CRA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Treganna

Croeso!   Welcome!
Carem eich gwahodd i gynorthwyo a chymryd rhan yng ngweithgareddau Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Treganna (CRhA).  Mae’n dipyn o hwyl ac yn        ffordd wych i gwrdd â rhieni eraill. Elusen gofrestredig yw CRhA. Byddwn yn codi arian ar gyfer adnoddau ychwanegol i’r Ysgol neu er mwyn cynorthwyo            gyda  chostau gweithgareddau. Diolch i gefnogaeth rhieni medrwn gynnal nifer fawr o ddigwyddiadau a chynnig help llaw ymarferol , sylweddol i’r ysgol.       
Mae ychydig  o’ch cymorth yn gwneud gwahaniaeth mawr!
Cysylltu
I gysylltu â ni:

  • siaradwch a’ch cynrychiolydd dosbarth
  • darllenwch gylchlythyr yr ysgol
  • ysgrifennwch at ysgoltregannapta@gmail.com
  • gweler y grwpiau dosbarth WhatsApp
  • cewch hyd i ni @crhatreganna ar Drydar

Ar beth ydyn ni’n gwario’r arian?
Mae diffibriliwr yn y cyntedd diolch i gefnogaeth y Gymdeithas. Ar hyn o bryd rydym yn codi arian i adeiladu ardal dysgu awyr agored  ‘Y Gorlan’. Mae blwyddyn 4 yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr ac aelodau o’r Gymdeithas er mwyn dylunio’r ardal newydd gyffrous yma.

Codi Arian

Cofrestrwch ar easyfundraising.org.uk a dewiswch “Ysgol Gymraeg Treganna PTA”  fel eich elusen er mwyn ennill arian am ddim i’r GRhA!

Mae modd i chi ach teulu lawr lwytho ap er mwyn hwylusoch archeb wrth hyrwyddo gwaith y Gymdeithas.

Enillwch grys Tîm Pêl droed Dynion Cymru

Ewch i Parentpay a phrynwch docyn, neu prynwch 10!