Blwyddyn 4 – Bendigeidfran

Gwaith Cartref – Wythnos 5 – 02.10.20

Wel, am wythnos lwyddiannus arall! Dysgon ni am ddyfeisiadau’r Oes Victoria – roedd lot mawr ohonyn nhw! Wedyn, ysgrifennodd y plant ‘ffeil ffeithiau’ ffantastig am y dyfeisiadau yma. Yn ogystal ym Mathemateg, roedd y plant wedi gweithio’n galed dros ben i ymarfer eu tablau. Felly, diolch yn fawr Blwyddyn 4 am eich gwaith gwych yr wythnos hon!

 

Iaith wythnos nesaf – CYMRAEG

Geiriau sillafu wythnos nesaf – patrwm oi, oe & ou.

Hanfodol

Heriol
 

cloi

ddoe

sioe

troi

croes

poeth

cnoi

roedd

troed

oen

cylchdroi

oergell

cyffrous

paratoi

chwildroi

poenus

crynhoi

lloerig

moethus

croeso

Darllen

Hoffwn eich atgoffa i ddarllen gyda’ch plentyn adref yn ystod yr wythnos, os gwelwch yn dda. Mae’n hynod o bwysig eu bod nhw’n ymarfer eu sgiliau darllen gyda chi adref er mwyn i ni gyfoethogi’r sgiliau yma yn y dosbarth.

Yn y ‘team’ dosbarth, o dan y sianel ‘General’, bydd sianel ‘Cofnod Darllen’ eich plentyn. Y sianel yma fydd y cofnod darllen ar-lein, fydd yn cymryd lle y copi caled, oherwydd rheolau covid. Byddwn ni fel athrawon yn darllen gyda’r plant yn yr ysgol ac yn cofnodi eu datblygiad trwy system asesu ‘tic, tic a tharged’ ar y sianel. Bydd disgwyl i bob plentyn ddarllen gyda chi adref yn ystod yr wythnos ac i chi gofnodi yn yr un sianel. Croeso i chi  gofnodi yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Byddwn ni’n canolbwyntio ar y canlynol wrth ddarllen:

 • Ynganu / cywirdeb
 • Tôn a mynegiant
 • Ymwybyddiaeth o atalnodi
 • Geirfa newydd
 • Y gallu i adeiladu geiriau anghyfarwydd

Cyhoeddir ffocws iaith y testun darllen am yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener, felly cofiwch ddilyn y drefn os gwelwch yn dda. Mae cofnod darllen eich plentyn yn aros yn breifat. Does dim mynediad gan unrhyw blentyn arall i’r cofnod yma. 

 

Dim llyfrau Cymraeg neu Saesneg adref? 

Llyfrau Cymraeg am ddim: 

Coeden Darllen Rhydychen lefelau 1+ i 13:

https://hwb.gov.wales/search?query=coeden+darllen+rhydychen

CIP (gan gynnwys Mellten):

https://indd.adobe.com/view/aabbb298-5ed1-413d-b0a3-f6a590c020cd

Llyfrau darllen Bl 3-6. Clicio ar “Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:”

https://mrsrobertscymru.wordpress.com/adnoddau-ca2/

Llyfrau Llafar haws (Cam Sylfaen):

https://mrsrobertscymru.wordpress.com/adnoddau-2/

 

Llyfrau Saesneg am ddim: Mae’r defnydd o Bugs Online am ddarllen Saesneg yn gwbl iawn.

 

 

Diolch!

Miss Lewis, Miss Williams, Mrs Davage a Mrs Evans

Gwaith Cartref – Wythnos 4 – 25.09.20

Wythnos arall llawn cyffro ym Mlwyddyn 4!

