Blwyddyn 5 – Gwaith Cartref

Tasgau Adref – Wythnos 13.07.20

Helo Blwyddyn 5,

Prosiectau gwych wythnos diwethaf blant – amrywiaeth mawr o destunau a dulliau cyflwyno sydd yn dangos eich datblygiad ym mlwyddyn 5 – DIOLCH!

Mae yna 3 agwedd i waith adref yr wythnos hon (ein wythnos olaf ym mlwyddyn 5!!!!).

 

DYCHWELYD I’R YSGOL        

Rydyn ni mor gyffrous i’ch croesawu chi gyd yn ôl i’r ysgol yr wythnos hon, ac yn edrych ymlaen yn fawr at weld bob un ohonoch sydd am ddod i’r ysgol.

  • Cofiwch geisio cyrraedd mynedfeydd iard yr ystafelloedd dosbarth yn brydlon am 9.30 os gwelwch yn dda, dosbarth Peredur (Ystafell ddosbarth Morfydd), Rhiannon (Ystafell Ddosbarth Gronw) a Gwern (Ystafell Ddosbarth Taliesin). Mae’r diwrnod ysgol yn gorffen am 2.30.
  • Ar eich diwrnod yn yr ysgol, bydd cyfle i ni glywed newyddion ein gilydd, cwblhau tasgau, gweithgareddau hwyliog a joio!
  • Cofiwch wisgo eich gwisg ysgol, dod a bocs bwyd a diod a cap/eli haul neu gôt oes angen mewn bag plastig.
  • NI DDYLIR DOD A DIM BYD ARALL O ADREF.

 

MABOLGAMPAU   

Ar gyfer gweddill yr wythnos, pan dydych chi ddim yn yr ysgol, rydyn ni wedi paratoi wythnos mabolgampau, iechyd a lles ar eich cyfer. Fe fydd pawb yn cystadlu yn erbyn ei gilydd – o adref! Fe fyddwn ni hefyd yn dewis bachgen a merch sydd wedi serennu yn y gweithgareddau ac wedi dangos ymdrech arbennig – AMDANI BLWYDDYN 5

Edrychwch ar eich aseiniadau –yn gyntaf gwyliwch y fideo– efallai bydd ambell i wyneb cyfarwydd yno i’ch sbarduno ac i’ch ysbrydoli! Yna edrychwch ar y taflen a dewisiwch eich campau chi – mae croeso i chi wneud nhw i gyd (!!!) neu dewis beth sy’n apelio, ond y mwyaf fyddwch chi’n ei wneud y gorau fyddwch chi’n ei wneud.

  • Dylech roi eich holl fideos, lluniau ac ysgrifennu am eich heriau Mabolgampau ar “Bwynt Pwer” neu ddogfen “Word” erbyn Dydd Gwener a’i rannu ar aseiniadau er mwyn ennill pwyntiau i’ch llys.

PONTIO BLWYDDYN 6   

  • Mae’n amser i ni dderchrau meddwl am flwyddyn 6!
  • Fe fyddai Mr Lewis (GRONW), Mr Davies (MORFYDD) a Mrs Miles-Farrier (TALIESIN) yn hoffi dysgu ychydig bach mwy amdanoch chi.
  • Yr ail aseiniad i gyflawni yr wythnos hon yw cyflwyno eich hun i athrawon blwyddyn 6 yn Gymraeg – edrychwch ar y dasg ar eich aseiniadau i wybod beth i’w wneud.
  • Dangoswch eich gwaith gorau!

A dyna ni – blwyddyn 5 wedi dod i ben!

Efallai na orffennodd y flwyddyn fel cychwynodd hi ond DIOLCH I CHI GYD – rhieni a phlant am eich amynedd, gwaith caled a chefnogaeth eleni.

Gan ddymuno Haf hapus a iachus i chi gyd,

Ms Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd

 

06.07.20

Helo blant Blwyddyn 5!

Gobeithio eich bod chi gyd yn iach ac wedi cael cyfle i ymlacio dros y penwythnos.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyflwyno gwaith – rydym yn falch o’ch hymdrechion chi i gyd!  Diolch i chi hefyd am ymuno yn ein sesiynau ffrydio byw. Daliwch ati!

