Dawns Plasbach

Dawns Plasbach

Annwyl riant/warcheidwad,

Yn dilyn llwyddiant dawnswyr Plasmawr yn ddiweddar, daeth nifer o rieni i holi am glwb dawns i ddisgyblion Ysgolion Cynradd ffrwd Cymraeg sy’n bwydo Plasmawr. Daeth tîm blwyddyn 7 ac 8 yn ail yng nghystadleuaeth Aml Gyfrwng o Dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ogystal â 3ydd yn y Ddawns Hip Hop, Stryd a Disgo o dan 15. Mae’r tîm hefyd wedi cyrraedd Pencampwriaethau Prydain ym mis Tachwedd lle caiff y disgyblion gyfle i gystadlu yn “Winter Gardens”. O ganlyniad i’r diddordeb sydd wedi codi, rydym wedi penderfynu sefydlu clwb wythnosol ar gyfer disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 o Fis Medi ymlaen. Byddwn yn cynnal sesiynau rhagflas ar gyfer disgyblion blwyddyn 4, 5 a 6 presennol yn dechrau wythnos nesaf.

Cost y sesiynau blasu bydd £4 y pen a bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn y Stiwdio Ddawns yn Ysgol Plasmawr. I ddechrau, bydd y sesiynau ar nos Lun rhwng 5 a 6 ond os bydd diddordeb mawr, byddwn hefyd yn cynnig sesiwn nos Fawrth rhwng 5 a 6 yn ychwanegol. O fewn y sesiynau rhagflas, bydd  disgyblion yn cael profi dawns gyfoes, hip-hop, stryd, jazz, salsa a’r charleston. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal gan Miss Elin Owen, Athrawes Addysg Gorfforol Plasmawr, sydd wedi bod yn hyfforddi merched Plasmawr  ers 2 flynedd.

O fis Medi ymlaen, bydd y timau yn cystadlu mewn cystadlaethau hip-hop ag aml-gyfrwng. Gofynnwn wedyn eich bod yn mynychu’r sesiynau yn wythnosol fel bod y tîm yn gallu rraedd y safon uchaf.

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch dawnsplasbach@outlook.com  gydag enw’r disgybl, blwyddyn ysgol a’r ysgol mae ynddi.

Yr eiddoch yn gywir,

 Tîm Dawns Plasbach

dawnsplasbach@outlook.com