Rydyn ni wedi gweithio caled i ysgrifennu sgript a pherfformio cyfweliad gyda’r Frenhines Victoria yn y sesiynau Iaith a dehongli data yn Fathemateg. Yn ogystal, rydyn ni wedi dysgu am un ddyfais bwysig o’r Oes Victoria, sef y CAMERA! Roedd y plant wedi mwynhau mynd ati i greu camera ‘pinhole’ eu hunain. Hefyd, dysgodd y plant am gyfansoddwyr yr Oes Victoria a sut i werthuso eu cerddoriaeth! Felly, wythnos prysur iawn yma.

Darllen

Hoffwn eich atgoffa i ddarllen gyda’ch plentyn adref yn ystod yr wythnos, os gwelwch yn dda. Mae’n hynod o bwysig eu bod nhw’n ymarfer eu sgiliau darllen gyda chi adref er mwyn i ni gyfoethogi’r sgiliau yma yn y dosbarth.

Yn y ‘team’ dosbarth, o dan y sianel ‘General’, bydd sianel ‘Cofnod Darllen’ eich plentyn. Yn cychwyn wythnos nesaf, y sianel yma fydd y cofnod darllen ar-lein, fydd yn cymryd y copi caled, oherwydd rheolau covid. Byddwn ni fel athrawon yn darllen gyda’r plant yn yr ysgol ac yn cofnodi eu datblygiad trwy system asesu ‘tic, tic a tharged’ ar y sianel. Bydd disgwyl i bob plentyn ddarllen gyda chi adref yn ystod yr wythnos ac i chi gofnodi yn yr un sianel. Croeso i chi  gofnodi yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Byddwn ni’n canolbwyntio ar y canlynol wrth ddarllen:

 • Ynganu / cywirdeb
 • Tôn a mynegiant
 • Ymwybyddiaeth o atalnodi
 • Geirfa newydd
 • Y gallu i adeiladu geiriau anghyfarwydd

Cyhoeddir ffocws iaith y testun darllen am yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener, felly cofiwch ddilyn y drefn os gwelwch yn dda. Mae cofnod darllen eich plentyn yn aros yn breifat. Does dim mynediad gan unrhyw blentyn arall i’r cofnod yma. 

 

Dim llyfrau Cymraeg neu Saesneg adref? 

Llyfrau Cymraeg am ddim: 

Coeden Darllen Rhydychen lefelau 1+ i 13:

https://hwb.gov.wales/search?query=coeden+darllen+rhydychen

CIP (gan gynnwys Mellten):

https://indd.adobe.com/view/aabbb298-5ed1-413d-b0a3-f6a590c020cd

Llyfrau darllen Bl 3-6. Clicio ar “Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu:”

https://mrsrobertscymru.wordpress.com/adnoddau-ca2/

Llyfrau Llafar haws (Cam Sylfaen):

https://mrsrobertscymru.wordpress.com/adnoddau-2/

 

Llyfrau Saesneg am ddim: Mae’r defnydd o Bugs Online am ddarllen Saesneg yn gwbl iawn.

Iaith Wythnos 5  (Dydd Llun 28.09.20) – SAESNEG

Geiriau Sillafu Wythnos 5 – ‘ear’ words

Essential Challenging
 

hear

fear

dear

tear

clear

near

gear

ear

earth

year

 

disappear

appear

early

learn

nearly

tears

hearing

fearful

earlier

unclear

 

Diolch,

Miss Lewis, Miss Williams, Mrs Davage a Mrs Evans

Gwaith Cartref a negeseuon pwysig – Wythnos 3 – 18.09.20

Helo a chroeso i deulu Blwyddyn 4!

Hoffwn ddechrau trwy ddweud diolch o galon i’ch plant am eu hymrwymiad cyn belled. Mae wedi bod yn bleser llwyr i ddod i adnabod y dysgwyr a’u haddysgu dros yr wythnosau diwethaf. Mae pob un plentyn yn gwrtais ac yn weithgar!