Ychydig o newid i’r gwaith ar gyfer yr wythnos hon. Hoffem i chi gyflwyno prosiect o’ch dewis chi yn Saesneg.

Bydd angen dewis thema yn gyntaf. Dylai fod yn rhywbeth o ddiddordeb i chi e.e. eich anifail anwes, pêl-droed, dawns, golf – dewisiwch rhywbeth rydych chi’n hoffi.

Wedyn bydd rhaid cynllunio a phenderfynu ar y gwaith.  Beth byddwch chi’n gwneud? Bydd angen gwneud rhywbeth ym mhob maes dysgu a defnyddio o leiaf un darn ar raglen cyfrifiadurol. (Mae esiamplau o gynlluniau yn y ffeil ar eich Teams dosbarth er mwyn i chi cael gweld.)

Nesaf bydd angen dechrau cwblhau’r darnau gwaith- efallai cynnwys un neu ddau maes dysgu bob dydd yn ystod yr wythnos. Gallwch chi sgrifennu, tynnu lluniau, creu arbrofion, defnyddio ffotograffau, ffilmio ac yn y blaen. Byddwch yn greadigol! Dyma’ch darn o waith olaf ym mlwyddyn 5, dangoswch beth rydych chi’n gallu gwneud.

Bydd angen i chi gwblhau’r proisect a’i gyflwyno mewn ffeil ar Teams erbyn DYDD GWENER GORFFENNAF 10fed.

COFIWCH HEFYD: i ddarllen yn ddyddiol a chwblhau gweithgareddau Mathemateg cyson.

Byddwn ni yma ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych os ydych angen unrhyw gymorth!

Cofion gorau,

Ms Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd

Gweithio adref 29.06.2020

Helo blant Blwyddyn 5!

Gobeithio cawsoch chi benwythnos da, er gwaetha’r tywydd !

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyflwyno gwaith – rydym yn falch o’ch hymdrechion chi i gyd!  Diolch i chi hefyd am ymuno yn ein sesiynau ffrydio byw. Daliwch ati!

PRIF DASGAU

Cofiwch y bydd angen cwblhau bob un o’r 6 tasg erbyn Dydd Gwener Gorffennaf 3ydd. Er mwyn derbyn adborth, bydd angen i ddosbarthiadau Peredur a Rhiannon i gyflwyno gwaith ar ASEINIADAU. Bydd angen i ddosbarth Gwern gyflwyno gwaith ar Google Classroom os gwelwch yn dda.

Edrychwch trwy’r ffeil (Wythnos 10 29.06.20) ar Teams er mwyn gweld y chwe tasg. Bydd angen i’r holl waith gael ei wneud yn Gymraeg os gwelwch yn dda.  Edrychwch ar y ddogfen ‘Gweithgareddau Blwyddyn 5’ i weld disgrifiad byr o’r tasgau.

Mae gorffen pob tasg yn hollbwysig wrth i ni dyfu’n hŷn yn yr ysgol. Rhowch darged i’ch hun a gwobr fach pan fydd pob tasg wedi ei wneud a’i gyflwyno.

COFIWCH HEFYD:

BWYSIGRWYDD DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU.

DALIWCH ATI I WENU!

Byddwn ni yma ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych os ydych angen unrhyw gymorth!

Cofion gorau,

Miss Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd

 

Gweithio adref 15/06/2020

Helo bawb,

Diolch yn fawr i bawb am eich gwaith ardderchog ar Aseiniadau dros yr wythnos diwethaf. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich hymdrechion i gyd! Cofiwch gwblhau eich adborth ADRODDIADAU i’ch hathrawon dosbarth cyn gynted a phosib ogydd.

Dyma ni wedi cyrraedd wythnos 8 yn barod! Rydym yn parhau gyda gwaith PYTHEFNOS  GWEITHGAREDDAU SAESNEG.

