Newyddion

TASGAU WYTHNOS 2 – 27.04.20

Helo blant – mae’n ddydd Llun unwaith eto!

Diolch o galon i bawb wnaeth ymdrech wythnos diwethaf i gyflawni gwaith – rydyn ni’n gwerthfawrogi pob munud o ymdrech ac mae hi’n braf iawn gweld a darllen eich gwaith chi i gyd. Wrth gwrs, mae mor wahanol gweithio o adref – rydyn ni fel athrawon yn teimlo hynny, ond i chi hefyd, mae’n sefylfa mor wahanol ac unigryw felly DIOLCH YN FAWR!
Roedd hi’n braf gweld rhai yn ceisio rhoi cynnig ar yr ASEINIADAU assignments ar Teams ond byddai’n hyfryd gweld mwy yn ceisio cyflawni’r rhain nawr, mae’n ffordd hawdd, drefnus o gadw a chyfwyno eich gwaith.

PRIF DASGAU

Bwriad athrawon blwyddyn 5 yw gweithio mewn blociau o bythefnos. Fe fyddwn yn gosod gwaith mewn 6 maes dysgu ar gyfer un wythnos (bydd y gwaith wedi selio ar ein thema dosbarth). Bydd opsiwn i gwblhau’r gwaith dros bythefnos (yn bennaf i wneud yn siwr fod pob tasg wedi ei orffen). Os wyt ti’n gorffen popeth yn y 6 maes dysgu byddwn yn darparu gwaith ymestynnol yn yr ail wythnos i’r plant sydd ar dasg ac yn gorffen gwaith ar amser. Rydym yn bwriadu gosod rhan fwyaf o’r gwaith ar ASEINIADAU assignments er mwyn i ni allu marcio a rhoi adborth.

  • Yr wythnos hon edrychwch trwy’r ffeil (Wythnos 2 27.04.20) ar Teams i sicrhau eich bod wedi cyflawni pob un o weithgareddau’r chwech maes dysgu o’r wythnos diwethaf. Fel rydyn ni’n pwysleisio yn y dosbarth mae gorffen pob tasg yn hollbwynsig wrth i ni dyfu’n hŷn yn yr ysgol. Efallai rhowch darged i’ch hun a gwobr bach pan mae pob tasg wedi ei wneud a’i gyflwyno.
  • COFIWCH HEFYD BWYSIGRWYDD DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU – DIOLCH AM EICH BRWDFRYDEDD GYDA HYN!

TASGAU YCHWANEGOL

Os ydych chi wedi gorffen mae’r ffeil “TASGAU YCHWANEGOL” yn llawn gweithgareddau bach da eraill, ac mae 3 o’r rhain ar gael i gwblhau yn “Aseiniadau” hefyd (mathemateg, thema a iaith) AMDANI WYTHNOS YMA BLANT GWYCH BLWYDDYN 5 – rydych chi’n werth y byd!

                                            TASG YCHWANEGOL ARALL!!

Yn dilyn ymlaen o’r dasg iechyd a lles wythnos diwethaf, falle eich bod wedi gweld ond mae Hwb wedi gosod tasg i chi fod yn arwyr Hwb dros y cyfnod yma. Eich her chi yw codi calon pawb trwy gynnig negeseuon i rannu gyda phobl ar draws Cymru. Hoffem i chi fod yn greadigol ac anfon negeseuon Cymraeg neu waith megis: lluniau celf, barddoniaeth, straeon, negeseuon caredig,caneuon, dawnsfeydd, aimeiddio

 

Cofiwch ein bod ar gael ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac rydyn ni’n mwynhau eich holl waith a’ch ymdrech arbennig fel blwyddyn ,

Cofion gorau,

Miss Jones, Mrs Wiliams, Mrs Esau a Mrs Llwyd x       

Hwb Treganna

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Oherwydd cynnydd mewn niferoedd fe fyddwn yn sefydlu hwb newydd yn Nhreganna wythnos nesaf 27/04/2020. Fe fydd amseroedd a threfniadau’r Hwb yn debyg iawn i Lan Ceubal ond fe fydd y lleoliad yn newid.

Er mwyn i ni gynllunio darpariaeth staff addas ar gyfer yr wythnos, ga’i ofyn i chi gwblhau’r ffurflen gais yma mor fuan ag y bo modd ond erbyn amser cinio dydd Gwener fan pellaf.

https://kwiksurveys.com/s/GtGpoE8W

Yn gywir,

Rh G Harries BA MSc

Pennaeth

Prydau Ysgol am Ddim

Darpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim o ddydd Llun 23 Mawrth 2020

 

Os yw’ch plentyn yn gymwys i dderbyn pryd o fwyd am ddim ar hyn o bryd, bydd yn gallu casglu bag bwyd cinio o’i ysgol ddydd Llun o 12:00 p.m.

Os yw’ch plentyn ar hyn o bryd yn cael cludiant cartref i’r ysgol am ddim neu ar hyn o bryd yn mynychu Ysgol Arbennig Caerdydd gallant gasglu eu bag cinio o’ch Ysgol Gynradd leol.

Ni chaniateir i ddisgyblion fwyta’r cinio ar y safle ac wrth gasglu o’r ysgol byddwch yn ymwybodol o’r canllawiau cyfredol ar gyfer pellhau cymdeithasol.

Gweithwyr Allweddol a Cheisiadau Gofal Plant

Gweithwyr Allweddol a Gofal Plant
Cofiwch, os gwelwch yn dda ein bod ni’n ceisio cynnal gweithwyr allweddol tra’n ynysu mwyafrif o ddisgyblion sy’n weddill. Fe fyddwn yn ceisio cyfyngu’r grwp yma, yn y lle cyntaf, i 10%. Fe fyddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithwyr gofal a iechyd yn y lle cyntaf.  Dywed y Llywodraeth It is important to underline that schools … remain safe places for children. But the fewer children making the journey to school, and the fewer children in educational settings, the lower the risk that the virus can spread and infect vulnerable individuals in wider society…..If it is at all possible for children to be at home, then they should be” .

Er mwyn derbyn gofal plant bydd angen i chi gynnig manylion eich swyddogaeth a gwaith ail riant y plant.

Dylai rhieni / gofalwyr sy’n cwrdd â’r meini prawf gweithwyr allweddol, gyda phlant o oedran cyn-ysgol, sydd hefyd angen gofal plant a lle nad oes unrhyw ofal, gysylltu â’r Porth Teulu ar 0300133133. Bydd y Porth Teulu yn edrych ar goladu manylion yr anghenion hyn a byddant yn gweithio gyda rhieni i geisio cynnig lleoedd.

Yr Ysgol yn cau

Annwyl Rieni / Gwarcheidwad,

Yn unol a chyfarwyddyd y Llywodraeth, fe fydd Treganna yn cau yn gynnar ar gyfer y Pasg erbyn dydd Gwener 20/03/2020. Gobeithiwn gynnal Ysgol ar ddydd Iau a dydd Gwener ond fe fydd angen i ni ystyried yn ddyddiol niferoedd disgyblion a staff. Bum wrthi’n llunio rhaglen o weithgareddau ar lein a fydd yn cychwyn ar ddydd Llun y 23ain.

Diolch am eich cefnogaeth cyson ac edrychwn ymlaen at groesawi bawb yn ol I’r Ysgol.

 

Rh.G.Harries BA MSc

Pennaeth

Head teacher