 

 

Ar y tudalennau yma, bydd newyddion yr wythnos, geiriau sillafu a chyhoeddiad o iaith yr wythnos:

Teams

Mae ‘team’ newydd wedi cael ei greu fesul dosbarth:

Bendigeidfran – Miss Lewis

Seithennyn – Miss Williams

Gwenhwyfar – Mrs Davage a Mrs Evans

 

Yn y ‘team’ yma, o dan y sianel ‘General’, bydd sianel ‘Cofnod Darllen’ eich plentyn. Yn cychwyn wythnos nesaf, y sianel yma fydd y cofnod darllen ar-lein, fydd yn cymryd y copi caled, oherwydd rheolau covid. Byddwn ni fel athrawon yn darllen gyda’r plant yn yr ysgol ac yn cofnodi eu datblygiad trwy system asesu ‘tic, tic a tharged’ ar y sianel. Bydd disgwyl i bob plentyn ddarllen gyda chi adref yn ystod yr wythnos ac i chi gofnodi yn yr un sianel. Croeso i chi  gofnodi yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Byddwn ni’n canolbwyntio ar y canlynol wrth ddarllen:

 

 • Ynganu / cywirdeb
 • Tôn a mynegiant
 • Ymwybyddiaeth o atalnodi
 • Geirfa newydd
 • Y gallu i adeiladu geiriau anghyfarwydd

Cyhoeddir ffocws iaith y testun darllen am yr wythnos ganlynol bob dydd Gwener, felly cofiwch ddilyn y drefn os gwelwch yn dda. Mae cofnod darllen eich plentyn yn aros yn breifat. Does dim mynediad gan unrhyw blentyn arall i’r cofnod yma. 

Yn ogystal â’r cofnod darllen, bydd negeseuon pwysig yn cael eu lanwytho i’r ‘team’ felly mae’n bwysig ymweld â’r ‘team’ yn gyson! 

Iaith Wythnos 4 – SAESNEG

Geiriau sillafu Wythnos 4- Sight words

Mae’n rhaid i bawb ddysgu’r geiriau ‘Hanfodol/Essential’. Mae croeso i’r plant herio’u hunain ymhellach trwy roi cynnig ar ddysgu’r geiriau ‘Heriol/Challenging’ hefyd.

Essential 

Challenging 
 

rolled 

finger 

speed  

could 

catch 

 itself 

 stolen 

 button 

drive 

walk 

  

 certain 

opinion 

except 

absolute 

because 

decision 

sight 

bright 

dispatch 

design 

DIOLCH!

Miss Lewis, Miss Williams, Mrs Davage a Mrs Evans

Wythnos 12 Haf: Diwedd blwyddyn 4!

Annwyl blant,

Dyma eich wythnos olaf ym Mlwyddyn 4! Rydych wedi dysgu a datblygu llawer, ac rydym i gyd yn falch ohonoch.

Mae un tasg BWYSIG arall i chi, sef i ysgrifennu a chreu fideo am eich hunan ar gyfer eich athrawon y flwyddyn nesaf. Mae’r manylion i gyd ar yr Assignment yn Teams. Dylech roi hwn i mewn erbyn 12.00 DYDD IAU, i roi cyfle i’ch athrawon newydd weld y gwaith. Dydd Gwener bydd eich Diwrnod Teganau!

Fe fydd neges fideo arbennig i chi yr wythnos hon oddi wrth eich athrawes newydd, felly gwyliwch allan ar “Teams” am hynny.

Mae hi wedi bod yn bleser i ni fod yn athrawon i chi eleni, yn yr ysgol ac tra ein bod wedi aros gartref. Rydych wedi ymdrechu’n galed, gwrando’n astud, gofyn cwestiynau arbennig a chael syniadau diddorol. Rydych i gyd wedi parhau i ddysgu au trwy gyfnod anodd. Rydym yn sicr, yn y dyfodol, gallwch edrych yn ol ar y cyfnod hwn gyda blachder am sut rydych wedi addasu a dyfalbarhau. Rydych i gyd yn blant arbennig iawn.

Mwynhewch yr haf, a phob hwyl ym Mlwyddyn 5!

