Meithrin – Cyswllt Cartref

Rhieni,

Mis Medi (w/c 01.09.20): Er nad ydy hi wedi bod yn bosib i ni ddod yn ôl at ein gilydd cyn gwyliau’r haf, bwriadwn groesawu’r plant yn ôl i’r Uned Feithrin am gyfnod byr ym mis Medi, a hynny fesul dipyn. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i ni gael gweld ein gilydd unwaith eto ac i ninnau gael ffarwelio â’r plant.

*Os na fydd eich plentyn yn dod i Dreganna ym mis Medi, ond eich bod yn awyddus iddo/iddi gael ffarwelio am y tro olaf, plîs cysylltwch.*

Dosbarthiadau’r Derbyn (w/c 07.09.20): Byddwn hefyd yn trefnu sesiynau anwytho â dosbarthiadau’r Derbyn, a hynny er mwyn rhoi cyfle i’r plant ymgartrefu ac i ymgyfarwyddo â wynebau newydd, yn ogystal â’u hamgylchedd dysgu newydd.

*Mae hyn oll, wrth gwrs, yn ddibynnol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru, ond pan fydd gwell syniad gennym ni ar sut fydd pethau’n edrych ym mis Medi, mi fyddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith.*

Adroddiadau: Bydd adroddiad byr ar gynnydd a diddordebau dysgu eich plentyn yn cael ei anfon atoch drwy e-bost, a hynny cyn diwedd y tymor. Mi wnâi roi gwybod i chi ar y diwrnod.

Yn olaf, diolch i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth, fel yr arfer. Mi ydyn ni’n gweld eich eisiau chi i gyd ac yn edrych ymlaen yn arw at weld wynebau’r plantos bach unwaith eto – coeliwch fi!! 🌈🥰⭐️

Cofion cynnes atoch i gyd,

Miss Lewis a holl staff yr Uned Feithrin 💛💙

Diwrnod Mabolgampau yn yr Ardd

 

Pen-blwydd Pwy?

Lawrlwythwch ap Seesaw er mwyn gweld gweithgareddau’r wythnos.
Rhowch wybod os ydych yn cael trafferth.

LewisM160@hwbcymru.net

Diolch,

Miss Lewis

Amser Canu

Wythnos / Week 1 : Y Corff | The Body

Amser Canu Y Corff – The Body

Wythnos / Week 2 : Y Tywydd a’r Tymhorau | The Weather ~ Seasons

Amser Canu Y Tywydd a’r Tymhorau – The Weather ~ Seasons

Wythnos / Week 3 : Bwyd | Food

Amser Canu Bwyd – Food

Wythnos / Week 4 : Yn y Tŷ | In the House

Amser Canu Yn y Ty – In the House

Wythnos / Week 5 : Pethau sy’n Symud| Things that Go

Amser Canu Pethau sy’n Symud – Things that Go

Wythnos / Week 5 : Anifeiliaid | Animals

Amser Canu Anifeiliaid – Animals

Annwyl Rieni,

Os nad ydych chi wedi gwneud yn barod, plîs cysylltwch. Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych a gweld sut yr ydych chi wedi bod yn treulio’r cyfnod yma fel teulu.

*Lawrlwythwch ap Seesaw er mwyn gweld gweithgareddau’r wythnos.
Rhowch wybod os ydych yn cael trafferth.*

LewisM160@hwbcymru.net

Diolch,

Miss Lewis

Braf bod yn ôl!

Rydw i mor falch i glywed eich bod chi gyd yn cadw’n iach. Gobeithio wir i chi fwynhau’r tywydd braf a chael dipyn o hwyl dros y Pasg! Mae pedair wythnos wedi mynd heibio ers i ni fod gyda’n gilydd yn Nosbarth Math ac rydym yn gweld eisiau’r plant i gyd. Fodd bynnag, mae gweld a chlywed sut yr ydych chi’n treulio’r cyfnod yma fel teulu yn codi gwên enfawr.

 

Ap Seesaw

Fel y gwyddoch, dros yr wythnosau nesaf mi fyddwn yn defnyddio ap Seesaw fel platfform ar gyfer rhannu profiadau dysgu. Dyle fod pawb wedi derbyn Cod Dysgu o’r Cartref eu plentyn erbyn hyn ond os nad ydych chi, neu os ydych yn cael trafferth defnyddio’r cod, cysylltwch â Miss Lewis.

LewisM160@hwbcymru.net

 

Os nad ydych chi wedi mynd ati i lawr lwytho’r ap, dyma sut.