Pwyntiau i gofio:
• Edrych yn y ffolder ‘tasgau wythnosol’ ar Teams eich dosbarth gan ddewis “wythnos 7+8”

Edrych ar y cerdyn gweithgareddau a gwneud yn siwr eich bod yn cyflawni POB UN.
• Darllen y tasgau yn ofalus iawn cyn holi cwestiwn i’ch athro.
• Pythefnos Saesneg yw hi.
• Ceisio cyflwyno eich gwaith ar aseiniadau i’w farcio gan yr athro.
• Cofio gwasgu “turn in” i’w gyflwyno yn brydlon.
• BIG MATHS – 3 prawf bob wythnos ar-lein.
• Darllen Saesneg ar BUGS On-Line.
• Ymarfer tablau ar TTRockstars

COFIWCH BWYSIGRWYDD:

DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU.

Cofiwch hefyd bwysigrwydd ymarfer corff, joio, hufen ia, gwylio teledu, cwsg da, chwerthin, jôcs, gemau bwrdd, golchi dwylo, yfed dŵr, helpu o gwympas y ty, dweud diolch, rhoi cwtsh a gwenu!

Fe fydd eich athrawon ar gael ar Teams i ateb cwestiynau am y gwaith yn ystod oriau’r ysgol.

Diolch blant!

Staff blwyddyn 5

Gwaith Wythnosau 7+8 8.6.20

Helo bawb,

Sut ydych chi? Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ein sesiynau ffrydio byw yr wythnos hon!  Cofiwch ddarllen yr holl wybodaeth sydd ar gael yn y ffeil ‘Ffrydio byw’ Teams eich dosbarth.

Diolch yn fawr i bawb am eich gwaith ardderchog ar Aseiniadau y pythefnos diwethaf. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich hymdrechion i gyd! Cofiwch gwblhau eich adborth ADRODDIADAU i’ch hathrawon dosbarth cyn gynted a phosib ogydd.

Dyma ni wedi cyrraedd wythnosau 7+8 yn barod! PYTHEFNOS O WEITHGAREDDAU SAESNEG sydd y pythefnos nesag.

Pwyntiau i gofio:
• Edrych yn y ffolder ‘tasgau wythnosol’ ar Teams eich dosbarth gan ddewis “wythnos 7+8”

Edrych ar y cerdyn gweithgareddau a gwneud yn siwr eich bod yn cyflawni POB UN.
• Darllen y tasgau yn ofalus iawn cyn holi cwestiwn i’ch athro.
• Pythefnos Saesneg yw hi.
• Ceisio cyflwyno eich gwaith ar aseiniadau i’w farcio gan yr athro.
• Cofio gwasgu “turn in” i’w gyflwyno yn brydlon.
• BIG MATHS – 3 prawf bob wythnos ar-lein.
• Darllen Saesneg ar BUGS On-Line.
• Ymarfer tablau ar TTRockstars

COFIWCH BWYSIGRWYDD:

DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU.

Cofiwch hefyd bwysigrwydd ymarfer corff, joio, hufen ia, gwylio teledu, cwsg da, chwerthin, jôcs, gemau bwrdd, golchi dwylo, yfed dŵr, helpu o gwympas y ty, dweud diolch, rhoi cwtsh a gwenu!

Fe fydd eich athrawon ar gael ar Teams i ateb cwestiynau am y gwaith yn ystod oriau’r ysgol.

Diolch blant!

Staff blwyddyn 5

Wythnos 6 – Mehefin yr 2il 2020

Helo Helo!

Croeso nol i hanner tymor olaf tymor yr haf! Gobeithio eich bod chi gyd wedi cael gwyliau bach braf yn yr haul!