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

 

Wythnos 11 Haf: Mabolgampau, Iechyd a Lles Blwyddyn 4

Annwyl blant Blwyddyn 4,
Dim ond UN “Assignment” sydd gennych yr wythnos hon – ond mae’n BWYSIG! Dydyn ni ddim yn gallu cynnal Mabolgampau yn yr ysgol eleni… OND dyma eich cyfle i ennill Mabolgamapu Blwyddyn 4 2020!
                                               
Mae’r holl fanylion yn yr “Assignment.” Ond CYN i chi edrych arno, gwyliwch y fideo ar ben “Files” yn sianel “General” eich dosbarth! (Mae’r fideo hefyd wedi ei bostio yn y sgwrs “General.”)
                                                          
Dylech roi eich holl fideos, lluniau ac ysgrifennu am eich heriau Mabolgampau ar “Bwynt Pwer” neu ddogfen “Word” erbyn 12.00 ganol dydd, Dydd Gwener yma, er mwyn ennill pwyntiau i’ch llys. Mae hefyd cyfle i chi ennill wobr arbennig unigol…
                                                               
Pob hwyl – a phob lwc i bawb! Rydym yn edrych ymlaen at weld beth rydych yn llwyddo eu gwneud, a sawl pwynt fyddech yn ennill i’ch timoedd! (A chroeso i’ch rhieni a’ch teuluoedd i gymryd rhan, hefyd!)
Tybed pwy fydd yn ennill: Pwyll, Branwen neu Fanawyden?
Mrs Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

Wythnos 10 Tymor yr Haf, 29.6.20

Da iawn chi blant am eich holl waith arbennig unwaith eto’r wythnos ddiwethaf, yn enwedig gan fod y tywydd mor boeth! Roedd eich areithiau yn dangos eich wir teimladau o ddiolch i gymaint o bobl sydd wedi ein helpu yn ystod cyfnod y clo. Gwelsom hefyd sawl arbrawf gwyddonol diddorol iawn!

Dyma eich tasgau ar gyfer yr wythnos nesaf:

 • Iaith Cymraeg: Ysgrifennu adolygiad o Flwyddyn 4 ar gyfer plant Blwyddyn 3
 • Mathemateg: Cymesuredd Enwogion Cymru
 • Thema: Cynllunio gwisg/dyfais ymbellhau cymdeithasol
 • TGCh: manylion ar yr “Assignment” erbyn dydd Mawrth
 • Big Maths
 • Bugs on-line
 • TT Rockstars

Mae manylion pob peth ar “Teams: Assignments,” fel arfer. Cofiwch hefyd am eich galwadau fideo yr wythnos hon. Braf iawn yw eich gweld chi i gyd!

Hwyl am y tro,

Miss Williams, Miss Lewis, Mr Evans a Mrs Davage.

Dysgu Digidol 22/6/20

 

 

See the source image

Helo arwyr blwyddyn 4!

Diolch o galon i chi eto am gwblhau’r gwaith wythnos ddiwethaf. Rhaid imi gyfaddef roeddwn i wedi gweld ambell enw diddorol a doniol ar Kahoot. Unwaith yn rhagor roedd ei gwaith iaith yn wych ac roedd eich gweld chi yn y ffrydio byw yn uchafbwynt!!
Tasg rhif 1 – Rydw i’n gobeithio eich bod chi’n dweud diolch i’ch athrawon (rhieni) yn ddyddiol a dwi’n gobeithio nad ydyn nhw wedi rhoi neb ar goch eto?See the source image

 

Eto yn ystod yr wythnos hon mae disgwyl i chi:

 • Ddallen llyfrau bugsSee the source image
 • Cwblhau’r Profion Rhiafau Rhagorol
 • Chwarae TT Rockstars
 • Mynychu sesiynau ffrydio byw

 

Eich tasgau ffurfiol am yr wythnos yw (manylion ar TEAMS):