 

*Neges Bwysig*

Mi fyddaf yn postio syniadau i chi eu mwynhau bob diwrnod ond does dim pwysau arnoch chi fel rhieni. Does dim rhaid i chi gwblhau pob un a does dim angen i chi eu cwblhau’r diwrnod hwnnw. Rhowch gynnig ar lond llaw ohonyn nhw yn ystod yr wythnos. Dewiswch y rhai y gwnewch chi a’ch plentyn eu mwynhau.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

 

Cofion annwyl,

Miss Lewis

Pasg

Annwyl Rieni,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iach ac yn ddiogel ac yn parhau i gefnogi eich gilydd trwy’r cyfan. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth barhaus ac am rannu eich lluniau â ni. Hyfryd ydy gweld y plant mor hapus! Mae gennym ni hiraeth mawr yn barod!

Ni fydd tudalen y dosbarth yn cael ei ddiweddaru dros y bythefnos nesaf. Isod, mae syniadau am weithgareddau y gallech chi eu gwneud dros wyliau’r Pasg. Mae croeso i chi eu cwblhau, ond cofiwch nad oes rhaid i chi eu gwneud. Byddwn yn ail gychwyn ar ddydd Llun, Ebrill 20fed.

Cofiwch hefyd bod croeso i chi gysylltu â mi petai gennych unrhyw gwestiynau, neu os byddwch chi’n poeni am rywbeth.

LewisM160@hwbcymru.net

Yn olaf, ar ran y staff a finnau, hoffwn ddymuno Pasg Hapus i holl deuluoedd yr Uned Feithrin. Gwnewch baned, ymlaciwch a mwynhewch! A gobeithio wir y daw’r bwni Pasg â llond basged o wyau siocled i bawb yn tŷ chi!

Cofion annwyl,

Miss Lewis a holl staff yr Uned Feithrin

 

*Cofiwch wylio Deian a Loli a’r Wyau Pasg ar fore dydd Mawrth, 7.30yb ar Cyw.*

 

*GWYBODAETH BWYSIG*

Ar ôl gwyliau’r Pasg, byddwn yn defnyddio ap Seesaw, ynghyd â thudalen ein dosbarth, i rannu syniadau dysgu ac i gyfathrebu â theuluoedd. Fel rhieni, byddwch yn gallu defnyddio’r ap i rannu profiadau dysgu eich plentyn. Byddwn hefyd yn defnyddio ap Seesaw i ddanfon negeseuon atoch chi fel rhieni. Mae Seesaw yn gwbl breifat; dim ond gwaith eich plentyn chi y byddwch chi’n ei weld. Cewch ragor o wybodaeth ar ôl gwyliau’r Pasg.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

 

Gweithgareddau’r  Pasg

Mae’r byd i gyd yn deffro!

O’n cwmpas ymhob man, gwelir yr arwyddion cyntaf bod y gwanwyn wedi cyrraedd. Dyma gyfle perffaith felly i blant ddefnyddio’r awyr agored i arbrofi, archwilio a datblygu eu chwilfrydedd am y byd o’u cwmpas. Dyma rai syniadau ar sut y gallech chi fynd ati fel teulu, i werthfawrogi byd natur.

 

Danfonwch eich lluniau atom ni. 

@meithrintreg

 

 

Gweithgareddau eraill:

Adeiladu cartref i greaduriaid bach yr ardd allan o flociau adeiladu / Lego / clai; beth sy’n digwydd i flodau neu blanhigion sydd heb ddŵr am gyfnod?; sylwi bod angen dŵr i wneud i bethau dyfu; sŵn hadau – gwneud siglwr hadau; ymateb i guriad – tyfu o hedyn bach i fod yn flodyn prydferth; addurno pot blodyn; peintio lluniau o blanhigion a blodau’r ardd; dilyn patrymau blodau, gludo hadau ar lythrennau a dilyn gyda’r bysedd; rhifo a chyfri blodau; cymharu a mesur blodau – tal/byr; grwpio blodau o ran lliw a maint; pwyso hadau – trwm/ysgafn; siop Blodau’r Gwanwyn – chwarae rôl (mynd a dod i’r siop).

 

Amser Stori

Cliciwch i wrando

 

Amser Canu

 

 

Sesiwn Ffa-la-la

07.04.20

Yn fyw ar Facebook am 10yb

 

 

Rhaglenni Cymraeg

 

Twm Tisian

Plannu

Cliciwch i wylio

 

Heini

Garddio

Cliciwch i wylio