Wnaethoch chi edrych neu gystadlu yn yr EisteddfodT wych?!?! LLONGYFARCHIADAU MAWR IAWN i bawb wnaeth gymryd rhan. Roedd hi mor braf gweld nifer o’ch gwynebau ar y sgrin yn y cystadleuaethau o bob math – DA IAWN i bawb wnaeth fentro!!!!!
Mae’n parhau i fod yn gyfnod gwahanol iawn i ni fel ysgol ond rydyn ni mor falch o bob un ohonch am ymdrech, brwdfrydedd a’r gallu i addasu a deall y system newydd yma – DA IAWN BOIS!
Cadwch ati gyda’r 6 gweithgaredd a osodwyd cyn y gwyliau os gwelwch yn dda. Pwyntiau i gofio:
• Edrych ar y cerdyn gweithgareddau a gwneud yn siwr eich bod yn cyflawni POB UN.
• Darllen y tasgau yn ofalus iawn cyn holi cwestiwn i’ch athro.
• Pythefnos Gymraeg yw hi.
• Ceisio cyflwyno eich gwaith ar aseiniadau i’w farcio gan yr athro.
• Cofio gwasgu “turn in” i’w gyflwyno yn brydlon.
• BIG MATHS – 3 prawf bob wythnos ar-lein.
• Darllen Saesneg ar BUGS On-Line.
• Ymarfer tablau ar TTRockstars
Amdani nawr i gwblhau y 6 tasg os gwelwch yn dda – fe fyddwch chi mor falch o’ch hun ar ôl i chi orffen eich gwaith ysgol.
Dros y gwyliau fe ososdwyd gwaith cartref PWYSIG IAWN o roi adborth i’r athrawon i roi yn eich adroddiad diwedd blwyddyn. Roedd hwn yn aseiniad ychwanegol i’r 6 cyffredin. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi gwneud y gwaith yma’n barod. Os na fyddwch chi’n gwneud y gwaith yma yn anffodus fe fydd rhan gwag yn eich adroddiad. Mae’n gyfle i chi ddweud wrthyn ni ychydig mwy am flwyddyn 5 ac edrych ymlaen i flwyddyn 6!
Cofiwch hefyd bwysigrwydd ymarfer corff, joio, hufen ia, gwylio teledu, cwsg da, chwerthin, jôcs, gemau bwrdd, golchi dwylo, yfed dŵr, helpu o gwympas y ty, dweud diolch, rhoi cwtsh a gwenu!
Fe fydd eich athrawon ar gael ar Teams i ateb cwestiynau am y gwaith ac fe fydd 6 gweithgaredd newydd ar gael ddydd Llun nesaf (08.06.20)
Diolch blant!
Staff blwyddyn 5

18.05.20

Helo blant Blwyddyn 5!

Dyma ni ac mae wythnos 5 wedi cyrraedd yn barod ! Anodd credu bod gwyliau hanner tymor wythnos nesaf !

Diolch yn fawr i bawb am eich gwaith ardderchog ar Aseiniadau ! Rydyn ni yn gwerthfawrogi eich hymdrechion chi i gyd! Daliwch ati!

PRIF DASGAU

Gweithgareddau 18.05.2020

Cofiwch mai wythnos Cymraeg yw hi a bydd angen cwblhau 3 tasg (o’ch dewis) yr wythnos hon a 3 ar ôl y gwyliau.

Edrychwch trwy’r ffeil (Wythnos 5 18.05.20) ar Teams i weld a dewis eich tasgau. Bydd angen cyflwyno POB tasg ar ffurf ASEINIADAU.

COFIWCH HEFYD BWYSIGRWYDD:

                                 

DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU.

Byddwn ni yma ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych os oes angen unrhyw gymorth!

Daliwch i wenu !

Cofion gorau,

Miss Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd x

PWYSIG: 

Yn dilyn gwaith ar safle BUGS ONLINE (Active Learn) ar ôl 16/5/2020, bydd angen ail deipio côd ysgol, enw defnyddiwr a’r cyfrinair pan fyddwch yn logio mewn nesaf ar y safle.

11.05.2020

Helo blant Blwyddyn 5!

Gobeithio cawsoch chi benwythnos estynedig braf yn ymlacio.

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyflwyno gwaith arbennig wythnos ddiwethaf- rydym wrth ein bodd yn darllen eich gwaith ac yn falch o’ch ymdrechion chi i gyd! Daliwch ati!