 • Mathemateg – Lluosi
 • Iaith – Ysgrifennu araith (Cymraeg)
 • Ymchwiliad Gwyddonol
 • TGCh – Creu basdata / Cronfa ddataSee the source image

Hwyl am y tro,

Staff Blwyddyn 4

See the source image

 

 

 

Wythnos 8 Tymor yr Haf, 15.6.20

Annwyl blant,

Rydych i gyd wedi gweithio’n wych eto dros yr wythnos ddiwethaf, ac rydym yn mwynhau gweld yr holl waith arbennig rydych yn ei anfon atom. Rydym yn falch iawn ohonoch!

See the source image

Dyma eich tasgau yr wythnos hon. Cofiwch edrych ar “Assignments” am y cyfarwyddiadau i gyd.

 • Iaith (Saesneg): ysgrifennu erthygl papur newydd
 • Maths: Canrannau
 • Thema: Gêm “Pwy yw Pwy?”
 • Flipgrid: Creu rhaglen newyddion

Cofiwch hefyd bod angen i chi weithio ar:

 • Big Maths
 • Bugs Online (ActiveLearn)
 • TT Rockstars

Fe fydd galwadau fideo eto yr wythnos hon – edrychwch allan am neges oddi wrth eich athrawes ddosbarth. Cofiwch wisgo crys-T neu siwmper gwisg Ysgol Treganna. Dylech fod mewn ystafell addas fel lolfa neu gegin.

Daliwch ati gyda’r gwaith arbennig!

Mrs Davage, Mr Evans, Miss Williams a Miss Lewis.

Wythnos 7 – 08.06.20 – Tymor yr Haf

Annwyl blant,

Hoffwn ddiolch i chi gyd am eich gwaith hynod o galed dros yr wythnosau diwethaf. Mae safon y gwaith wedi bod yn anhygoel! Rydyn ni’n athrawon lwcus dros ben i’ch dysgu.

Mae yna restr o’r tasgau isod, ond chofiwch fod esboniadau trylwyr iawn ar bob assignment ar Teams yn y Gymraeg a’r Saesneg. Felly, darllenwch yn ofalus.

Dyma dasgau wythnos yma:

 • Tasg Iaith (Cymraeg) – Darllen a deall
 • Tasg Mathemateg – Tebygolrwydd
 • Tasg Thema – Creu gêm bwrdd eich hunain
 • Tasg Flipgrid – Creu hysbyseb i werthu’ch gêm bwrdd
 • Big Maths
 • Bugs Online
 • TT Rockstars

Cofiwch:


 

Mae galwadau fideo yn digwydd unwaith eto wythnos yma. Gwisgwch wisg ysgol (nid pyjamas!) a dewch â phen/phensil a phapur yn barod i’r dasg hwyl gyda’ch athrawon. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld!

 

 

Mwynhewch eich wythnos!

Miss Lewis, Miss Williams, Mr Evans a Mrs Davage.

Wythnos 6 Tymor yr Haf 02/06/20

 

 

Annwyl blant,                  

Croeso ‘nôl i ail hanner Tymor yr Haf. Rydym yn gobeithio bod pawb yn ddiogel, yn iach, yn hapus a phrysur!

Mae pob un ohonoch wedi gwneud ymdrech aruthrol i gwblhau eich gwaith cartref hyd yma Rydym ni’n meddwl eich bod yn wych! Da iawn chi!

Dyma restr o dasgau yr wythnos hon. Cewch fwy o wybodaeth ar dudalen Teams y dosbarth.

Tasgau dyddiol:

Wythnosol

Tasgau yr wythnos hon

 • Tasg ysgrifennu Saesneg – A balanced argument Should children in Wales be returning to school this week?
 • Celf a chrefft – Creu gludlun
 • Mathemateg – Amser
 • Codio enw rhywun enwog o Gymru

Pob lwc,

Mrs Davage, Ms Williams, Miss Lewis a Mr Evans