Dewis Ysgol Uwchradd

Annwyl Riant/Rieni/Gwarcheidwad/Gwarcheidwaid

Mae’r broses gwneud cais i symud Ysgol Uwchradd yn dechrau ar 30 Medi 2019. Dyddiad cau gwneud cais yw 25 Tachwedd 2019.

Gwnewch gais ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/derbyniadauuwchradd

Rhaid i’r Cyngor alluogi rhieni i fynegi dewis ysgolion. I ystyried eich cais yn llawn mae angen i chi roi rhesymau am bob dewis a nodir fel bod modd asesu’r cais yn erbyn y meini prawf derbyn i’ch ysgolion dewis. Gofynnir y cwestiynau hyn i chi yn ystod y broses gwneud cais.

Cyn gwneud eich cais mae’n bwysig i chi ddarllen y wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni 2020/21 yn www.caerdydd.gov.uk/derbynisgyolion  Mae’n bwysig i chi ddeall y meini prawf derbyn ar gyfer pob ysgol.

Derbyniadau Cydlynol

Mae Cyrff Llywodraethu Ysgol Uwchradd (Sefydledig) Yr Eglwys Newydd, Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Teilo Sent wedi cytuno i dreialu cynllun cydlynu derbyniadau yng Nghaerdydd. Rhaid i chi bellach wneud cais i’r ysgol hyn a’r holl Ysgolion Cymunedol yng Nghaerdydd ar-lein.

Cofiwch y bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Ychwanegol hefyd ar gyfer ceisiadau am le yn Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant. Gallwch gael y ffurflen gan yr ysgol.

Nid yw Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Yng Nghymru Esgob Llandaf, Ysgol Uwchradd Gatholig Y Fair Ddihalog nac Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant yn rhan o’r cynllun peilot. Os hoffech i’ch plant fynd i unrhyw un o’r ysgolion hyn bydd angen gwneud cais uniongyrchol i’r ysgol.

Awgrymiadau

  • Gallwch nodi hyd at 5 ysgol ddewis ar eich cais. Argymhellwn i chi ddefnyddio’r 5. Deallir y gallai ceisiadau cyfrwng Cymraeg ond dymuno gwneud cais i ysgolion Cymraeg, yn yr achos hwn argymhellwn i chi wneud cais i’r 3 yn nhrefn eich dewis.
  • Argymhellir yn gryf cyflwyno’ch cais ar amser. Os yw’ch cais yn hwyr, rydych yn annhebygol o gael eich dewis le. Yn 2019, roedd 55% o ysgolion wedi’u gordanysgrifio yn y rownd gyntaf. Argymhellwn yn gryf i rieni gyflwyno cais ar amser.
  • Gall unrhyw un wneud cais i ysgol Gymraeg waeth p’un a yw’r teulu’n siarad Cymraeg ai peidio. Anogir pawb i ystyried buddion addysg Gymraeg.

Rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno rhwng dydd Llun 30 Medi 2019 a dydd Llun 25 Tachwedd 2019 i gael eu hystyried yn y rownd ddyrannu gyntaf. Argymhellwn yn gryf i chi gyflwyno’ch cais yn ystod y cyfnod hwn gan y bydd hyn yn sicrhau’r cyfle gorau o sicrhau lle yn eich ysgol ddewis.

Ni chewch gynnig lle ysgol os nad ydych yn cyflwyno cais. Mae’n bwysig iawn i chi wneud cais ar amser gan na chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried nes ar ôl i bob cais a ddaeth i law ar amser gael eu cynnig lle ysgol. Nid anfonir negeseuon atgoffa.

Os yw’r plentyn yn destun datganiad anghenion addysgol arbennig neu’n destun asesiad ffurfiol mae dal angen i chi gyflwyno cais i’ch ysgol ddewis. Cewch wybod am le ysgol ddewis eich plentyn gan y Gwasanaeth Cyrhaeddiad a Chynhwysiant cyn gynted â phosibl.

Er y gall byw mewn dalgylch helpu â chyfleoedd eich plentyn o gael cynnig lle yn yr ysgol y gwnaed cais amdani, nid oes sicrwydd y bydd hyn yn bosibl. Gallwch weld dalgylch eich Ysgol Gymunedol yn www.caerdydd.gov.uk/mapiauarlein

Rhaid i wybodaeth am Ysgolion Gwirfoddol A Gynorthwyir (Ffydd) ddod gan yr ysgol unigol.

Os hoffech gymorth â’ch cais, mae ar gael yn Hybiau’r Cyngor. Ewch â’r llythyr hwn â chi i gynorthwyo â’ch cais. Mae manylion yr Hybiau yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Pages/default.aspx

 

Yn gywir,

Tîm Derbyn i Ysgolion