Gwaith Cartref: 12.7.2019

Wel wir, mae wythnos olaf y dosbarth Derbyn ar fin cyrraedd! Am wythnos brysur arall – dysgu sut i odli, Diwrnod Pontio Blwyddyn 1 ac wrth gwrs, Diwrnod y Mabolgampau! Da iawn i bawb am eich holl waith caled!

Trip Ysgol

Bydd y dosbarth Derbyn yn mynd ar drip i Ynys y Barri ddydd Llun, Gorffennaf 15fed. Bydd rhaid i’r plant wisgo crys ymarfer corff yr ysgol gyda logo’r ysgol arno, gyda throwsus/sgert/siorts o’ch dewis. Yn ogystal, bydd angen i’r plant ddod a het haul, sbectol haul, hufen haul, digon o ddwr a phecyn bwyd. Gall y plant hefyd ddod a thegan i’r traeth gyda nhw, megis pel, neu fwced a rhaw. Os gwelwch yn dda a wnewch chi roi eich enw yn glir ar y tegan. Rydym yn argymell i chi roi popeth mewn un bag (‘rucksack’ os yn bosib) er mwyn hwyluso’r broses ar gyfer y plant wrth gario’u heiddo.

Ni fydd y plant yn mynd i nofio yn y mor felly bydd dim angen gwisgoedd nofio – ond mi fydd y plant yn cael padlo yn y dwr bas o dan oruchwyliaeth os dymunent.

Mae angen caniatad rhieni cyn y caiff eich plant fynd ar y trip a gall cyfraniad gwirfoddol o £4 gael ei wneud ar ParentPay tuag at gost y bws.

Diwrnod olaf ysgol

Ddydd Gwener nesaf mi fydd hi’n ddiwrnod olaf yr ysgol cyn y gwyliau a ‘Diwrnod Teganau!’ Mae croeso i bob plentyn ddod a thegan o’u dewis, mewn bag gyda’u henwau arnynt.

Llyfrau darllen

Ni fydd llyfrau darllen yn cael eu hanfon adref nawr nes y tymor newydd, ond a fyddai modd i chi ddychwelyd y bagiau glas i’r ysgol cyn wythnos nesaf er mwyn i ni fedru anfon llyfrau a gwaith y plant adref ynddynt.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn hyfryd, llawn hwyl a sbri i holl staff y Derbyn, ac wrth i’r flwyddyn academaidd dynnu at ei therfyn, hoffem ni achub y cyfle hwn i ddiolch yn fawr am eich holl gefnogaeth. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rydyn ni wedi ei dderbyn gennych dros y flwyddyn ac mi fyddwn ni’n drist iawn i weld y plant yn symud yn eu blaenau – rydych chi wedi bod yn wych!

Gobeithio y cewch chi Haf bendigedig, mwynhewch a welwn ni chi ym mis Medi!

Diolch yn fawr,

Athrawon y Derbyn