Blwyddyn 3 – Gwaith Cartref

Gwaith Cartref – 22/11/19

Helo!

Wel, rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yr wythnos hon yn ymchwilio i Vesuvius a’r hyn a ddigwyddodd yn Pompeii yr holl flynyddoedd hynny yn ôl. Mae hi wedi bod yn hyfryd gweld eich brwdfrydedd wrth ddysgu am yr hyn ddigwyddodd, yn ogystal â’ch gwaith caled chi yn dysgu sut i ddweud yr amser yn y gwersi Mathemateg. Ewch ati dros y penwythnos i ymarfer dweud yr amser ar glociau analog a digidol. Fedrwch chi gysylltu’r ddau gyda’i gilydd tybed?

SIOE NADOLIG – Mae ymarferion y sioe Nadolig wedi dechrau. Mae’r caneuon a’r geiriau bellach ar Teams i chi gael eu hymarfer. GWISG – siwmperi Nadolig a jins / gwaelodion du. Dim penwisg – byddwn yn darparu rhain yn yr ysgol.

Trip ysgol – mae ein Peiriant Amser yn paratoi i deithio i weld y Celtiaid, felly ar Ragfyr 19eg fe fyddwn ni’n mynd i Sain Ffagan. Os gwelwch yn dda fedrwch chi roi caniatad ar ParentPay.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – ymarfer TT Rockstars. Rydyn ni eisoes wedi dysgu tabl 2, felly rydyn ni’n barod i ddechrau dysgu tabl 4 bellach. Cofiwch mai dwbl 2 yw 4, felly os ydyn ni’n gwybod mai 3 x 2 yw dwbl 3, rydyn ni’n gwybod mai 3 x 4 yw dwbl 3 ac yna dwblu’r ateb eto. Felly – 3 x 2 = 6 sydd yn golygu bod 3 x 4 = 12

Geiriau Step Star – ur sound

fur

purse

church

nurse

Saturday

burn

turn

Thursday

burst

hurt

Red words

have

like

were

 

Gobeithio gewch chi benwythnos bendigedig,

Staff Blwyddyn 3

Gwasanaeth GwrthfwlioPwy yw Sam?

PWY YW SAM?
Mae Sam yn 10 oed ac yn blentyn yn eich ysgol. Mae Sam yn dioddef bwlio.
Gallai Sam fod yn fachgen neu’n ferch. Pwy yw Sam a sut mae’n edrych?

Cwestiynau
Pam mae Sam yn cael ei f/bwlio?
Sut mae Sam yn wahanol i’r plant eraill yn ei (d)dosbarth?
Sut mae Sam yn teimlo yn ystod y bwlio?
Sut gallen ni helpu Sam?
Fyddai Sam yn teimlo’n wahanol petai rhywun yn helpu?

Beth am greu afatar Sam fan hyn

 

Gwaith Cartref – 15/11/19

Helo!

Wythnos gyffrous arall yn yr Hen Rufain, yn ysgrifennu dyddiadur fel milwr Rhufeinig, ac yn dysgu rhifau Rhufeinig. Rydyn ni wedi cael llawer o hwyl yn datrys problemau Mathemateg gyda rhifau Rhufeinig.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – ymarfer TT Rockstars. Dosbarth Mr Thomas-Williams – rydyn ni eisoes wedi dysgu tabl 2, felly rydyn ni’n barod i ddechrau dysgu tabl 4 bellach. Cofiwch mai dwbl 2 yw 4, felly os ydyn ni’n gwybod mai 3 x 2 yw dwbl 3, rydyn ni’n gwybod mai 3 x 4 yw dwbl 3 ac yna dwblu’r ateb eto. Felly – 3 x 2 = 6 sydd yn golygu bod 3 x 4 = 12

Hefyd, mae caneuon y cyngerdd Nadolig bellach ar Teams i chi gael eu hymarfer.

Geiriau Step Star – ir sound

dirt

girl

twirl

third

bird

shirt

first

thirsty

skirt

stir

Red words

want

into

her

Mwynhewch y penwythnos!

Staff Blwyddyn 3

Gwaith Cartref – 08/11/19

Croeso nôl! Mae hi wedi bod yn wythnos brysur a chyffrous arall ym Mlwyddyn 3! Cawson ni lwyth o hwyl yn y Jambori yn canu ac yn dawnsio gyda Mr Urdd, ac mae’r peiriant amser wedi cyrraedd Yr Hen Rufain. Rydyn ni wedi mwynhau dechrau dysgu am filwyr Rhufeinig.

