Derbyn – Mabon

Gwybodaeth ddefnyddiol

Staff

Mrs Alaw yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus o gael Miss Parry yn ein help yn y dosbarth trwy’r dydd, Miss Davies yn y boreau a Miss Celyn yn y prynhawn. Mi fydd Mrs Llwyd yn ein dysgu ar ddydd Llun a Mrs Hughes yn ein dysgu ar fore dydd Gwener.

Ymarfer Corff

Rydym yn cael dwy sesiwn ymarfer corff bob wythnos – bore dydd Llun a bore dydd Gwener.

Llyfrau Darllen

Mae llyfrau darllen yn cael eu dosbarthu ar ddydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn eu dychwelyd y dydd Iau canlynol. Cofiwch gwblhau’r cofnod darllen gan nodi eich sylwadau chi a sylwadau eich plentyn.

Gwaith Cartref

Caiff gwaith cartref ei osod ar wefan yr ysgol bob dydd Gwener ac mae angen i’ch plentyn gwblhau’r dasg erbyn y dydd Iau canlynol.

Byrbryd

Rydym yn cael byrbryd bob diwrnod ac fel rheol rydym yn cael ffrwythau amrywiol am bedwar diwrnod o’r wythnos ac ar ddydd Gwener mi fyddwn yn cael sesiwn tost a sinema – uchafbwynt yr wythnos i rai! Gofynnwn am gyfraniad o £1 yr wythnos. Caiff arian byrbryd ei dalu fesul tymor neu hanner tymor. Rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu’n glir gydag enw a dosbarth eich plentyn i’r swyddfa/i law aelod o staff/ym mag darllen eich plentyn.

Trefniadau Casglu

Caiff giat y Dosbarthiadau Derbyn ei hagor am 8:40y.b. a bydd aelod o staff yno i orychwylio y plant. Mi fydd y giat yn cau am 8:55y.b. Os yr ydych yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr gofynnwn i chi fynd a’ch plentyn i’r brif swyddfa er mwyn cofrestru yno. Mae’r ysgol yn gorffen am 3:15y.p ac mi fydd angen casglu eich plentyn o giat corlan dosbarth Mabon.

Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os yw trefniadau casglu diwedd y dydd eich plentyn yn newid. Oherwydd rhesymau diogelwch ni fydd yn bosib i staff ryddhau eich plentyn os nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw newid i’r drefn.