaraeon (siorts, sanau, esgidiau pêl droed/astro a thracwisg) ar eich plentyn, ynghyd â bocs bwyd a diodydd. Caniatâd a thâl gwirfoddol ar gyfer

Cystadleuaeth Pêl droed cymysg £3


GWIBDAITH YSGOL Bl6

Amgueddfa’r 40au
16eg o Ionawr 2017

Bydd disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â’r amgueddfa yn Abertawe fel rhan o waith thema’r dosbarth ar gyfer y tymor.

Caniatâd a thâl gwirfoddol ar gyfer Gwibdaith Bl 6 £8


GWIBDAITH YSGOL Bl3

Ganolfan Gwastraff Dwr Rhosdir Cog
Matholwch 25ain o Ionawr 2017
Ceridwen a Lleu 26ain o Ionawr 2017

Bydd disgyblion blwyddyn 3 yn ymweld â’r ganolfan fel rhan o waith thema’r dosbarth ar gyfer y tymor.

Caniatâd a thâl gwirfoddol ar gyfer Gwibdaith £2

Dyddiad Cau Ceisiadau Ysgol Gynradd

Cofiwch fod dyddiad cau ceisiadau ar gyfer addysg gynradd yn digwydd ar ddydd Llun y 9fed o Ionawr 2017.

Mae modd i chi wneud eich cais ar-lein ac mae gwybodaeth ychwanegol ar gael ar safle’r Cyngor.

Ffair Fictoraidd Blwyddyn 4

Llongyfarchiadau i dîm blwyddyn 4 ar ddigwyddiad arbennig. Codwyd dros £400, a fydd yn cyllido gweithgareddau thema o ddewis y disgyblion.

Clybiau ar ôl Ysgol

Fe fydd clybiau yn ail gychwyn wythnos nesaf . Logiwch mewn i ParentPay i sicrhau lle.

  • LLUN 3:30–4:30 Clwb Celf Eisteddfod 5 a 6
  • MAWRTH 3:30 – 4:30 Hyfforddiant Staff
  • MERCHER 3:30 – 4:30 Clwb Celf Eisteddfod 3 a 4 Pêl Droed (Tîm yn unig) Hoci Bl 3,4,5 a 6
  • IAU 3:30 – 4:30 Pêl-rwyd (Tîm yn unig)

Yn gywir,

Rh. G. Harries
Pennaeth