Annwyl blant,
• Darllen
• Dysgu geiriau Step Star a Red Words
• Tablau – erbyn hyn, dylai bod pawb wedi gallu mewngofnodi i wefan TT Rockstars. Gofynnwch i’ch athrawon dosbarth os oes unrhyw broblem. Ewch ati i ymarfer eich tabl 2, 5 a 10. Tybed pwy fydd seren roc wythnos nesaf?

Geiriau Step Star – are sound
care
share
stare
scare
square
spare
nightmare
beware
hare
prepare

Red words
some
come
what

Watch this video to help: https://www.youtube.com/watch?v=MiQYPO7Y4yM

Gwaith Cartref 25/10/19

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yr wythnos hon yn ein cyngherddau diolchgarwch. Roedd yr athrawon, fel chi mae’n siŵr, yn falch iawn o flwyddyn 3. Roedd hi hefyd yn bleser i wrando ar gyflwyniadau llafar y plant ac yn hyfryd dysgu am eu bywyd cynnar. Mae wedi bod yn hanner tymor prysur felly gobeithio caiff y plant gyfle i ymlacio dros y gwyliau.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu’r geiriau Step Star isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
 • TABLAU Rydym wedi cyflwyno gwefan TT Rockstars yr wythnos hon. Ewch ati i ymarfer tabl 2 a 10. Ar ôl hanner tymor fydd yna syrpreis i chi os ydych wedi gwneud yn dda ar y wefan hon.

Geiriau STEP STAR words – air sound

hair

fair

chair

stairs

air

lair

pair

hairy

repair

airport

 

Red words

to

are

do

Watch this video to help – https://www.youtube.com/watch?v=T3rWZYN5jno

 

Gwaith Cartref 18/10/19

Mae’r plant wedi bod wedi bod yn brysur yn ymarfer ar gyfer ein Gwasanaeth Diolchgarwch ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld dydd Iau nesaf (24/10/19).

Cyflwyniad Llafar SAESNEG – –Erbyn dydd Llun 21/10/19

Fel drafododwyd yn noson wybodaeth Blwyddyn 3 mae plant yr adran iau yn gwneud cyflwyniad llafar bob hanner tymor.

Year 3’s topic is ‘Can we go back to meet ourselves as a baby?’

We expect:

 • A short presentation about them as a baby/toddler, no longer than 5mins
 • The children’s work, not the adults presentation!
 • Children are welcome to bring prompts e.g. photos of them as babies, toys etc.
 • Children are welcome to use powerpoint, however please do not include a script. We do not want children reading word for word from a slide or piece of paper.

The envelopes the children returned following the summer holidays provided an excellent support for pupils to present orally. Children were able to speak about what they did independently and some even asked questions to engage their audience. Please consider this as a model for this presentation.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Cyflwyniad Llafar Saesneg ‘Me as a Baby’ –Erbyn dydd Llun 21/10/19
 • Darllen
 • Dysgu’r geiriau Step Star isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
 • Tabl 2 – Rydym wedi cyflwyno gwefan TT Rockstars yr wythnos hon. Ewch ati i ymarfer tabl 2 a 10. Ar ôl hanner tymor fydd yna syrpreis i chi os ydych wedi gwneud yn dda ar y wefan hon.

Geiriau STEP STAR words – ea sound

bread

feather

weather

head

spread

healthy

wealthy

breath

heavy

wear

Red words

your

My

by

Watch this video to help – https://www.youtube.com/watch?v=kdswe0jQo6I

 

Gwaith Cartref 11/10/19

Wel, am wythnos brysur ym mlwyddyn 3! ‘Green screen’, karaoke, cyfrifo sgôr y rygbi i enwi dim ond ychydig! Mae dal angen i ni ddysgu galw ffeithiau tablau i gof yn gyflym felly mi fydd hyn yn rhan o’n gwaith cartref eto’r wythnos hon. Hoffai’r athrawon bwysleisio pwysigrwydd medru cofio’r rhain mewn unrhyw drefn a’u cofio’n gyflym. Chwech dau…undeg dau, wyth dau…. undeg chwech ayyb.

Oes gennych unrhyw arteffactau o Siapan y byddech yn fodlon menthyg i’n harddangosfa? Diolch o flaen llaw.

Cyflwyniad Llafar SAESNEG – –Erbyn dydd Llun 21/10/19

Fel drafododwyd yn noson wybodaeth Blwyddyn 3 mae plant yr adran iau yn gwneud cyflwyniad llafar bob hanner tymor.

Year 3’s topic is ‘Can we go back to meet ourselves as a baby?’

We expect:

 • A short presentation about them as a baby/toddler, no longer than 5mins
 • The children’s work, not the adults presentation!
 • Children are welcome to bring prompts e.g. photos of them as babies, toys etc.
 • Children are welcome to use powerpoint, however please do not include a script. We do not want children reading word for word from a slide or piece of paper.