PRIF DASGAU

Cofiwch ein bod yn gweithio mewn bloc o bythefnos, (dyma’n hail wythnos Saesneg). Wythnos dwethaf cawsoch chi chwe tasg yn ôl y chwe maes dysgu. Erbyn Dydd Gwener(15.05.20) byddwch wedi cyflawni CHWECH o’r TASGAU ar ASEINIADAU‘assignments’ .

Edrychwch trwy’r ffeil (Wythnos 4 11.05.20) ar Teams er mwyn atgoffa chi am eich tasgau. Edrychwch trwy ‘Gweithgareddau Blwyddyn 5’ i weld disgrifiad byr o’r tasgau.

Mae gorffen pob tasg yn hollbwysig wrth i ni dyfu’n hŷn yn yr ysgol. Rhowch darged i’ch hun a gwobr fach pan fydd pob tasg wedi ei wneud a’i gyflwyno.

COFIWCH HEFYD :\

BWYSIGRWYDD DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU.

DALIWCH ATI I WENU!

Byddwn ni yma ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych os ydych angen unrhyw gymorth!

Cofion gorau,

Miss Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd

Gwaith Cartref 4.5.2020

Gwaith Cartref – 4.05.20

Helo blant- dyma ni wedi cyrraedd trydedd wythnos Tymor yr Haf! 

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyflawni gwaith arbennig o dda wythnos ddiwethaf- rydym yn hynod o falch ohonoch chi i gyd, ac yn mwynhau darllen eich gwaith mas draw!

PRIF DASGAU – Fel rydym wedi dweud eisoes rydym yn gweithio mewn bloc o bythefnos, ac mae’r pythefnos nesaf yn wythnosau Saesneg. Rydym wedi gosod chwe tasg i chi yn ôl y chwe maes dysgu. Hoffwn i chi gyflawni TAIR tasg wythnos yma, gan eu cyflwyno ar ASEINIADAU ‘assignments’, gan gyflawni’r TAIR tasg arall yn ystod yr ail wythnos. Dim ond y tasgau ASEINIADAU ‘assignments’ sydd angen i chi anfon at eich athrawon. Rydym yn bwriadu gosod rhan fwyaf o’r gwaith ar aseiniadau o hyn ymlaen, er mwyn i ni allu marcio a rhoi adborth yn fwy prydlon. 

Yr wythnos hon edrychwch trwy’r ffeil (Wythnos 3 04.05.20) ar Teams er mwyn gweld beth yw eich tasgau ar gyfer yr wythnos yma, bydd chwe tasg yna- ond bydd dim ond angen i chi ddewis TAIR tasg i wneud wythnos yma. Mae yna ddogfen o’r enw ‘Gweithgareddau Blwyddyn 5’– yma gallwch weld disgrifiad byr o’r tasgau, mae’r dewis i fyny i chi pa TAIR weithgaredd yr ydych yn dewis eu cwblhau yn yr wythnos gyntaf. Cofiwch fod hi’n bythefnos Saesneg, felly rydych yn cwblhau’r tasgau yn Saesneg.

Erbyn diwedd yr ail wythnos, byddwch wedi cyflawni CHWECH TASG ar ASEINIADAU. Fel rydyn ni’n pwysleisio yn y dosbarth, mae gorffen pob tasg yn hollbwysig wrth i ni dyfu’n hŷn yn yr ysgol. Rhowch darged i’ch hun a gwobr fach pan fydd pob tasg wedi ei wneud a’i gyflwyno. 

COFIWCH HEFYD BWYSIGRWYDD DARLLEN DYDDIOL, BUGS ONLINE, TT ROCKSTARS, PROFION BIG MATHS A SILLAFU – DIOLCH AM EICH BRWDFRYDEDD GYDA HYN! 

COFIWCH EICH BOD WERTH Y BYD- DALIWCH I WENU! 

Smiley Sticker for iOS & Android | GIPHY

Cofiwch ein bod ni yma ar Teams yn ystod oriau’r ysgol ac yn edrych ymlaen at glywed gennych, os ydych angen unrhyw gymorth- rydym yma i helpu! 

Cofion gorau, 

Miss Jones, Mrs Williams, Mrs Esau a Mrs Llwyd x