The envelopes the children returned following the summer holidays provided an excellent support for pupils to present orally. Children were able to speak about what they did independently and some even asked questions to engage their audience. Please consider this as a model for this presentation.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Cyflwyniad Llafar Saesneg ‘Me as a Baby’ –Erbyn dydd Llun 21/10/19
 • Darllen
 • Dysgu’r geiriau Step Star isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
 • Tabl 2 – https://www.youtube.com/watch?v=G04fMZW7Ffo

 

Geiriau STEP STAR words – e sound

bed

red

leg

pet

medal

wet

get

medicine

wedding

Wednesday

Red words

want

of

you

Watch this video to help – https://www.youtube.com/watch?v=K6IsAareycc

 

Gwaith Cartref 4/10/19

Annwyl rieni/ warchodwyr,

Mae’r peiriant amser wedi gadael yr Aifft ond nid oedd y siwrne yn un lwyddiannus iawn a bu’n rhaid glanio yn Siapan er mwyn ail bŵeru a thrwsio’r peiriant. Un o’r pethau cyntaf bu’n rhaid gwneud oedd penderfynu lle i lanio felly roedd rhaid edrych yn ofalus ar dirwedd Siapan. Y cam nesaf oedd darganfod pa ddeunydd fyddai orau i drwsio’r peiriant,  felly mae’r plant wedi bod yn ymchwilio er mwyn darganfod hyn. Gan fod Siapan yn wlad mor ddiddorol gyda Chwpan y Byd yno ar hyn o bryd mae’r plant eisiau i’r peiriant aros yno am wythnos arall.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu geiriau Step Star sydd isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words
 • Tabl 2 – https://www.youtube.com/watch?v=G04fMZW7Ffo

Geiriau STEP STAR words – ar sound

car

star

shark

start

smart

cart

chart

park

target

March

Red Words

no

so

go

Watch this clip to help.

Short ar sound- https://www.youtube.com/watch?v=LXkE8aWfg2E

 

 

Gwaith Cartref 27/9/19

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Mae’r peiriant amser dal i fod yn yr Aifft ac yr wythnos hon mae’r plant wedi llunio map Yr Hen Aifft a gorffen eu pwerbwynt drwy weithio ar y cyd ar y cyflwyniad. Yn ein gwersi Mathemateg rydym wedi bod yn meistroli’r dull colofn er mwyn adio gan gario rhifau.

Braf gweld cymaint o blant wedi dechrau defnyddio eu cyfrif ‘Bugs on line’. Mae defnyddio hwn yn gyson adref yn gymorth mawr iddynt ar gyfer datblygu eu sgiliau darllen a deal yn y Saesneg.

Gwybodaeth Bugs – https://www.activelearnprimary.co.uk/downloadable-resource?id=716486&file=letter_to_parents.pdf

Diolch i chi’r rhieni am fynychu ein noson wybodaeth. Fel addawyd, mae’r cyflwyniad isod.

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu’r geiriau Step Star, sydd isod ac yn y llyfr Step Star, a dysgu Red Words

Geiriau STEP STAR words – oo sound

 • look
 • book
 • cook
 • hook
 • took
 • foot
 • crook
 • brook
 • good
 • hood

Red Words

 • I
 • we
 • she

Watch this clip to help.

Short oo sound- https://www.youtube.com/watch?v=vR47jG-imRo

 

Gwaith Cartref 20/9/19

Annwyl rhieni / gwarchodwyr,

Mae’r plant wedi mwynhau ysgrifennu portread o gymeriad yn y Saesneg yr wythnos hon yn ogystal â defnyddio eu sgiliau rhesymu i adeiladu pyramid. Ddylai pawb fod wedi derbyn llyfr darllen Saesneg yr wythnos hon ac felly’r wythnos nesaf fyddwn yn cyflwyno ‘Bugs on line’ i’r disgyblion. Mae gwybodaeth bellach drwy ddilyn y ddolen isod. Cofiwch am noson wybodaeth i rieni Blwyddyn 3 nos Fawrth y  24/9/19 am 4.00yp.

Gwybodaeth Bugs – https://www.activelearnprimary.co.uk/downloadable-resource?id=716486&file=letter_to_parents.pdf

Annwyl blant,

Gwaith Cartref.

 • Darllen
 • Dysgu geiriau Step Star sydd isod ac yn y llyfr Step Star a Red Words

Geiriau STEP STAR words – u sound

 • up
 • cup
 • mug
 • bug
 • run
 • sun
 • fun
 • lunch
 • Sunday
 • Jump

Red Words

 • the
 • he
 • me

Watch this clip to help.

u – https://www.youtube.com/watch?v=4iOR6ssUZt8